SOS1.jpg
SOS1.jpg
Slide 1
Slide 1
previous arrow
next arrow

JU Centar za socijalni rad za opštine Pljevlja i Žabljak - Usluge u zajednici

1. usluge iz domena starateljstva
2. savjetodavni rad za bračnu i porodičnu problematiku
3. rad sa maloljetnicima sa poremećajem u društvenom ponašanju
4. mjesečno novčana davanja: MOP, njega i pomoć drugog lica, refundacija porodiljskih bolovanja, jedbnokratne pomoći, pomoć u naturi (nabavka ogreva, odjeće i obuće. udžbenika i školskog pribora ze učenike i dr.), naknada troškova sahrane korisnika
5. privremeni smještaj u prihvatilište
6. smještaj dejce i odraslih lica u ustanove socijalne i dječije zaštite
7. smještaj djece i drugih lica u hraniteljske porodice
8. obezbjeđivanje zdravstvene zaštite korisnicima MOPA-a
9. rješavanje stambenih pitanja licima u stanju socijalne potrebe
10. ljetovanje djece korisnika MOP-e i djece na hraniteljstvu
11. priprema lica koja napuštaju ustanovu socijalne zaštite za integraciju u životnu sredinu
12. pružanje savjetodavnih i drugih usluga zlostavljanoj i zanemarenoj djeci i omladini
13. drugi oblici socijalne zaštite lica u stanju socijalne potrebe

Pružanje ovih usluga usmjereno je prema sledećim korisnicima:

• djeci i omladini ugroženoj porodičnom situacijom (djeca čija su oba roditelja umrla, djeci nepoznatih roditelja, djeci napuštenoj od roditelja, djeci čiji su roditelji lišeni roditeljskog prava, zlostavljenoj djeci, socijalno i materijalno ugroženoj djeci, djeci roditelja spriječenih da vrše roditeljsku dužnost, djeci iz porodica sa poremećenim odnosima, djeci rodtelja u brakorazvodnom sporu i djeci iz razvedenih brakova);
• djeci i omladini sa poremećajem u ponašanju (djeca sa asocijalnim ponašanjem, djeca koja su izvršioci krivičnih djela i prekršaja i mlađim punoljetnim licima
• djeca i omladina sa posebnim potrebama, (sa oštećenjem mentalnih ili psihofizičkih funkcija)
• djeci i omladini, maloljetnim licima koja traže saglasnost za stupanje u brak, djeci za koju se vodi postupak oko otuđenja imovine ili oko raspolaganja osiguranom sumom i sl.
• odraslim licima sa poremećajima u ponašanju
• odraslim fizički i psihički ometenim licima
• materijalno neobezbjeđenim i neobrazovanim licima
• odraslim licima koja su usvojitelji, hranitelji
• ostalim odraslim licima: lica sa porodičnom problematikom, licima sa nasiljem u porodici
• ostarjelim licima (bez porodičnog staranja, bez sredstava za život, invalidnim i teže hronično oboljelim licima.

 

Sklonište za beskućnike

Kako bi realizovali aktivnosti na smještaju beskućnika sa lokalnom samoupravom zaključen je sporazum 10.08.2010. godine. Postignutim sporazumom precizirano je da se napuštena kuća koja se nalazi u ulici Nikole Pašića, u Pljevljima, adaptira, opremi i iskoristi za nužno stanovanje beskućnika. U skladu sa Sporazumom, Centar je preuzeo obavezu da redovno prati stanje stanara u pomenutoj kući pošto se radi o licima sklonim asocijalnom ponašanju. Objekat čini sedam prostorija i zajednički sanitarni čvor. Sve sobe u pomenutom objektu imaju posebne strujomjere i odžake za šporete na čvrsto gorivo. Svako lice koje se nalazi na smještaju sklopilo je ugovor o korišćenju električne energije sa Elektrodistribucijom-FC snadbijevanje. Svako lice-stanar ove kuće, kao lice u stanju socijalne potrebe, dobije tonu uglja iz donacija koje svake godine obezbjeđuje Rudnik uglja A.D. Pljevlja i ogrijevnog drveta.

Centar za socijalni rad u saradnji sa Crvenim krstom obezbeđuje i pomoć u namjernicama za lica na smještaju, apreko svojih službi pruža i psihosocijalnu podršku i mogućnost socijalne inkluzije

Useljenje lica odobrava Komisija imenovana od strane Centra za socijalni rad.

Donatori koji su učestvovali u aktivnostima adaptacije i opremanja Skloništa su:

  • Ministarstvo rada i socijalnog staranja,
  • ZOIL Lovćen,
  • Rudnik uglja A.D. Pljevlja,
  • Humanitarna organizacija Hišćanskog pokreta- Crkva Isusa Hrista svetaca poslednjih dana

 

DNEVNI CENTAR ZA DJECU I OMLADINU SA SMETNJAMA I TEŠKOĆAMA U RAZVOJU PLJEVLJA

dc pljevlja

 

Osnivanje

Skupština Opštine Pljevlja na sjednici održanoj 29.12.2010. godine i Skupština NVU „Zračak nade“ Pljevlja su donijeli odluku o osnivanju Javne ustanove Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Pljevlja.

