SOS1.jpg
SOS1.jpg
Slide 1
Slide 1
previous arrow
next arrow

Gostovanje direktorice Vesne Rajković na Radiju Mojkovac

2932024 1516

Dana 28.03.2024.godine, direktorica JU Centra za socijalni rad za opštine Mojkovac i Kolašin, Vesna Rajković, je gostovala na Radio Mojkovcu i tom prilikom upoznala građane sa nadležnostima navedene ustanove, obimom prava koja se ostvaruju kroz materijalna davanja i usluge socijalne i dječije zaštite, sa posebnim akcentom na usluge podrške za život u zajednici i usluge neodložne intervencije. Istom prilikom je predočen Plan rada i aktivnosti za 2024.godinu, u sklopu kojeg je i realizovano navedeno gostovanje.

Mojkovac: “Dani otvorenih vrata”

U cilju afirmisanja aktivnosti koje JU Centar za socijalni rad za opštine Mojkovac i Kolašin sprovodi u okviru “Dana otvorenih vrata” na temu hraniteljstva, dana 27.6.2023.godine, Radio televiziji Mojkovac dostavljeno je Obavještenje kojim se građani, zainteresovani za pomenutu temu, pozivaju da pristupe prostorijama Centra kako bi se informisali i upoznali sa hraniteljstvom kao privremenim oblikom zaštite djece bez adekvatnog roditeljskog staranja, kao i zakonskim činjenicama koje se vežu za navedenu uslugu.

U prostorijama OŠ „Radomir Rakočević“ u Prošćenju, dana 30.5.2023. godine, održana tribina na temu „Vršnjačko nasilje“

U prostorijama OŠ „Radomir Rakočević“ u Prošćenju, dana 30. 5. 2023.godine, održana je tribina na temu „Vršnjačko nasilje“, koja je organizovana od strane stručnih radnika JU Centra za socijalni rad Mojkovac,  na kojoj je učestvovao i policijski službenik Uprave policije, OB Mojkovac.

Nastavno osoblje i učenici su upoznati sa nadležnostima institucija u sprečavanju nasilnog ponašanja kod djece, ulozi MUP-a i Centra za socijalni rad u procesuiranju i intervenciji u oblasti vršnjačkog nasilja i maloljetničke delikvencije, o mjerama prevencije i tretmana kao i kazneno pravnoj zaštiti u pogledu ove vrste nasilja.

U narednom periodu organizovaće se kako kreativne i edukativne radionice tako i slične tribine koje mogu doprinijeti boljem i zdravijem odnosu prema nasilju kao i sprečavanju istog.

(resajzuje thumb u prikazu)

Mojkovac: Tribina - Podrška djeci predškolskog uzrasta kroz logopedske tretmane i kulturno umjetničke sadržaje

1552023 1209Dana 24.04.2023.godine, stručna radnica Centra za socijalni rad Mojkovac,  Marina Baltić, je zajedno sa psihološkinjom JU Dnevnog centra za djecu i mlade sa smetnjama  u razvoju - Mojkovac i pedagoškinjom JPU „Jevrosima Jevra Rabrenović“  učestvovala na održanoj tribini, čiji je organizator NVO za pomoć i podršku socijalno ugroženim kategorijama  „Svjetlost“, koja je otpočela sa realizacijom projekta Podrška djeci predškolskog uzrasta kroz logopedske tretmane i kulturno umjetničke sadržaje.

Projekat se realizuje u oblasti zaštite lica sa invaliditetom i djece i mladih sa smetnjama i teškoćama u razvoju a svaka od članica projektnog tima je upoznala prisutne sa svojim načinom rada kao članice opštinske komisije za usmjeravanje djece sa posebnim obrazovnim potrebama  i postupanjima i nadležnostima ustanova koje predstavljaju.

Direktorka JU Centra za socijalni rad za opštine Mojkovac i Kolašin Vesna Rajković, gostovala na RTV Mojkovac

932023 1542

Shodno planiranim aktivnostima JU Centra za socijalni rad za opštine Mojkovac i Kolašin za tekuću godinu, direktorka navedenog centra Vesna Rajković je dana 08.03.2023.godine,  gostovala na RTV Mojkovac i tom prilikom upoznala građane sa nadležnostima navedene ustanove, programom razvoja za 2023.godinu, novčanim sredstvima koja se izdvajaju od strane Ministarstva rada i socijalnog staranja za korisnike prava, uz kratak osvrt na izvještaj o radu za prethodnu godinu.

