SOS1.jpg
SOS1.jpg
Slide 1
Slide 1
previous arrow
next arrow

PORODIČNO SAVJETOVALIŠTE CENTRA ZA SOCIJALNI RAD

U Glavnom gradu Podgorica otvoren je socijalni servis Porodično savjetovalište.
Cilj ovog Pilot projekta je pružanje savjetodavnih, ali i psihoterapijskih usluga porodicama koje su na evidenciji Centra za socijalni rad za koje stručni radnici procijene da su u potrebi za dodatnom, specijalizovanom podrškom.
Porodična terapija će se primjenjivati u radu sa parovima, porodicama ili pojedincima te sa multiproblemskim porodicama kao najčešćim korisnicima Centara za socijalni rad – porodice sa lošim materijalnim statusom, hronično oboljelim članom, djetetom sa smetnjama u razvoju ili poremećajem u ponašanju, a takodje će obuhvatiti i sprovođenje brojnih preventivnih programa sa djecom sa problemima u ponašanju, radionice za djecu iz rizičnih grupa i djecu na smještaju u hraniteljskim porodicama, preventivni tretman sa počiniocima nasilja i slično.
Za otvaranje ovog servisa Ministarstvo rada i socijalnog staranja i Glavni grad Podgorica su pružili podršku u vidu obezbjeđivanja sredstava za adaptiranje i opremanje prostora, a koji je Centru za socijalni rad Podgorica ustupila porodica Dedović, kojoj se ovom prilikom posebno zahvaljujemo.
Ova usluga će se pružati u ul. Kralja Nikole br. 169, a rad sa klijentima se zakazuje na broj telefona 067/346-491, radnim danima od 8 do 15h ili putem e-mail adrese Ova adresa e-pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript u vašem brauzeru da biste je videli.

PORODIČNA PSIHOTERAPIJA

Personalni asistenti za lica sa invaliditetom

Glavni grad i Sekretarijat za rad, mlade i socijalno staranje u saradnji sa Crvenim krstom Crne Gore od 1. marta 2018. godine realizuju ovaj projekat, za čiju namjenu su opredijelili 25.000 eura. Ovaj servis je namijenjen osobama sa invaliditetom, koji će biti i kreatori realizacije procesa. Intencija grada je bila da obezbijedi neophodna sredstva za realizaciju servisa i monitoring kroz svoje nadležne organe, a da sam proces u operativnom smislu, kreiraju i koordiniraju oni na koje se servis odnosi, jer će se na taj način obezbijediti najbolji kvalitet u njegovoj realizaciji.
Kroz ovaj servis je obezbijeđeno pet personalnih asistenata. Očekivanja su da će ovaj projekat inspirisati i druge da uzmu učešća u njegovoj realizaciji, posebno kompanije da kroz društveno odgovorno poslovanje nađu načina da finansiraju još asistenata.

Centar za podršku djeci i porodici

Centar za podršku djeci i porodici (Dnevni boravak) predstavlja sigurno mjesto i stimulativno okruženje za djecu. Centar za podršku djeci i porodici radi na osnaživanju djeteta i roditeljskih kompetencija u saradnji sa Centrom za socijalni rad, Crvenim krstom, školama i drugim socijalnim partnerima. Navedeni servis se implementira u okviru projekta Envision, uz profesionalnu i finasijsku podršku Save the Children International.


Centar pruža podršku djetetu i njegovoj porodici kroz usluge:


• Psiho - socijalne (individualna i grupna savjetovanja);
• Socijalno edukativne radionice sa djecom i roditeljima na različite teme;
• Rad sa djecom kroz psiho-socijalne radionice:


(Nenasilno rješavanje koflikata; razbijanje predrasuda i stereotipa; razvijanje socijalnih vještina; razvijanje komunikacijskih vještina; stvaranje pozitivne slike o sebi; usvajanje adekvatnih životnih vrijednosti; razvijanje povjerenja i odgovornosti; poštovanje i prihvatanje drugog i drugačijeg; jačanje koncentracije; razvijanje kritičkog mišljenja i kreativnosti; građenje poštovanja i empatije);


