SOS1.jpg
SOS1.jpg
Slide 1
Slide 1
previous arrow
next arrow

JU Centar za socijalni rad Rožaje

ISTORIJAT

Javna ustanova Centar za socijalni rad za opštinu Rožaje osnovan je 12. 07. 1984. godine Odlukom Skupštine opštine Rožaje , kada je djelatnost starateljstva sa opštinskih organa prenijeta u nadležnost Centra .

Za opštinu Rožaje formiran je poseban Centar za socijalni rad. Sjedište Centra nalazi se u Rožajama, sa adresom ul. 30. septembra br.6.

Od 1990. godine centri za socijalni rad u Crnoj Gori su republičke ustanove po Odluci Skupštine SRCG o osnivanju centara za socijalni rad ("Sl. list SRCG", br. 46/90) , a od 05. 08. 2005. godine po Odluci Vlade Republike Crne Gore (»Sl. List RCG«, br 73/05), mijenja se naziv u JU Centar za socijalni rad za opštinu Rožaje.

Aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Centra bliže se uređuje unutrašnja organizacija i sistematizacija radnih mjesta, djelokrug i način rada Centra.

Centar obavlja djelatnost u skladu sa zakonom. Organizacija i način rada Centra treba da obezbijedi potpuno, efikasno, blagovremeno i racionalno obavljanje poslova utvrđenih zakonom, osnivačkim aktom, ovim statutom i drugim aktima Centra.

 

U Centru za socijalni rad za opštinu Rožaje se obrazuju Stručni timovi za razmatranje i rješavanje stručnih pitanja iz djelokruga Centra i to:

-starateljstvo;

-porodični smještaj-hraniteljstvo ;

-usvojenje;

-zaštitu od zlostavljanja, zanemarivanja, nasilja u porodici i eksploatacije;

-drugi.

 

Centar za socijalni rad za opštinu Rožaje obavlja sledeće djelatnost u skladu sa zakonom i u okviru službi:

1. Službe za djecu i mlade, odrasla i stara lica, materijalna davanja i pravne poslove ;

2. Službe za finansijsko administrativne i tehničke poslove.

 

U Službi za djecu i mlade, odrasla i stara lica i materijalna davanja i pravne poslove, obavljaju se poslovi koji se odnose na :

 

a. zaštitu djeteta

-bez roditeljskog staranja;

-čiji roditelj nije u stanju da se o njemu stara;

-sa smetnjama i teškoćama u razvoju;

-u sukobu sa zakonom;

-koje zloupotrebljava alkohol, drogu ili druga opojna sredstva;

-koje je žrtva zlostavljanja, zanemarivanja, nasilja u porodici i eksploatacije ili kod kojeg postoji opasnost da će postati žrtva;

-žrtva trgovine ljudima;

-kojem roditelji nijesu saglasni oko načina vršenja roditeljskog prava;

-koje se zatekne van mjesta prebivališta bez nadzora roditelja, usvojioca ili staratelja;

-trudnica bez porodične podrške i odgovarajućih uslova za život;

-samohrani roditelj sa djetetom bez porodične podrške i odgovarajućih uslova za život;

-kojem je usljed posebnih okolnosti i socijalnog rizika potreban odgovarajući oblik socijalne zaštite.

 

b.zaštitu odraslog i starog lica:

-sa invaliditetom;

-koje zloupotrebljava alkohol, drogu ili druga opojna sredstva;

-koje je žrtva zanemarivanja, zlostavljanja, eksploatacije i nasilja u porodici ili kod kojeg postoji opasnost da će postati žrtva;

-žrtva trgovine ljudima;

-koje je beskućnik;

-trudnica bez porodične podrške i odgovarajućih uslova za život;

-samohrani roditelj sa djetetom bez porodične podrške i odgovarajućih uslova za život;

-kojem je usljed posebnih okolnosti i socijalnog rizika potreban odgovarajući oblik socijalne zaštite.

 

c. materijalna davanja i pravne poslove

-pribavljanje podataka za ostvarivanje materijalnih davanja;

-procjenu stanja i potreba korisnika, posebno da li korisnik pripada grupama koje se posebno štite, u skladu sa zakonom;

-sačinjavanje nalaza i mišljenja;

-motivaciju i uključenje korisnika u odgovarajuće vidove aktivacije, učestvuje u otklanjanju prepreka za uključivanje u zajednicu i aktivaciju i obezbjeđuje odgovarajuću podršku;

-sačinjavanje individualnog plan aktivacije zajedno sa korisnikom;

-pružanje podrške voditelju slučaja;

-davanje preporuke za dodatane usluge i mjere koje su potrebne za stabilizovanje stanja korisnika;

-informisanje korisnika o postupcima za ostvarivanje prava, njegovim pravima i obavezama;

-provjeru prihvatljivosti dokaza i priložene dokumentacije;

-pribavljanje dokaza od nadležnih organa;

-radnje u vezi pokretanja sudskih i drugih postupaka iz porodičnih odnosa i u drugim slučajevima kada su učešće ili aktivna legitimacija organa starateljstva propisani zakonom;

-i drugi poslovi.

 

U Službi za finansijsko –administrastivno tehničke poslove, obavljaju se poslovi koji se odnose na:

- zakonito i efikasno vršenje finansijskih i drugih poslova u Centru;

-vođenje evidencije o korišćenju službenog vozila Centra i njihovoj ispravnosti;

-praćenju pravnih i finansijskih propisa i njihovej primjene;

-radi analiza, izvještaja i informacija o finansijskom poslovanju,

-izrada analiza promjene na stanjima konta i provjera ispravnost unijetih podataka,

-praćene poslove blagajne;

-kontaktiranje i saradnja sa institucijama iz oblasti finansija i računovodstva;

-organizovanje i učestvuje u popisu imovine Centra;

-kompletiranje baze osnovnih sredstava i usaglašava sa glavnom knjigom i popisom;

- i drugi poslovi.

Pogledaj još novosti