SOS1.jpg
SOS1.jpg
Slide 1
Slide 1
previous arrow
next arrow

Pravilnik o kodeksu odijevanja

SAOPŠTENJE ZA STRANKE

Prijava roditelja/staratelja djece do 18. godina za ostvarivanje prava na dodatak za djecu počeće od ponedjeljka, 4. jula.

Zahtjeve možete predati u Centru za socijalni rad Bar svakog radnog dana od 07:00 do 15:00 časova, kao i subotom od 07 do 12 časova.

Za prijavu je samo potrebno da roditelj/staratelj u Centru za socijalni rad dostavi na uvid svoju ličnu kartu i jedinstvene matične brojeve (JMBG) djeteta/djece odnosno članova porodice.

U slučaju da roditelji djeteta ne žive zajedno (razvedeni, razdvojeni), potrebno je da roditelj kome je dijete povjereno na staranje, centru dostavi dokaz o ovome (odluka suda), obzirom da će dodatak biti isplaćen na adresu prebivališta djeteta, odnosno roditelju kome je dijete povjereno na staranje.

OBAVJEŠTENJE - Zakon o obeštećenju bivših korisnica naknada po osnovu rođenja troje ili više djece

Centar za socijalni rad obavještava korisnice prava na obeštećenje bivših korisnica naknade po osnovu rođenja troje ili više djece o ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu, imajući u vidu, da im je prestankom korišćenja ranije ostvarenih prava prestalo i pravo na zdravstvenu zaštitu.

Korisnice prava na obeštećenje bivših korisnica naknade po osnovu rođenja troje ili više djece ukoliko pravo nisu ostvarile po drugom pravnom osnovu pravo na zdravstveno osiguranje stiču podnošenjem zahtjeva (obrazac zahtjeva popunjava se u Fondu) za upis u evidenciju osiguranika Fonda zdravstvenog osiguranja Crne Gore.

Prilikom podnošenja zahtjeva treba da prilože kopiju lične karte ili eventualno lične karte za stranca sa stalnim boravkom i kopiju rješenja o utvrđenom pravu na naknadu po osnovu rođenja troje ili više djece.

SAOPŠTENJE ZA STRANKE

U vezi implementacije Zakona o obeštećenju bivših korisnica naknada po osnovu rođenja troje ili više djece ("Sl.list CG", broj 145/21), dajemo sljedeće saopštenje:

Pravo na obeštećenje, u skladu sa ovim zakonom, imaju korisnice mjesečne naknade po osnovu rođenja troje ili više djece, kojima je to pravo pripadalo u periodu od 1. januara 2016. do 30. juna 2017. godine, u skladu sa članom 4 (čl. 54a i 54b) Zakona o dopunama Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti ("Službeni list CG", broj 42/15), ukoliko im je ovo pravo ukinuto. Zahjev se podnosi u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona. Zakon je stupio na snagu 8. januara a poslednji dan za podnošenje zahtjeva je 9. mart 2022. godine.

 

Pravo na obeštećenje pripada i korisnicama čiji je pravni status uređen članom 2 Zakona o izvršenju Odluke Ustavnog suda Crne Gore U-I broj 6/16 od 19. aprila 2017. godine ("Službeni list CG", br. 42/17, 92/17, 3/18, 28/18 i 55/18), nakon isteka vremena korišćenja naknade koje je propisano tim zakonom. Korisnice kojima je pravo na naknadu po Zakonu o izvršenju Odluke Ustavnog suda Crne Gore U-I broj 6/16 prestalo po isteku roka od 60 dana od dana stupanja na snagu Zakona o obeštećenju bivših korisnica naknada po osnovu rođenja troje ili više djece tj. 9. marta 2022. godine, zahtjev za obeštećenje mogu podnijeti u roku od 30 dana od dana prestanka prava na naknadu.

U skladu sa članom 8 Zakona o obeštećenju bivših korisnica naknada po osnovu rođenja troje ili više djece, bivše korisnice ostvaruju naknade u procentualnim iznosima od 70% i 40%, u visini koja im je bila utvrđena kao korisnicima naknade po osnovu Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti.

U skladu sa odredbama Zakona uz zahtjev se obezbjeđuju sljedeći dokazi:

 

  1. ZAHTJEV - pisani zahtjev stranke;

Pisani zahtjev stranke nije propisani obrazac, već slobodna forma, gdje se navodi da stranka aplicira za obeštećenje kao bivša korisnica naknade po osnovu rođenja troje ili više djece i da prilaže dolje navedene dokaze.