Edukativne radionice ( grupno učenje sa učiteljicom, individualno učenje sa učiteljicom, podrška u izradi domaćih zadataka, priprema za upis u školu)


• Rad sa roditeljima


(Uloga porodice u razvoju djeteta; odgovorno roditeljstvo; njegujući odnos povjerenja, razumijevanja i poštovanja dječijeg mišljenja; značaj emocionalne veze između roditelja i djeteta; uloga škole u razvoju djeteta; savremeni mediji i uticaj na razvoj djeteta; vaspitni stilovi; organizacija porodičnog života; doprinos organizaciji slobodnog vremena djeteta; razumijevanje razlika izmedju želja i potreba djeteta; razvijanje svijesti o prioritetima potreba porodice; osnaživanje roditelja za aktivno traženje posla; osvješćivanje roditelja u prepoznavanju različitih oblika nasilja i refleksije negativnih posljedica po razvoj djeteta; prevazilaženje adolscentskih kriza....)


• Program podrške porodici PPP (psihosocijalna podrška djeci i porodici koja podrazumijeva uključivanje osoba iz šire porodice, neposrednog okruženja i profesionalaca različitih struka od značaja za rast i razvoj djeteta).


Kreativne radionice (učenje kroz igru, ABECEDA prirode, bonton, glumačka radionica, pričaonica, muzičke i plesne radionice..)


Sa korisnicima usluga radi stručni tim: dva psihologa, socijalni radnik, učiteljica i medijator u zajednici.


Pored navedenih usluga Centar za podršku djeci i porodici pruža i uslugu besplatnih užina za svoje korisnike, kao i uslugu pranja garderobe.


Centar se nalazi u ulici Vlada Ćetkovića br. 54, Blok IX.

DNEVNI BORAVAK ZA DJECU SA PROBLEMIMA U PONAŠANJU

U okviru JU Centar ,,Ljubović“ sa implementacijom je otpočeo projekat ,,Dnevni boravak za djecu sa problemima u ponašanju“.

Ovim projektom predviđen je preventivni stručni rad sa djecom osnovnoškolskog uzrasta, koja pokazuju određene probleme u ponašanju ili su u riziku da ih ispolje.

Sredstva za rad obezbijeđena su od Ministarstva rada i socijalnog staranja i Kancelarije UNDP-a u Crnoj Gori. Projekat je podržala i Kancelarija UNICEF-a u Crnoj Gori.

Metodski kompleksi koji će se primjenjivati u radu sa djecom u dnevnom boravku podrazumijevaju:

  • Pedagoško-didaktičke metode rada (podrška u učenju i izradi domaćih zadataka, podrška u osamostaljivanju preuzimanja školskih obaveza)
  • Grupni rad (socio-pedagoške radionice, kreativne radionice, grupne sastanke sa djecom)
  • Sportsko-rekreativne aktivnosti (grupne sportske aktivnosti, izlete jednom mjesečno)
  • Obezbjeđivanje jednog obroka dnevno.

Narodna kuhinja u Glavnom gradu Podgorica

Narodna kuhinja na Koniku otvorena je 13. jula 2011. godine.

Pravo na besplatan obrok imaju porodice, članovi porodice i lica pod starateljskom zaštitom koja se nalaze u stanju socijalne potrebe: korisnici materijalnog obezbjedjenja, dodatka za njegu i pomoć, lične invalidnine, kao i lica čija penzija ne prelazi visinu minimalne zarade u Crnoj Gori, i sl.

U kuhinji se priprema 500 obroka dnevno.

Prednost za dobijanje obroka, koji se služi od 13 do 16 sati svakog dana, imaju samohrana lica, koja zbog trajne promjene zdravstvenog stanja, invalidnosti ili starosti nijesu u mogućnosti da pripreme obrok; lica sa fizičkim, intelektualnim i senzornim invaliditetom, kao i sa teškim hroničnim ili malignim oboljenjima; lica bez prebivališta i smještaja (beskućnici, prolaznici i sl.).

