SOS1.jpg
SOS1.jpg
Slide 1
Slide 1
previous arrow
next arrow

Sastanak predstavnika Zavoda za zapošljavanje i predstavnika Centra za socijalni rad Bar

632024 1641

Na zahtjev Centra za socijalni rad Bar, održan je sastanak u prostorijama Zavoda za zapošljavanje.

Na sastanku je predočeno da je kod ovog Centra, na evidenciji je 220 porodica korisnika pravo na materijalno obezbjeđenje porodice, od čega nešto više od 150 porodica/korisnika čine radno sposobni korisnici.

Naš zajednički cilj je unapređenje položaja ranjivih ciljnih grupa nezaposlenih osoba na temelju poboljšanja saradnje u pružanju mjera socijalne aktivacije, te sprovođenju mjera socijalne uključenosti radno sposobnih korisnika materijalnog obezbjeđenja.

Cilj sastanka je unapređenje već postojeće, dobre saradnje, koju ostvarujemo sa  Zavodom, a  da bi zaista aktivirali pasivne građane koji su korisnici materijalnog obezbijeđenja, ali su radno aktivni i radno sposobni.

Sastanku su prisustvovali  načelnik Biroa rada Bar, Željko Rolović, Nataša Kovačević, šef Biroa rada Bar, Biljana Pajović, direktorica Centra za socijalni rad za opštine Bar i Ulcinj, Biljana Pavlović Amanović, rukovodilac Službe za materijalna davanja i pravne poslove i Marina Šorović, stručna radnica na materijalnim davanjima. 

Dodijeljeni paketići za djecu bez roditeljskog staranja u Baru

"Potpredsjednica Opštine Tanja Spičanović uručila je djeci slatke paketiće, kao i novčana sredstva u pojedinačnom iznosu od 100 eura", saopštila je lokalna samouprava.

5539503 img1ef45c242b9d891b53a6d4a6e6636cbcv ls

Opština Bar je, u saradnji sa Centrom za socijalni rad, i ove godine organizovala novogodišnji prijem za djecu bez roditeljskog staranja i njihove hranitelje.

"Potpredsjednica Opštine Tanja Spičanović uručila je djeci slatke paketiće, kao i novčana sredstva u pojedinačnom iznosu od 100 eura", saopštila je lokalna samouprava.

Druženje sa mališanima upriličeno je u jednoj igraonici, koja je ustupila prostor bez naknade, a angažovali su i Djeda mraza.
 

"Uz pjesmu i zabavu, Deda mraz je djeci uručio personalizovane poklone, pažljivo birane od strane zaposlenih u Centru za socijalni rad, a koji su kupljeni od donatorskih priloga brojnih lokalnih preduzetnika i privrednih društava. Ova jedinstvena i pozitivna praksa Opštine i Centra za socijalni rad bila je prilika da grad Bar još jednom pokaže svoje humano lice, ali i da se promoviše hraniteljstvo kao jedan od najboljih načina zaštite i odgajanja djece bez roditeljskog staranja", zaključuje se u saopštenju.

Preuzeto sa: Dodijeljeni paketići za djecu bez roditeljskog staranja u Baru (vijesti.me)

Dana 01.12.2023. godine, u prostorijama Centra za socijalni rad Bar , održan sastanak sa predstavnicima JU Srednje ekonomsko-ugostiteljske škole

Dana 01.12.2023. godine, u prostorijama Centra za socijalni rad Bar , održan je sastanak sa predstavnicima  JU Srednje ekonomsko-ugostiteljske škole. Sastanku su, osim predstavnika škole, direktora i lica iz pedagoško - psihološke službe, prisustvovali stručni radnici Službe za djecu i mlade i direktorica Centra za socijalni rad.

