SOS1.jpg
SOS1.jpg
Slide 1
Slide 1
previous arrow
next arrow

JU Centar za socijalni rad za Glavni grad Podgorica, opštinu u okviru Glavnog grada Golubovci i opštinu Tuzi

Istorijat Centra za socijalni rad u Podgorici

Do osnivanja Centra za socijalni rad, socijalna zaštita se obavljala kroz upravni postupak u opštinama – referat socijalne zaštite i rad organa starateljstva Odjeljenja za narodno zdravlje, socijalnu zaštitu i rad.

Sagledavajući potrebu dugoročnijeg pristupa problematici socijalne zaštite i traženju adekvatnijih organizacionih oblika i prikladnijih metoda rada u cilju kompleksnijeg i kvalitetnijeg izvršavanja zadataka iz oblasti socijalne zaštite, Narodni odbor opštine Titograd, medju prvim u Crnoj Gori, prihvatio je preporuku Savezne Skupštine o formiranju stručne službe socijalne zaštite (Centra za socijalni rad). Na osnovu izradjene prve organizacione koncepcije, na sjednici Opštinskog vijeća i Vijeća radnih zajednica, održanoj 16.02.1962. godine, prihvaćen je predlog i donijeto rješenje o osnivanju Centra za socijalni rad opštine Titograd.

Do kraja 1967. godine, poslove socijalne zaštite vodio je Centar za socijalni rad i Odjeljenje za zdravlje, socijalnu zaštitu i rad Opštine Titograd. U ovom radu se pojavljivalo izvjesno dvojstvo pa je zaključeno da sve poslove socijalne zaštite treba objediniti na jednom mjestu. Početkom 1968. godine, Skupština Opštine Titograd je na zajedničkoj sjednici odbornika Opštinskog vijeća i Vijeća radnih zajednica, donijela rješenje o izmjenama i dopunama rješenja o osnivanju Centra za socijalni rad. Ova dopuna odnosila se na proširenje upravno-pravnih poslova na Centar, kao i sprovođenje Odluke o socijalnoj zaštiti. Od tada, Centar radi i neke poslove iz oblasti neposredne dječje zaštite. Tako je Centar preuzeo cjelokupnu socijalnu zaštitu, jedino su u nadležnosti Opštine ostali poslovi koji su se odnosili na donošenje rješenja iz oblasti starateljstva.

Odlukom o uslovima i načinu pružanja socijalne zaštite građana na području Opštine Titograd, usvojenom 1968. godine, a dopunjenom novim oblicima 1970. godine, na inicijativu Centra za socijalni rad, socijalna zaštita se svrstava u red ostalih društvenih službi na području Opštine. Ovom odlukom ističe se: „stanje socijalne potrebe“ - licima koja nijesu u mogućnosti da sama sebi obezbijede osnovne uslove za život obezbjedjuje se društvena pomoć kao stalni ili povremeni oblik pomoći.

Poslovi organa starateljstva koji su obavljali u Opštini, prenijeti su na Centar za socijalni rad 1982. godine, čime je Centar obavljajući i poslove iz porodične-pravne oblasti postao i Organ starateljstva.

Zakonom o socijalnoj i dječjoj zaštiti („Službeni list SRCG“, br. 39/90), proširuje se djelatnost Centra, tako da ona obuhvata poslove priznavanja prava na materijalno obezbjedjenje porodice, naknade za njegu i pomoć drugog lica, smještaj u ustanove socijalne zaštite ili u drugu porodicu, usvojenje, starateljstvo, poslove oko dječjih dodataka, naknada za porodiljska odsustva, otpremnine za novorodjenu djecu, a pruža i pomoć putem jednokratne novčane pomoći, i td.

Na osnovu Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti, donijeta je Odluka o osnivanju centara za socijalni rad u Socijalističkoj Republici Crnoj Gori („Službeni list SRCG“, br. 46/90 i „Službeni list RCG“, br. 9/92 i 6/94), kojom se radi obavljanja poslova socijalne i dječje zaštite, kao javne ustanove osnivaju centri za socijalni rad, kojom prilikom Centar za socijalni rad Titograd dobija naziv Centar za socijalni rad, sa sjedištem u Titogradu, za opštine: Titograd, Cetinje, Danilovgrad i Kolašin.

Prava naših korisnika, 1993. godine, proširuju se Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti ("Službeni list RCG", br. 45/93), tako da se u sistem uvodi pravo na dodatak za djecu i pravo na naknadu porodiljama koje nijesu u radnom odnosu. Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti ("Službeni list RCG", br. 16/95), ostale su gore navedene nadležnosti Centra, s tim što se ovim izmjenama, utvrdjuju dvije osnovne odrednice: da radno sposobna lica više ne mogu primati socijalnu pomoć, te da su srodnici, u skladu sa odredbama Porodičnog zakona, dužni da izvršavaju svoje obaveze prema bližnjima.