Svi građani koji žele da koriste usluge Narodne kuhinje treba da Sekretarijatu za socijalno staranje Glavnog grada dostave dokaz o prebivalištu-fotokopija biometrijske lične karte, dokaz o broju članova porodičnog domaćinstva, izvod iz matičnog registra rođenih za sve članove domaćinstva, dokaze o prihodima članova domaćinstva, dokaz o zdravstvenom stanju podnosioca zahtjeva i članova porodičnog domaćinstva.

Narodna kuhinja se nalazi u Drvarskoj ulici bb, nedaleko od OŠ "Božidar Vuković Podgoričanin" na Koniku, a adresa Sekretarijata za rad, mlade i socijalno staranje Glavnog grada je: Ul. Vuka Karadžića br. 16, tel. 020/447-165.

Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju u Podgorici

Dnevni centar PodgoricaDnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju je usluga u oblasti socijalne i dječje zaštite iz grupe podrška za život u zajednici koja podržava boravak korisnika u porodici ili neposrednom okruženju. Ova usluga djeci i mladima sa smetnjama u razvoju pruža pozitivno i konstruktivno iskustvo boravka izvan porodice, a u isto vrijeme, porodici obezbjeđuje slobodno vrijeme za obavljanje drugih aktivnosti.
Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju počeo je sa prijemom prvih korisnika početkom aprila 2016. godine. Prijem djece u Dnevni centar vrši se na osnovu rješenja o korišćenju usluge JU Centra za socijalni rad za Glavni grad Podgorica i opštine u okviru Glavnog grada Golubovci i Tuzi.
Pravo na korišćenje usluga Dnevnog centra imaju djeca i omladina uzrasta do 27 godine, koja nijesu u mogućnosti da pohađaju nijedan vid inkluzivnog obrazovanja, uglavnom sa umjerenim, težim i kombinovanim smetnjama u razvoju. Kapacitet ustanove je 25-30 korisnika i u skladu je sa standardima po pitanju prostora po korisniku (10 m²) i po pitanju arhitektonskih rešenja i opštih uslova boravka. Aktivnosti u Dnevnom centru su usmjerene na razvoj praktičnih vještina za svakodnevni život, koje u najvećoj mjeri omogućavaju samostalnost, razvoj i održavanje socijalnih, kognitivnih i fizičkih funkcija za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju. Dnevni centar korisnicima obezbjeđuje osmočasovnu njegu i medicinski nadzor, socijalizaciju, osposobljavanje za samostalnost u aktivnostima dnevnog života, slobodne aktivnosti, elementarno vaspitno-obrazovni rad u kojem se stiču vještine neophodne za svakodnevni život, besplatan prevoz i ishranu.
Zainteresovani roditelji koji žele usluge Dnevnog centra za svoju djecu mogu da se obrate Centru za socijalni rad za Glavni grad Podgorica i opštine u okviru Glavnog grada Golubovci i Tuzi gdje će dobiti sve potrebne informacije o načinu i postupku za ostvarivanje navedene usluge.

Stanovanje uz podršku

JU Centar za socijalni rad za Glavni grad Podgorica, gradske opštine Golubovci i Tuzi i opštinu Danilovgrad, Sekretarijat za socijalno staranje Glavnog grada i NVO Centar za prava djeteta Crne Gore, realizuju uslugu “Stanovanje uz podršku”, za mlade koji su bili štićenici Dječjeg doma “Mladost” u Bijeloj. Realizacijom ove usluge omogućiće se lakša integracija korisnika u zajednici.

Predviđene obaveze uključenih institucije se, izmedju ostalog, odnose na: obezbjeđivanje i opremanje stambene jedinice koja će biti data na korišćenje štićeniku, plaćanje režijskih troškova stanovanja, nadzor korisnika koji boravi u stambenoj jedinici, podršku za pronalaženje zaposlenja i razvoj životnih vještina, kao i savjetodavni rad sa korisnikom.

Pogledaj još novosti - Podgorica, Tuzi, Golubovci