Nakon upoznavanja predstavnika škole sa opisom poslova stručnih službi Centra, predstavnici su upoznati i sa gorućim temama i prisustvom različitih oblika nasilja među učenicima. Kako bi se spriječilo svako agresivno ponašanje učenika, posebna pažnja se posvećuje saradnji škole sa roditeljima. Oni redovno dobijaju obavještenja od škole o ponašanju i uspjehu svog djeteta, i pri prvim znacima nekog problema ili konflikta među učenicima, roditelji su informisani. Takođe, u cilju preveniranja daljih i širih problema prisutnih kod učenika, važno je uspostaviti saradnju obrazovnih institucija i institucija koje se bave zaštitom djece i mladih. 

Ovaj sastanak, samo je jedan u nizu održanih sastanaka sa vaspitno - obrazovnim i drugim institucijama na lokalnom nivou, koji ima za cilj zajedničko društveno djelovanje i borbu protiv vršnjačkog nasilja.  

EDUKACIJA U SARADNJI SA LOKALNOM ZAJEDNICOM

U srijedu 08. novembra 2023. godine, u okviru nastavnih sadržaja koji se planiraju u saradnji sa lokalnom zajednicom, četiri divne dame: Melisa Nikezić,( profesorka hemije u našoj školi), Jana Šekularac (Opstina Bar), Alma Hot (Centar bezbjednosti Bar) i Andrijana Raković (Centar za socijalni rad) organizovale su i održale interaktivno predavanje na temu “Prevencija bolesti zavisnosti i prevencija nasilja nad djecom i mladima”.
Tokom uvodnog izlaganja, inspektorka za maloljetničku delikvenciju i nasilje, Alma Hot upoznala je djecu da postoje brojni načini da se prijavi nasilje u školi, porodici, vršnjačko nasilje, … da bolje upoznaju sebe i svoje okruženje, da nauče da se nose sa promjenama i teškoćama koje donosi adolescencija, a koji ne uključuju ulazak u rizična ponašanja.
Psihološkinja, Andrijana Raković, je naglasila da pomoć mogu zatražiti od roditelja, psihologa, pedagoga, profesora ili stručne osobe i da u svojim problemima nijesu sami.
Psihološkinja Jana Šekularac, pokazala je učenicima kako izgledaju naočare za simulaciju uticaja alkohola, droga i umora na ljudski organizam. Bili su radoznali i poželjeli da ih isprobaju.
Učenici su sve vrijeme aktivno učestovali u razgovoru i postavljali pitanja. Najaktivniji i najbolji su nagrađeni, pa je tako podijeljeno 5 karata za bioskop i 5 karata za korišćenje staze za trčanje na stadionu Topolica.
❤Jedan divan primjer saradnje škole i lokalne zajednice, a za dobro svih.
 
 

Opština Bar: Edukacijom i prevencijom do očuvanja zdravlja mladih

Organizacijom niza edukativnih radionica u barskim osnovnim i srednjim školama Opština Bar obilježava mjesec novembar, koji je prema Međunarodnom i Nacionalnom kalendaru zdravlja posvećen borbi protiv bolesti zavisnosti.

Imajući u vidu učestalost nasilja nad djecom i mladima i prepoznajući važnost rješavanja ovog problema, radionice se bave prevencijom vršnjačkog nasilja i bolesti zavisnosti, sa namjerom podizanja svijesti kod mladih o ozbiljnosti ovih pojava.

U okviru radionica, svi zainteresovani učenici imaju priliku da, korišćenjem specijalnih interaktivnih naočara koje je obezbijedila lokalna uprava, a koje simuliraju uticaj alkohola i narkotika, steknu utisak o načinima na koje alkoholisanost i PAS mogu uticati na obavljanje najjednostavnijih zadataka kao što su hodanje po pravoj liniji, stajanje na jednoj nozi, hvatanje loptice, sakupljanje sitnih predmeta i slično.