Da bi Centar na valjan način obavljao povjerene mu poslove, promijenjena je organizaciona struktura, tako da su pored tri područne službe socijalne i dječje zaštite na Cetinju, u Danilovgradu i Kolašinu, osnovana i tri sektora djelatnosti: Osnovni sektor djelatnosti za socijalni rad i socijalnu zaštitu, Sektor dječje zaštite i porodiljskog odsustva i Sektor za opšte i računovodstvene poslove.

Odlukom o organizovanju javnih ustanova centara za socijalni rad (“Službeni list RCG”, br. 11/06), koja je donijeta na osnovu Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti (“Službeni list RCG“, br. 78/05), ovaj Centar organizovan je kao Javna ustanova Centar za socijalni rad za opštine Podgorica, Cetinje, Danilovgrad i Kolašin, sa sjedištem u Podgorici.

Pod ovim nazivom Centar je poslovao do 5. decembra 2013. godine, kada je Vlada Crne Gore donijela Odluku o izmjenama i dopuni odluke o organizovanju javnih ustanova centara za socijalni rad (“Službeni list CG, br. 13/14), kojom se Centar organizuje kao Javna ustanova Centar za socijalni rad za Glavni grad Podgorica, gradske opštine Golubovci i Tuzi i opštinu Danilovgrad, sa sjedištem u Podgorici.

Na sjednici održanoj 5. novembra 2015. godine, Vlada je donijela Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o organizovanju javnih ustanova centar za socijalni rad ("Službeni list RCG", broj 11/06 i „Službeni list CG", br.13/14, 13/15 i 67/15) kojom je utvrđena nova organizacija centra i to kao Javna ustanova Centar za socijalni rad za Glavni grad Podgorica i gradske opštine Golubovci i Tuzi, sa sjedištem u Podgorici.

Odlukom o izmjeni Odluke o organizovanju javnih ustanova centara za socijalni rad ("Službeni list RCG", broj 11/06 i „Službeni list CG", br. 13/14, 13/15, 67/15 i 27/16), mijenja se naziv Centra, tako da od 24. marta 2016. godine, posluje kao Javna ustanova Centar za socijalni rad za Glavni grad Podgorica i opštine u okviru Glavnog grada Golubovci i Tuzi.

JU Centar za socijalni rad za Glavni grad Podgorica

 csr podgorica 2

 

Centar je organizovan kao javna ustanova koja vrši poslove socijalne i dječje zaštite u skladu sa Zakonom o socijalnoj i dječjoj zaštiti, Porodičnim zakonom, Odlukom o organizovanju javnih ustanova centara za socijalni rad i Statutom Centra.

Od svog osnivanja do danas, Centar je imao status pravnog lica i kao takav, svoj pečat i štambilj, te organe upravljanja koji su podlijegali izmjenama u skladu sa propisima koji su važili za oblast socijalne i dječje zaštite.

Unutrašnja organizacija i rad centra, uređeni su Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Centar za socijalni rad za Glavni grad Podgorica, gradske opštine Golubovci i Tuzi i opštinu Danilovgrad broj  od 26.06.2015. godine i Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Centar za socijalni rad za Glavni grad Podgorica, gradske opštine Golubovci i Tuzi i opštinu Danilovgrad, broj 04 – 15668 od 31.12.2015. godine

U Centru su organizovane službe:

 1. Služba za djecu i mlade
 2. Služba za odrasla i stara lica
 3. Služba za materijalna davanja i pravne poslove
 4. Služba za finansijsko-administrativne i tehničke poslove
 5. Služba za planiranje, razvoj I analitičko-statističke poslove
 6. Služba za razvoj usluga u zajednici, upravljanje sistemom kvaliteta I upravljanje projektima

Van sjedišta Centra organizovane su dvije područne jedinice u opštinama u okviru Glavnog grada Golubovci i Tuzi, jedan dio Službe za materijalna davanja i pravne poslove, u Ul. Mitra Bakića br. 126 u Podgorici I Služba za djecu I mlade je izmještena u Beogradskoj ulici u Podgorici.