Istačeno je da će i dalje osnovni pravci djelovanja i aktivnosti biti usmjereni ka najosjetljivijim kategorijama stanovništva, tj. djeci i mladima, odraslim i starim licima, žrtvama nasilja u porodici i dr. kao i praćenju i proučavanju socijalnih potreba i problema, iniciranju i organizovanju preventivnih aktivnosti i stvaranju uslova za razvoj mreže usluga socijalne zaštite. Što se tiče programa rada za 2023.godinu, a polazeći od osnovnih principa socijalne zaštite, isti podrazumijeva i počiva na zaštiti, poštovanju i nedjeljivosti ljudskih prava, dostupnosti usluga korisnicima, mogućnosti izbora usluge, participacije i odgovornosti korisnika, kontinuiteta zaštite, profesionalizma i odgovornosti davalaca usluga, sa posebnim akcentom na usluge koje se pružaju.

Nakon osvrta na sve gore pomenute teme, na kraju gostovanja poslata je poruka da je zadovoljavanje potreba i unapređenje kvaliteta života građana krajnji cilj djelatnosti JU Centra za socijalni rad za opštine Mojkovac i Kolašin.

Vršnjačko nasilje

281222 0657Stručne radnice Centra za socijalni rad Mojkovac Peruničić Mijoljka, Ćorić Dubravka i Damjanović Sonja su u sali JU OŠ “Aleksa Đilas – Bećo”, 21.decembra.2022.godine, održale tribinu na temu „Vršnjačko nasilje”, kojoj su prisustvovali  Članovi Đačkog parlamenta i Zajednice učenika kao i drugi učenici zainteresovani za navedenu temu.

Istom prilikom, učenici su upoznati sa nadležnostima i ulogama institucija u sprečavanju nasilnog ponašanja kod mladih, o ulozi MUP-a i Centra za socijalni rad u procesuiranju i intervenciji u oblasti vršnjačkog nasilja i maloljetničke delikvencije, o mjerama prevencije i tretmana, kao i kazneno-pravnoj zaštiti u pogledu ove vrste nasilja.

Takođe, pružena im je prilika da interaktivno učestvuju i  nauče kako da prepoznaju vršnjačko nasilje, sve njegove oblike, na koji način da reaguju ukoliko do njega dođe, bez obzira na to da li su učesnici ili posmatrači, dok su posebno interesovanje  iskazali na temu nasilje nad djecom u porodici.

Na obostrano zadovoljstvo, postignut je dogovor da se u narednom periodu, organizuje slična tribina, sa nekom novom temom, po izboru đaka.

Dani otvorenih vrata - “BUDITE HUMANI-POSTANITE HRANITELJI”

To je moto kampanje JU Centar za socijalni rad za opštine Mojkovac i Kolašin, sa sjedištem u Mojkovcu, koju sprovodi u okviru Dana otvorenih vrata na temu Hraniteljstva.

17922 0903

Cilj je da se javnost i građani upoznaju zašto je značajno da dijete živi u porodici? 

Cilj je da sva djeca bez adekvatnog roditeljskog staranja, čiji je razvoj ometen porodičnim prilikama, vaspitno zapuštena djeca I djeca sa smetnjama u razvoju, budu zbrinuta I da odrastaju kao sva druga djeca u porodičnoj atmosferi. 

Hraniteljstvo je privremeni oblik zaštite djeteta koje nema adekvatno roditeljsko staranje. Hraniteljska porodica njeguje dijete, brine se o njegovom zdravlju, vaspitanju i obrazovanju, i na taj način mu pruža prijeko potrebnu toplinu porodičnog doma. Da bi dijete odrastalo srećno potrebno je da odrasta u toplom porodičnom okruženju koje na najbolji mogući način podstiče njegov pozitivan fizički, mentalni i emocionalni razvoj što ne mogu pružiti ni najuslovnije insititucije. 

Za razliku od Usvojenja u kojem se stvara veza koja je jednaka onoj koja postoji između roditelja i djece, hraniteljstvo prvenstveno predstavlja privremeni oblik zaštite djeteta u periodu dok se njegova porodica ne rehabilituje ili dok mu se ne pronađu usvojitelji. Država je dužna da obezbijedi naknadu za rad hranitelja i boravak djeteta u hraniteljskoj porodici. 

Da bi se postalo hranitelj moraju biti ispunjeni određeni uslovi, odnosno hranitelj može biti osoba koja ima želju i mogućnost da djetetu obezbijedi uslove za život neophodan za njegov pravilan rast i razvoj. Centar za socijalni rad vrši procjenu i odabir hranitelja u skladu sa važećim zakonskim propisima. Tom prilikom se procjenjuju kapaciteti porodice za brigu o djetetu- motivacija i senziblitet potencijalnih hranitelja , skladnost odnosa u porodici i minimum neophodnih socijalno ekonomskih uslova za prijem djeteta u porodicu. 