Lokalna uprava je, u saradnji sa JU Kulturni centar Bar, obezbijedila i po 5 karata za bioskopske projekcije za svaku od škola koje su namijenjene najaktivnijim učesnicima, kao i isti broj godišnjih karata za korišćenje atletske staze „Sportsko-rekreativnog centra“.

Ovu aktivnost, Opština Bar realizuje u saradnji sa Regionalnim centrom bezbjednosti „Jug“ – Odjeljenje bezbjednosti Bar i sa Centrom za socijalni rad za opštine Bar i Ulcinj.

U nastavku obilježavanja mjeseca novembra, lokalna uprava će sprovesti i aktivnosti pod nazivom „Sportom protiv droge“, koje će obuhvatiti posjetu sportskim klubovima u gradu i demonstraciju uticaja alkohola i psihoaktivnih supstanci članovima klubovima, sa namjerom uviđanja štetnog uticaja na bavljenje sportom.

Ovim intervencijama, Opština Bar još jednom potvrđuje svoj odgovoran odnos prema mladima i posvećenost unaprijeđenju njihovog položaja, kao posebno važnog dijela lokalne zajednice.
 

Opština Bar: Formiran Lokalni tim za prevenciju nasilja nad djecom i mladima

lokalni tim za prevenciju nasilja nad djecom 702x336

Opština Bar formirala je Lokalni tim za prevenciju nasilja nad djecom i mladima čiji je osnovni zadatak vršenje kontinuiranog monitoringa i izrade plana aktivnosti za prevenciju i postupanje u slučajevima nasilja, a sve u cilju kreiranja sigurnijeg i saosjećajnijeg okruženja za rast i razvoj omladinske populacije.

Multisektorski Lokalni tim čine predstavnici opštinskih organa i službi, Skupštine opštine, Centra bezbjednosti Bar, Centra za socijalni rad opština Bar i Ulcinj, Opštinske organizacije Crveni krst Bar, JU Dom zdravlja Bar, LJE Radio Bar, kao i predstavnici osnovnih i srednjih škola sa teritorije opštine iz reda direktora, stručnih saradnika, roditelja i učenika.

U okviru dosadašnjih aktivnosti Lokalnog tima, članovi su predstavili mjere koje u cilju prevencije ovog problema vrše institucije koje predstavljaju, upućujući sugestije i prijedloge na čemu je potrebno dodatno raditi kako bi se sa lokalnog nivoa doprinijelo rješavanju sve učestalijih slučajeva vršnjačkog nasilja. Usvojen je i Nacrt plana aktivnosti koji će Sekretarijat za sport i mlade Opštine Bar, kao inicijator formiranja Lokalnog tima, uvrstiti u dalju proceduru, sa namjerom da se u što kraćem roku otpočne sa aktivnostima koje će doprinijeti prevenciji,

“Ovim intervencijama Opština Bar potvrđuje svoju posvećenost jačanju uloge lokalne zajednice u rješavanju društvenih problema, posebno onih koji se tiču razvoja djece i mladih i obezbjeđivanja njihove sigurne budućnosti”, kaže se u saopštenju.

Preuzeto sa: http://barinfo.me/opstina-bar-formiran-lokalni-tim-za-prevenciju-nasilja-nad-djecom-i-mladima/?fbclid=PAAabpP-ZJRLEPCCz2EtDnnmTFHqkbBeX6zGuSMV6WZeEKwlfrS729NnRg7aU

Opština Bar: Multisektorskom saradnjom do unaprijeđenja socijalne situacije

01

Opština Bar formirala je Operativni multisektorski tim za kontinuirano praćenje socijalne situacije čija je glavna intencija  da obezbijedi razmjenu informacija iz domena struktura koje su u njemu zastupljene i doprinese njihovom koordiniranom i sinhronizovanom postupanju u cilju efikasne intervencije.

