SOS1.jpg
SOS1.jpg
Slide 1
Slide 1
previous arrow
next arrow

Centar za socijalni rad Pljevlja

 

Prostorije područne jedinice Žabljak

 Istorijat Centra za socijalni rad za Pljevlja i Žabljak:

 

 JU Centar za socijalni rad za opštine Pljevlja i Žabljak formirana je 30.09.1990. godine radi pružanja različitih vidova, mjera i usluga i socijalne i porodično-pravne zaštite, u skladu sa opštim aktom ustanove, Zakonom o socijalnoj i dječijoj zaštiti, Porodičnim zakonom i drugim zakonskim i podzakonskim aktima. Osnivač ustanove je Vlada Crne Gore. Prostorije centra za socijalni rad Pljevlja se nalaze u ul. Vuka Karadžića br.42, opština Pljevlja. Prostorije područne službe Žabljak se nalaze na Tgu Durmitorskih ratnika bb, Žabljak.

 JU Centar za socijalni rad je stručna institucija koja se bavi problematikom socijalne i porodično pravne zaštite.Po svojoj ulozi,sadržaju i metodu rada on spada u društvene istitucije od izuzetnog značaja. One su izrasle iz potrebe pojedinaca i porodica da uz pomoć stručnih institucija društva savladaju svoje životne probleme koje nisu u stanju da uspešno savladaju i da putem naučnih saznanja, praćenjem i predupređenjem nastajanja socijalno-patoloških pojava stvore uslovi za zdraviji odnos pojedinca, porodice i društva.

 

Osnovni ciljevi razvoja novih standarda Centra za socijalni rad usmereni su na:

• poboljšanju nivoa zaštite za posebno osetljive grupe djece, odraslih i starih lica;
• povećanju efikasnosti stručnog rada i dostupnosti usluga korisnicima;
• podizanje profesionalne kompetencije stručnih radnika u socijalnoj zaštiti.

 

U cilju razvoja sistema socijalne zaštite aktivnosti Centra za socijalni rad su usmjerene na:

• stvaranje uslova za pružanje kvalitetnih,efikasnih i ekonomičnih usluga građanima,
• poštovanje standarda najboljeg interesa porodice i posebno djece i starih i svih drugih posebno osetljivih grupacija stanovništva,
• uspostavljanje pluralizma usluga u partnerstvu vladinog i nevladinog sektora,
• realizaciju podrške korisnicima uz uvažavanje ljudskog dostojanstva i njihovog prava na izbor usluga u postupku i odlukama.

Pogledaj još novosti - Pljevlja i Žabljak