Da bi se postalo hranitelj i pomoglo djetetu koje je ostalo bez porodične njege potrebno je podnijeti zahtjev za smještaj djeteta na hraniteljstvo nadležnom Centru za socijalni rad. Stručni tim Centra vrši procjenu podobnosti zainteresovanih porodica, a porodice koje zadovolje uslove propisane Zakonom dobijaju Licencu za vršenje hraniteljstva. Na osnovu procjene individualnih potreba djeteta i kapaciteta određene hraniteljske porodice, Centar za socijalni rad određuje kojem djetetu odgovara koja hraniteljska porodica. 

Centar za socijalni rad hraniteljskim prodicama obezbjeđuju podršku kako bi ojačale njihove kapacitete i pomogli da na najbolji mogući način brinu o djetetu. Podrška se sastoji od savjetodavnog rada sa hraniteljskom porodicom i djetetom, kontinuirane obuke prije, tokom i nakon smještaja djeteta u novu porodicu, podrške u rješavanju problema, kao i materijalne podrške od strane države.

Dužnost hranitelja je da brinu o zdravlju, bezbjednosti, razvoju i obrazovanju djeteta, kao i da pružaju podršku djetetu u sticanju vještina koje su mu neophodne za uspješan samostalan život i rad. Da njeguju identitet djeteta i odnos sa njegovom biološkom porodicom dok se dijete nalazi na hraniteljstvu. 

Sve naprijed navedeno odnosi se na djecu kojoj je potrebno da njihovo djetinjstvo koje treba da bude najljepši dio života i odrastanja provedu u sigurnom I bezbjednom porodičnom okruženju, koje će da im pomogne da se okrenu svjetlijoj budućnosti. 

Cilj kampanje je da se građanima Mojkovca objasni da je dovesti dijete o kojem se ne staraju njegovi roditelji iz određenih razloga u svoju porodicu, dati mu svoj dom i prihvatiti ga kao svoje, u suštini predstavlja visoku ljudsku vrijednost i humanost, solidarnost, poštovanje i razumijevanje potreba drugih. 

Naši sugrađani  mogu dobiti sve informacije i dodatna pojašnjenja od strane stručnih radnika ovoga Centra. Apelujemo na naše sugrađane da se jave, jer je hraniteljstvo jedna plemenita stvar i da zajedničkim snagama povećamo broj hraniteljskih porodica kako bi svu djecu smjestili u toplo porodično okruženje,za naš Portal saopštile su  stručne radnice Centra za socijalni rad, Maja Peruničić i Sonja Damjanović.

preuzeto sa: https://novinesjevera.me/budite-humani-postanite-hranitelji/

“Dana zaštitnika”

20072022Dana 25.07.2022.godine, u okviru održavanja “Dana zaštitnika”, opštinu Mojkovac a ujedno i JU Centar za socijalni rad za opštine Mojkovac i Kolašin, sa sjedištem u Mojkovcu, pored ostalih institucija, posjetio je zaštitnik ljudskih prava i sloboda Siniša Bjeković sa svojim saradnicima.

Sa direktoricom ovoga Centra Vesnom Rajković  razgovarano je o oblastima koje su od interesovanja za praksu rada zaštitnika, kao što su predmeti porodičnog nasilja, maloljetnička delikvencija, povjeravanje djece i sl.

 

DJECI TREBA DOM

Dana 31.05.2022.godine, na gradskom trgu u Mojkovcu, u okviru Dana otvorenih vrata, organizovana je Promocija hraniteljstva  pod sloganom „Svako dijete treba porodicu“.

Građani su tom prilikom kako od strane stručnih radnika tako i kroz promotivni materijal upoznati sa privremenim oblikom zaštite djece koja nemaju adekvatno roditeljsko staranje.

Poslata je poruka da dati djetetu dom i prihvatiti ga kao svoje, predstavlja ljudsku vrijednost koja se iskazuje kao humanost, solidarnost, poštovanje i razumijevanje potreba drugih.

 

POKLONI ZA NAJMLAĐE

Centru za socijalni rad Mojkovac je od strane marketa Panorama, donirano 90 novogodišnjih poklona, koji su od strane Deda Mraza uručeni djeci iz porodica u stanju socijalne potrebe.

Ovim putem izražavamo zahvalnost gore navedenom marketu iz Mojkovca, na humanom gestu kojim su uveselili i uljepšali predstojeće praznike našim mališanima.

Pogledaj još novosti - Mojkovac i Kolašin