Dnevni centar je počeo sa radom 01.10.2011. godine. To je socijalni servis za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju, utemeljen na intersektorskom pristupu u kome se pruža široka lepeza usluga (socijalizacija, njega, socijalna i medicinska rehabilitacija, osposobljavanje za samostalnost u aktivnostima dnevnog života, slobodne aktivnosti, podrška roditeljima) i vaspitno - obrazovni rad u kojem se stuču vještine neophodne za svakodnevni život. U Dnevnom centru se primjenjuje socijalni model invalidnosti sa ciljem postizanja punog učešća u društvu.

Ciljevi

Ciljevi Dnevnog centra su: promovisanje jednakih prava i mogućnosti djece i omladine sa smetnjama i teškoćama u razvoju, njihova socijalizacija, društvena integracija kao i socijalna inkluzija u društvenu sredinu. Dnevni centar ima prostorije za grupni, individualni rad, prostoriju za fizikalnu terapiju, kao i kuhinju gdje se djeci serviraju obroci i u kojoj se djeca hrane.

Usluge

Korisnicima Dnevnog centra se pružaju usluge:

- dnevni boravak za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju,
- osmočasovna njega,
- psihosocijalna i medicinska rehabilitacija,
- individualni i grupni rad sa djecom na osnovu individualnog programa rada,
- vaspitno - obrazovni rad u kojem se stiču vještine neophodne za svakodnevni život,
- socijalizacija,
- besplatan prevoz,
- ishrana,
- održavanje njege i lične higijene,
- savjetodavni rad i edukacija za roditelje,
- slobodne i dodatne aktivnosti i druge usluge u skladu sa Statutom i zakonom.

Korisnici usluga Dnevnog centra

Korisničko pravo Dnevnog centra imaju djeca i omladina sa smetnjama i teškoćama u razvoju od 7 do 27 godina sa mogućnošću prijema i djeca sa smetnjama u razvoju od 3 do 7 godina (koja se prioritetno usmjeravaju u vrtić) ako Komisija za usmjeravanje i vaspitno - obrazovna ustanova utvrde da se dijete ne može obrazovati i vaspitavati u vrtiću. Zahtjev za procjenu sposobnosti djeteta se podnosi Komisiji za usmjeravanje. Komisija za usmjeravanje donosi rješenje o usmjeravanju djeteta u Dnevni centar, ako se ne može obrazovati u redovnim vaspitno - obrazovnim ustanovama ili posebnom odjeljenju. Na osnovu rješenja Komisije za usmjeravanje Centar za socijalni rad Pljevlja i Žabljak donosi rješenje o smještaju djeteta u JU Dnevni centar.

Radno vrijeme i aktivnosti

Dnevni centar radi do 7.30 do 15.30 časova. Dolaskom u našu ustanovu dijete sazrijeva, razvija svoje preostale mogućnosti, osposobljava se za samostalan život i rad. Ovdje se njeguje individualnost i kreativnost djece i omladine sa smetnjama i teškoćama u razvoju i uz veliku pomoć, strpljenje i stručnost njegovateljica i stručnog tima sve to dolazi do izražaja.

31.12. 2011. godine ukupno je bilo 16 djece korisnika usluga Dnevnog centra, a kapacitet Dnevnog centra je 30 djece.

Djeca u Dnevnom centru imaju dva obroka, koja se dopremaju iz kuhinje vrtića „Eko bajka“ Pljevlja, medicinsku i drugu njegu neophodnu tokom njihovog boravka u ustanovi. Rad stručnog tima u Centru, realizuje se kroz grupni i individualni (tretmanski rad). Članovi stručnog tima su izradili individualne planove podrške za svako dijete, uz sugestiju dr Jadranke Novak. Stručni tim radi sa djecom po programu koji se prilagođava korisnicima prema sposobnostima, mogućnostima i interesovanjima. Aktivnostima u JU se poklanja posebna pažnja a sve u interesu djece da im vrijeme provedeno u ustanovi bude što potpunije i sadržajnije. Stručni tim pravi ritam dana na osnovu kojeg radi sa djecom.

 

NVO Otvoreni centar „Bona Fide“- PLJEVLJA (sklonište za žrtve nasilja)

 

bonafide logo

 

Otvoreni Centar “Bona Fide”, Pljevlja je nevladina organizacija osnovana novembra mjeseca 1999.god kao prva na Sjeveru Crne Gore.

