SOS1.jpg
SOS1.jpg
Slide 1
Slide 1
previous arrow
next arrow

JU Centar za socijalni rad za opštine Kotor, Tivat i Budva

 

Prostorije područne jedinice Tivat

 

Prostorije područne jedinice Budva

 

ISTORIJAT

 

Prije osnivanja JU Centar za socijalni rad za opštine Kotor,Tivat i Budva, poslove socijalne i dječje zaštite obavljala je Radna zajednica samoupravnih interesnih zajednica (SIZ) u okviru kojih je bio i SIZ socijalne i dječje zaštite.

22.03.1991.godine Privredni sud u Titogradu donio je rješenje broj Fi.485/91, o osnivanju JU Centar za socijalni rad opština Kotor,Tivat i Budva,sa potpunom odgovornošću, a na osnovu Odluke o osnivanju (Sl.list SRCG br. 46/90 od 22.12.1990.godine), sa sjedištem u Kotoru, Stari grad.

25.07.1995.godine zaveden je Statut pod brojem UO-01 (saglasnost Vlade RCg br. 02-1760-1772) . Do danas je bilo više izmjena Statuta.

Od svog osnivanja do danas Centar je imao status pravnog lica i kao takav, svoj pečat i štambilj, te organe upravljanja koji su podlijegali izmjenama u skladu sa propisima koji su važili za oblast socijalne i dječje zaštite.

Centar je organizovan kao jedinstvena javna ustanova koja vrši poslove socijalne i dječje zaštite u skladu sa Zakonom o socijalnoj i dječjoj zaštiti,Odlukom o osnivanju Centara za socijalni rad i Statutom.

Unutrašnja organizacija i rad Centra uređeni su Pravilnikom o unutrašnjoj organizacijii sistematizaciji radnih mjesta broj 01-C-126 od 19.06.2015.godine i Pravilnika o dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta broj 01-C-94 od 26.04.2016.godine.

U Centru su organizovane službe:

1.Služba za djecu i mlade, odrasla i stara lica, materijalna davanja i pravne poslove

2.Služba za finansijsko-administrativne i tehničke poslove

Van sjedišta Centra organizovane su dvije područne jedinice u Tivtu i Budvi. Područne jedinice obavljaju poslove polivalentnog socijalnog rada, administrativno finansijske poslove i druge poslove vezane za ostvarivanje prava iz oblasti socijalne i dječje zaštite na teritoriji svoje opštine.

JU Centar za socijalni rad za opštine Kotor,Tivat i Budvasvoju stručnu pomoć i usluge pruža svim građanima koji imaju prijavljeno prebivalište na teritoriji opština Kotor,Tivat i Budva, u skladu sa Zakonom.

Pogledaj još novosti - Kotor, Tivat i Budva