SOS1.jpg
SOS1.jpg
Slide 1
Slide 1
previous arrow
next arrow

JU Centar za socijalni rad za opštine Mojkovac i Kolašin

 

Prostorije područne jedinice Kolašin

 

JU Centar za socijalni rad Mojkovac i Kolašin je do decembra 2015. godine, funkcionisao kao PJ Centra za socijalni rad Bijelo Polje. Vlada Crne Gore je u decembru 2015. godine donijela Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o organizovanju javnih ustanova centara za socijalni rad, kojom je utvrđena nova organizacija centara za socijalni rad i formiran Centar za socijani rad za opštine Mojkovac i Kolašin, sa sjedištem u Mojkovcu.

Centar za socijalni rad odlučuje prvenstveno o pravima iz oblasti socijalne i dječije zaštite, u skladu sa Zakonom o socijalnoj i dječijoj zaštiti, i drugim podzakonskim aktima. U okviru svojih javnih ovlašćenja obavlja procjenu stanja, potreba, snaga i rizika korisnika i drugih lica značajnih za korisnika, rješava u prvom stepenu zahtjeve za ostvarivanje prava iz oblasti socijalne i dječije zaštite, pokreće, učestvuje u sudskim i drugim postupcima, vodi evidenciju korisnika i obavlja mnoge druge poslove u skladu sa zakonom.

Centar ima intenzivnu saradnju sa organima državne uprave, lokalne samouprave i drugim organizacijama na teritoriji opštine za koju je osnovan. Kroz saradnju i zajedničke aktivnosti radi na razvijanju, unaprjeđenju, i realizaciji planova i strategija koji doprinose zadovoljavanju individualnih i zajedničkih potreba građana, odnosno sprječavanju i suzbijanju socijalnih problema u lokalnoj zajednici.

Svojom djelatnošću Centar nastoji da pruža efikasne i visoko kvalitetne usluge socijalnog rada kroz usmjerenost prema korisniku, a sve to u cilju zaštite i prevazilaženja nastale nepovoljne situacije. Svoj rad organizuje na način da omogući dostupnost usluga svima onima kojima su one potrebne, sa posebnom pažnjom usmjerenom na ranjive grupe (djeca, stari, osobe sa invaliditetom, pripadnici manjinskih grupa i dr.). Dostupnost se obezbjeđuje kroz aktivnosti i saradnju sa ostalim relevantnim institucijama u lokalnoj zajednici, i informisanjem građana putem sredstava javnog informisanja o programima, pravima i uslugama koje Centar za socijalni rad pruža.

 

Pogledaj još novosti - Mojkovac i Kolašin