  1. DOKAZ O OBUSTAVI PRAVA NA NAKNADU PO OSNOVU RODJENJA TROJE ILI VIŠE DJECE - po službenoj dužnosti obezbjeđuju centri za socijalni rad, ukoliko stranka uz zahtjev ne priloži rješenje o obustavi naknade;
  2. DOKAZ DA NIJE KORISNIK PENZIJE - obezbjeđuje centar za socijalni rad od Fonda PIO, osim za korisnice penzije, koje dostavljaju dokaz od Fonda PIO da su podnijeli zahtjev za obustavu penzije zaključno sa 31. martom 2022. godine;
  3. DOKAZ DA NIJE OBVEZNIK OSIGURANJA - obezbjeđuju centri za socijalni rad od Uprave prihoda i carina.

 

U skladu sa članom 9 Zakona pravo prestaje ako korisnica tog prava zasnuje radni odnos, registruje se za obavljanje preduzetničke ili poljoprivredne djelatnosti ili ostvari pravo na penziju u skladu sa zakonom.

Korisnice prava na obeštećenje su dužne da nadležnom centru za socijalni rad prijave svaku promjenu koja je od uticaja na ostvarivanje prava na obeštećenje, u roku od 15 dana od dana nastale promjene.

Kontakt telefon: 067/214-009 

Obavještenja povodom mjera za suzbijanje i sprečavanje prenošenja virusa korona

Coat of arms of Montenegro 01

 

JU Centar za socijalni rad za opštine Bar i Ulcinj

 

16.03.2020.god.

O B A V J E Š T E NJ E

 

 

 Poštovani građani,

Povodom aktuelne situacije izazvane novim  koronavirusom , molimo Vas da imate razumijevanja i poštujete propisane mjere za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanja i sprječavanja prenošenja novog koronavirusa koje je Ministarstvo zdravlja donijelo dana 13.03.2020.godine.  Molimo vas da izbjegavate dolazak u prostorije centra osim u hitnim slučajevima

 te da komunikaciju sa centrom obavljate putem telefona i  e-mail.

Brojevi telefona koje možete pozvati su sljedeći:

030/ 313-336 centrala Centra

030/312-610 centrala Centra

067/587-860  dežurni telefon za izdavanje potvrda

067/214-009 dežurni telefon za neodložne intervencije

e-mail: Ova adresa e-pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript u vašem brauzeru da biste je videli.

                         S poštovanjem ,

  

                                                                                                            D i r e k t o r

                                                                                                       Slobodan Đonović

 


 

Coat of arms of Montenegro 01

 JU Centar za socijalni rad za opštine Bar i Ulcinj

PJ Ulcinj

 

16.03.2020.god.

 O B A V J E Š T E NJ E

 

 Poštovani građani,

Povodom aktuelne situacije izazvane novim  koronavirusom , molimo Vas da imate razumijevanja i poštujete propisane mjere za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanja i sprječavanja prenošenja novog koronavirusa koje je Ministarstvo zdravlja donijelo dana 13.03.2020.godine.  Molimo vas da izbjegavate dolazak u prostorije centra osim u hitnim slučajevima

 te da komunikaciju sa centrom obavljate putem telefona i  e-mail.

Brojevi telefona koje možete pozvati su sljedeći:

030 / 412 205  centrala Centra

067 / 025 735 dežurni telefon za izdavanje potvrda

067 / 027 975 dežurni telefon za neodložne intervencije

e-mail: Ova adresa e-pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript u vašem brauzeru da biste je videli.

                     S poštovanjem, 

                                                                   RUKOVODILAC

                                                                   Mehmet Duraku

 

 

16.03.2020.god.

NJOFTIM

 Të nderuar qytetarë,

Lidhur me situatën aktuale të shkaktuar nga koronavirusi i ri, Ju lutemi kuptoni dhe respektoni masat e përcaktuara për parandalimin e futjes në vend, eliminimin dhe parandalimin e transmetimit të koronavirusit të ri, lëshuar nga Ministria e Shëndetësisë në 13.03.2020. Ju lutemi shmangni ardhjen në ambientet e qendrës, përveç në rast urgjence  dhe  komunikoni me qendrën përmes telefonit dhe postës elektronike.

Numrat e telefonit në të cilët mund të telefononi janë si më poshtë:

030 / 412 205  Qendra

067 / 025 735 telefoni  kujdestar për vërtetime për udhëtim

067 / 027 975 telefoni kujdestar për intervenime urgjente

e-mail: Ova adresa e-pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript u vašem brauzeru da biste je videli.

         

           Me nderime,

                                                                   UDHËHEQËSI

                                                                   Mehmet Duraku

 

 

                                                                                                  

Pogledaj još novosti - Bar i Ulcinj