Misija organizacije je otklanjanje svih oblika nasilja i diskriminacije nad ženama i djecom kroz obrazovne programe, pomoć i podršku žrtvama nasilja, saradnju sa institucijama, promocija i zaštita ženskih prava. Misija uključuje stvaranje sigurnog prostora za aktivizam žena i dekonstrukciju patrijarhata, ekonomsko osnaživanje žena i djevojaka za širenje ženske autonomije. Naša vizija je: Život bez nasilja, lokalna demokratija i multietnicitet, , ekonomski snazne zene i rodna ravnopravnost

Organizacija koja djeluje kroz 4 kluba:

1. Ženska prava (nasilje u porodici,SOS linija, Prihvatilište za žene i djecu žrtve nasilja, zdravlje,reproduktivna prava, i ravnopravnost polova…)
2. Ljudska prava i drustvena odgovornost ( javni otpor kršenju svih oblika ljudskih prava i suprotstavljanje fašizmu,nacionalizmu,seksizmu,klasizmu,homofobiji..)
3. Mladi/e (aktivnosti o podizanju nivoa svijesti o neophodnosti učešća mladih u odlučivanju o pitanjima koja ih se tiču. Uvažavanje potreba mladih,prepoznavanje njihovih potencijala i ohrabrivanje liderstva i aktivizma u preuzimanju uloge i odgovornosti u društvu.
4. Kreativne radionice kao grupe samopomoći za žene žrtve nasilja (tkanje, kreativno pletenje, šivenje, krojenje i izrada bižuterije)

Ciljna grupa sa kojom radi organizacija su primarno i direktno su žene i djeca žrtve nasilja a indirektno porodice, mladi,institucije i svi građani-ke naše zajednice
Za period od 18 god postojanja realizovan je veliki broj projekata od kojih su najznačajniji: SOS linija za žene i djecu žrtve porodičnog nasilja, Otvaranje Prihvatilišta za žrtve nasilja, Ženski Centar, Socijalno preduzetništvo, Kreativne radionice, Prezentacija Centra u Evropskom Parlamentu….


Najznačajniji donatori koji su podržali aktivnosti Centra u proteklom periodu su: USAID, UAF, OSCE, Kvinna Till Kvinna, TIKA, OAK Foundation, Rudnik uglja AD Pljevlja, Ministarstvo za rad i socijalno staranje….


Aktivnosti:
Ø SOS linija za žene i djecu žrtve porodičnog nasilja
Ø Prihvatilište za žrtve nasilja – Neka svaka kuća bude sigurna
Ø Ženski Centar
Ø Kreativne radionice za žene žrtve nasilja i žene iz teže zapošljivih kategorija
Ø Edukacija mladih o nasilju
Ø Edukacija novih volonterki za rad na SOS liniji
Ø Istraživanje o stavovima mladih o nasilju

 

Saradnja sa institucijama:


Otvoreni Centar Bona Fide Pljevlja sarađuje sa svim institucijama koje se bave zaštitom žena i djece žrtve porodičnog i svakog drugog nasilja (Centar za socijalni rad, Policija, sudstvo, Tužilaštvo, Bolnica, Dom zdravlja, Opština, Crveni krst, Ministarstva u Vladi Crne Gore….).

Članice lokalnog multidisciplinarnog tima za suzbijanje nasilja i zaštitu žrtava. Centar ima potpisane Sporazume i Memorandume o saradnji sa: Centar za socijalni rad Opštine Pljevlja i Žabljak, Više Državno tužilaštvo, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava (Odjeljenje za rodnu ravnopravnost)

 

NVO ZRAČAK NADE

 

Udruženje roditelja djece sa teškoćama u razvoju Zračak nade je NVO osnovana 1. februara 2002. god. koja se bavi poboljšanjem položaja djece i omladine sa teškoćama u razvoju i njihovom integracijom u društvenu sredinu i zastupa socijalni model invalidnosti. Udruženje zastupa stav da djeci sa teškoćama u razvoju treba pružiti izjednačene šanse za odrastanje kao i drugoj djeci da bi se, kada odrastu, uključili ravnopravno u socijalnu, političke, ekonomske i ostale sfere života.

Udruženje trenutno ima 100 članova, roditelja djece sa cerebralnom paralizom, RPM-om, autizmom, epilepsijom, mišićnom distrofijom kao i drugim oblicima smetnji u razvoju. Članovi smo mreže Udruženja roditelja djece sa teškoćama u razvoju na nivou Crne Gore Naša inicijativa. 

Ciljevi Udruženja:


- uticaj na stvaranje pravilnih stavova društva po pitanju potreba, prava i mogućnosti djece sa teškoćama u razvoju,

- uticaj na obrazovni, zdravstveni i sistem socijalne zaštite na eliminaciju diskriminatorne prakse prema djeci sa teškoćama u razvoju i njihovim porodicama,
- iniciranje projekata u kojima će se vršiti edukacija i osposobljavanje roditelja za rad sa djecom sa teškoćama u razvoju.

Pogledaj još novosti - Pljevlja i Žabljak