Na prvom sastanku Operativnog tima učešće su uzeli predstavnici svih uključenih institucija: Alma Hot, ispred Centra bezbjednosti Bar, Jadranka Dragović, predstavnica Centra za socijalni rad,  Jelena Čejović, predstavnica Doma zdravlja, Milica Belada, predstavnica Zavoda za zapošljavanje, Zorica Crnčević, sekretarka OO Crvenog krsta, Slavica Radević u ime aktiva direktora obrazovno-vaspitnih ustanova i Ljiljana Vujović, predstavnica NVO “Žene Bara”. Ispred lokalne uprave sastanku su prisustvovali Jovo Krstajić, rukovodilac Kancelarije za socijalno staranje i Vasilije Lalević, saradnik na poslovima socijalne i dječje zaštite. Timom rukovodi potpredsjednica Opštine, Tanja Spičanović.

02

Pored kontinuiranog praćenja socijalne situacije na teritoriji opštine Bar, zadaci Operativnog tima su da procjenjuje rizike od siromaštva, diskriminacije  i svih vidova socijalne isključenosti, da predlaže mjere za prevenciju i sprječavanje nasilja u porodici,rodno zasnovanog nasilja i ostalih oblika nasilja koji pogađaju socijalno osjetljive skupine, da predlaže modele za brže i djelotvornije pružanje podrške žrtvama nasilja i njihovu punu socijalnu reintegraciju. Tim će se baviti i analizom učinkovitosti postojećih mjera socijalne podrške, davati mišljenje na akte iz oblasti socijalne politike i inicirati kreiranje novih mehanizama koji su u funkciji smanjenja socijalnih razlika.

Formiranjem ovog tima Opština Bar želi da afirmiše proaktivan pristup u predlaganju i sprovođenju konkretnih rješenja i inicijativa, koji dolaze kako iz institucija sistema, tako i iz djelova civilnog društva.​

Preuzeto sa: Opština Bar: Multisektorskom saradnjom do unaprijeđenja socijalne situacije (barinfo.me)

Sastanak predstavnika JU Centar za socijalni rad za opštine Bar i Ulcinj i predstavnika NVO Građanska alijansa

Dana 08.09.2023. godine u cilju unaprjeđenja saradnje i podrške praćenja djece bez pratnje koja su izbjegla sa teritorije Ukrajine zahvaćene ratom, predstavnici Centra za socijalni rad Bar posjetili su NVO Građanska alijansa.

Sastanku su prisustvovale Dušica Merdović, pravna savjetnica u NVO Građanska alijansa, Kristina Tkach, prevodilac u NVO Građanska alijansa, Biljana Pajović, direktorica JU Centar za socijalni rad za opštine Bar i Ulcinj i Azra Čindrak, stručni radnik na materijalnim davanjima u JU Centar za socijalni rad za opštine Bar i Ulcinj.

Djeca bez pratnje predstavljaju najrizičniju kategoriju kada su u pitanju različiti oblici eksploatacije. Zahvaljujući izuzetnoj saradanji u obezbjeđivanju prevodioca, omogućen je human pristup, socijalna podrška, pomoć u komunikaciji sa ovim Centrom i drugim nadležnim ustanovama, a sve u cilju obezbjeđivanja prava zagarantovanih kako domaćim tako i međunarodnim zakonima i konvencijama. 

Posjeta eksperata u okviru SOCIEUX+ programa Centru za socijalni rad Bar

942023 923

Danas je u prostoriji Centra za socijalni rad Bar održan radni sastanak, na kojem su uzeli učešće eksperti, Maria Herczog iz Mađarske, Yann Guegan iz Francuske, predstavnice Centra za socijalni rad Podgorica i direktorica JU Centra za socijalni rad za opštine Bar i Ulcinj. 

Tema sastanka je projekat koji se sprovodi od strane SOCIEUX+ organizacije, rad na temi "Jačanje kapaciteta socijalnih radnika za kreiranje i primjenu protokola u radu sa sa disfunkcionalim porodicama", a na sastanku se govorilo i o izazovima u radu sa korisnicima, kao i o predlozima za unapređenje direktnog rada sa korisnicima sistema socijalne i dječije zaštite.

Bar: Komunikacijom i konkretnim djelovanjem iskorijeniti vršnjačko nasilje

Kako dolazi do vršnjačkog nasilja i zbog čega, koje su posljedice, kao i kako se na pravilan način odnositi prema ovom problemu, sve su to pitanja sa prve sjednice Otvorenog parlamenta čija je tema bila prevencija vršnjačkog nasilja. Sjednici koja je održana u Velikoj sali Opštine, pored predstavnika organa lokalne samouprave i odbornika, prisustvovali su učenici barskih osnovnih i srednjih škola, sa profesorima.

01

 

Nakon što je predstavio koncept Otvorenog parlamenta, predsjednik Skupštine opštine, Branislav Nenezić kazao je da je prevencija vršnjačkog nasilja goruća tema koju „moramo da rješavamo zajedno“.

„Moramo da utičemo na one koji su pokretači, ali i na žrtve vršnjačkog nasilja. Postoje teme oko kojih se moramo ujediniti, a vršnjačko nasilje je jedna od njih. Nemamo preče stvari od bezbjednosti naših najmlađih sugrađana, a danas smo svjedoci da prijetnje toj bezbjednosti postoje, da su realne i teško predvidive. Format Otvorenog parlamenta pruža nam mogućnost da otvorimo sve teme koje pogađaju naše društvo“, kazao je Nenezić.

Potpredsjednica Opštine, mr Tanja Spičanović istakla je da odrastanje u našem gradu treba da bude prepoznato kao bezbjedno i sigurno.

„Nažalost, slučajevi vršnjačkog nasilja su nešto što često zna da od najradosnijeg perioda u životu unese traumatična iskustva i neprijatne emocije. Jedan od ciljeva današnjeg susreta je da identifikujemo trenutno stanje u oblasti prevencije, a potom i intervencije kada je u pitanju vršnjačko nasilje. I naravno, da predložimo konkretne aktivnosti kako bi stvorili atmosferu saradnje i uvažavanja. Želimo da napravimo podsticajan i kvalitetan ambijent u kojem ćete svi moći da rastete složno, u najljepšim drugarskim relacijama i da prepoznajete svoje afinitete, da razvijate talente i sjutra budete nosioci važnih funkcija u vašem gradu“, navela je Spičanović, uputivši pohvale za koncept Otvorenog parlamenta.

Ona je kazala da su kroz Plan socijalne i dječje zaštite i unaprjeđenja socijalne inkluzije formirali multisektorske radne grupe i s tim u vezi najavila formiranje Opštinskog tima čiji će fokus biti upravo vršnjačko nasilje, a u njegovom radu učestvovaće i učenici.

„Bilo je nekoliko pokušaja i vrlo uspješnih programa da se ova tema na veoma kvalitetan i interaktivan način obradi. Jedan od takvih je i program ’Škola bez nasilja’ koji rezultira nizom veoma upotrebljivih materijala, edukativnih brošura koje su bile zapažene i dale efekat. Svi zajedno kroz iskrenu i otvorenu komunikaciju treba da vidimo šta možemo da uradimo da budemo prepoznati kao sigurna zona. Bar grad bez nasilja, a pogotovo bez vršnjačkog nasilja“, podvukla je Spičanović.

Samostalna policijska inspektorka za suzbijanje maloljetničke delinkvencije i nasilja u porodici u Centru bezbjednosti Bar, Alma Hot naglasila je da vršnjačko nasilje kao takvo nije prepoznato u zakonu.

„Maloljetnici su sve češći u vršnjačkom nasilju, imamo puno predmeta na tu temu i radimo sa djecom, ali se često dešava da dođemo do zida. Nailazimo na institucionalne probleme, koje mi kao pojedinci ne možemo rješiti. Nije sankcija sve što je potrebno ovoj problematici, najlakše je izreći kaznu i donijeti odluku shodno Zakonu o maloljetnicima, ali ja i dalje mislim da to nije rješenje. Mnogo sam tužna kao profesionalac i kao čovjek kada je ispred mene maloljetničko lice sa kojim moram da pričam o ružnim stvarima, sa djetetom koje je zalutalo i kojem nema ko pomoći. Zalutali smo po svim osnovima. Često imamo pozive iz osnovnih i srednjih škola da prisustvujemo roditeljskim sastancima. Moje mišljenje je da policiji nije mjesto na takvim mjestima. Moramo se probuditi kao roditelji. U mom radu više puta sam došla do toga da sam u razgovoru sa roditeljima svjedočila oodobravanje postupaka njihove djece. To je ono što nam stvara najveći problem i što nas parališe kao ljude i službenike. Ne možemo pravdati nasilje“, podcrtala je Hot.

Kao jedini pozitivan segment u ovoj problematici ističe izuzetno jaku saradnju između svih institucija.

„Kada se nešto ovakvog tipa desi, svi smo udruženi i na istom zadatku, bez izuzetka. Međutim, kad već dođe slučaj do mene, mislim da smo zakasnili. Sve to treba prvenstveno da se uoči u kući i školi, potom kroz Centar za socijalni rad, ako ništa od toga ne uspije, policija preuzima nadležnost“, objasnila je Hot.

Pedagog i voditelj slučaja u Službi za djecu i mlade u Centru za socijalni rad u Bar, Adela Šabović istakla je da je Centar institucija u svojstvu koordinatora svih aktivnosti usmerenih na adekvatan pristup vršnjačkom nasilju, te da podjednako rade sa počiniocem i njegovom porodicom, i sa žrtvom vršnjačkog nasilja. Ona je kazala i to da je vršnjačko nasilje posljednjih godina gorući i sve veći problem.

„Uglavnom je više dječaka počinioca vršnjačkog nasilja, a prema našoj statistici u posljednje vrijeme više je djece ispod 14 godina koji su i počinioci i žrtve nasilja. Praksa govori da su najčešće roditelji djeteta koje ispoljava nasilje u vršnjačkoj grupi prezaštićujući ili čak i zlostavljajući. Rizični faktori vršnjačkog nasilja su porodično okruženje, same osobine djeteta, školska sredina, a veliki je uticaj i medija. Djeca koja su emocionalno zanemarena ili izložena emocionalnom nasilju, alkoholizmu nekog člana porodice, nasilju u porodici, kasnije tokom razvoja ispoljavaju neprilagođenost zahtjevima škole i društva, ne poštuju autoritete, nemaju srtah od kazni“, pojasnila je Šabović.

Viša savjetnica III za prevenciju bolesti zavisnosti u Sekretarijatu za sport i mlade, Jana Šekularac kazala je da vršnjačko nasilje nije samo jednostavan čin agresije, već da je to kompleksan problem kojim mora da se pozabavi cjelokupno društvo.

„Prevencija je kolektivna odgovornost, ona prelazi odgovornost jedne institucije, prevenciji vršnjačkog nasilja potreban je sistematski pristup. Kažnjavanje pojedinca nije način kako da riješimo problem. Potreban je kontinuirani rad sa porodicom i vršnjačkim grupama. Ne postoje razlozi koji mogu opravdati vršnjačko, niti bilo koji oblik nasilja“, objasnila je Šekularac, a poseban osvrt dala je na sajber nasilje.

„Priroda tog nasilja može biti različita – od uznemiravanja do lažnog predstavljanja, izbacivanja neadekvatnih sadržaja. Društvene mreže su plodno tlo za vršnjačko nasilje. Jedna od ključnih stvari koja utiče na nivo slobode da se vrši nasilje je anonimnost – krijemo se iza slike i lažnog profila, jer mnogo je lakše na taj način iskazati neke stvari. Inhibicija nema. Sadržaj koji se nađe na internetu se širi brzo, ima veliki doseg, ali važno je znati da sve što objavimo, ostaje. A postovi kojima nekog vrijeđamo imaju posljedice na nečije mentalno i emotivno zdravlje. Samo zajedničkim radom možemo da učinimo ovo društvo boljim. Dakle, podizanjem svijesti, uticanjem na jačanje osjećanja empatije prema drugima, osnaživanjem mladih, umrežavanjem ustanova, možemo da utičemo na to da u ovom društvu nema nasilja“, decidna je Šekularac.

Nakon uvodnih izlaganja, uslijedila je veoma bogata diskusija u kojoj su učenici osnovnih i srednjih škola pokazali da i te kako znaju šta je vršnjačko nasilje. Prvi za riječ se javio jedanaestogodišnji Nikša Lukšić iz OŠ „Kekec“, kojem je potom Nenezić ustupio mjesto predsjednika Skupštine opštine. Pažnju je izlaganjem privukla je učenica OŠ „Anto Đedović“ Matea Šćekić, koja je posebno za ovu priliku sama pripremila edukativne flajere i podijelila ih okupljenima. Nenezić je predložio da Matea bude članica Opštinskog tima u čijem će domenu biti vršnjačko nasilje.

Pored njih, o vršnjačkom nasilju govorili su još Ajla AlibabićSava ObjetkovUma TomčićMilena PopovićAnja KneževićSamra TombarevićMaša LekićAnđelija Đurković i Anja Novaković. Djeca su pokazala da odlično poznaju profil nasilnika, kao i da je glavni korjen problema u porodici. Smatraju da je za prevenciju vršnjačkog nasilja najbitnije organizovati radionice sa djecom, ali i roditeljima, da svaka škola ima psihologa i pedagoga koji će se istinski posvetiti djeci i komunikacija između roditelja i nastavnika.

Jedna od govornica kazala je da je i sama bila žrtva vršnjačkog nasilja, ali da ni u jednom momentu nije pomislila da ćuti o tom problemu. Kako je istakla, odmah je nasilje prijavila roditeljima i školi, a problem je ubrzo riješen, stoga je poručila vršnjacima da nikako ne ćute o problemu.

Vidno oduševljena dječjim stavovima o vršnjačkom nasilju, inspektorka Hot dala je osvrt na njihova izlaganja.

„Ostala sam bez teksta poslije svega što su rekle ove mudre male glave. Nijedno izlaganje djece koja su bila na ovom mjestu nije nešto što je njihova imaginacija, oni su detektovali svaki problem koji mi imamo u društvu. Svako izlaganje je predmet na kojem sam radila. Sve što su rekli je velika istina i nešto sa čim se mi kao društvo susrijećemo“, istakla je.

Nakon diskusije, predsjednik SO Branislav Nenezić kazao je da je današnjom diskusijom otvorena veoma važna tema.

„Čuli smo dosta o sajber napadu, sandučetu povjerenja, ali ono što je meni zaparalo uši je porodica. Najvažnije stvari su kancelarija za pomoć roditeljima, porodica, sredina i kažnjavanje, ali nikako fizičko“, objasnio je. On je pozvao djecu da na pet dana isključe sve društvene mreže i zadao im zadatak – da pet dana zaredom zapisuju pet stvari koje ih čine srećnim, istakavši da će na taj način uvidjeti da im telefoni i društvene mreže nisu potrebni za sreću.

Učešće u diskusiji uzeli su i odbornici Lazar MacanovićVesna Drašković, Nikica PurlijaJelena DabovićTanja Bokan i Marko Stoiljkov.

Preuzeto sa: Komunikacijom i konkretnim djelovanjem iskorijeniti vršnjačko nasilje (barinfo.me)

Pogledaj još novosti - Bar i Ulcinj