U Službi za djecu i mlade vrše se poslovi koji se odnose na zaštitu djeteta:
- bez roditeljskog staranja;
- čiji roditelj nije u stanju da se o njemu stara;
- sa smetnjama i teškoćama u razvoju;
- u sukobu sa zakonom;
- koje zloupotrebljava alkohol, drogu ili druga opojna sredstva;
- koje je žrtva zlostavljanja, zanemarivanja, nasilja u porodici i eksploatacije ili kod kojeg postoji opasnost da će postati žrtva;
- žrtva trgovine ljudima;
- kojem roditelji nijesu saglasni oko načina vršenja roditeljskog prava;
- koje se zatekne van mjesta prebivališta bez nadzora roditelja, usvojioca ili staratelja;
- trudnica bez porodične podrške i odgovarajućih uslova za život;
- samohrani roditelj sa djetetom bez porodične podrške i odgovarajućih uslova za život;
- kojem je usljed posebnih okolnosti i socijalnog rizika potreban odgovarajući oblik socijalne zaštite.

U Službi za odrasla i stara lica vrše se poslovi koji se odnose na zaštitu odraslog i starog lica:
- sa invaliditetom;
- koje zloupotrebljava alkohol, drogu ili druga opojna sredstva;
- koje je žrtva zanemarivanja, zlostavljanja, eksploatacije i nasilja u porodici ili kod kojeg postoji opasnost da će postati žrtva;
- žrtva trgovine ljudima;
- koje je beskućnik;
- trudnica bez porodične podrške i odgovarajućih uslova za život;
- samohrani roditelj sa djetetom bez porodične podrške i odgovarajućih uslova za život;
- kojem je usljed posebnih okolnosti i socijalnog rizika potreban odgovarajući oblik socijalne zaštite.

U Službi za materijalna davanja i pravne poslove vrše se poslovi koji se odnose na:
- pribavljanje podataka za ostvarivanje materijalnih davanja;
- procjenu stanja i potreba korisnika, posebno da li korisnik pripada grupama koje se posebno štite, u skladu sa zakonom;
- sačinjavanje nalaza i mišljenja;
- motivaciju i uključenje korisnika u odgovarajuće vidove aktivacije, učestvuje u otklanjanju prepreka za uključivanje u zajednicu i aktivaciju i obezbjeđuje odgovarajuću podršku;
- sačinjavanje individualnog plan aktivacije zajedno sa korisnikom;
- pružanje podrške voditelju slučaja;
- davanje preporuke za dodatane usluge i mjere koje su potrebne za stabilizovanje stanja korisnika;
- informisanje korisnika o postupcima za ostvarivanje prava, njegovim pravima i obavezama;
- provjeru prihvatljivosti dokaza i priložene dokumentacije;
- pribavljanje dokaza od nadležnih organa;
- radnje u vezi pokretanja sudskih i drugih postupaka iz porodičnih odnosa i u drugim slučajevima kada su učešće ili aktivna legitimacija organa starateljstva propisani zakonom;
- i drugi poslovi.

U Službi za finansijsko-administrativne i tehničke poslove vrše se poslovi koji se odnose na:
- finansijsko-računovodstvene poslove;
- sačinjavanje i dostavljanje kvartalnih i godišnjih finansijskih izvještaja;
- poslove blagajne i likvidature;
- knjiženje i kontiranje knjigovodstvene dokumentacije;
- komercijalne poslove;
- javne nabavke;
- zastupanje u radnim i drugim sporovima;
- normativno pravne poslove;
- radne i stambene odnose;
- imovinske odnose, ugovore;
- administrativne i tehničke poslove;
- poslove planiranja i razvoja i
- druge poslove u okviru Službe kojima se omogućava ostvarivanje djelatnosti Centra.

U Službi za planiranje, razvoj i analitičko - statističke poslove vrše se poslovi koji se odnose na:
- pripremu godišnjih i drugih operativnih planova rada Centra;

-sprovođenje socijalnih istraživanja;

-pripremanje i redovno ažuriranje statističkih podataka i informacija;

- izrađivanje periodičnih i godišnjih izvještaja o radu Centra;

- obezbjeđivanje poverljivosti podataka;

- pripremanje analiza, informacija I izvještaja vezano za zaštitu lica koja se posebno štite u skladu sa Zakonom o socijalnoj i dječjoj zaštiti;

- i drugi poslovi.

U Službi za upravljanje projektima, saradnju sa lokalnom zajednicom I nevladinim organizacijama vrše se poslovi koji se odnose na:

- praćenje statusa identifikovanih rizika i priprema izvještaja o rizicima;
- ažuriranje podataka I informacija za sajt i društvene mreže;

-saradnju sa nevladinim organizacijama;

-obezbjeđivanje povjerljivosti podataka;

U područnim jedinicama Centra u opštinama u okviru Glavnog grada Golubovci i Tuzi vrše se poslovi koji se odnose na zaštitu djeteta kojem je usljed posebnih okolnosti i socijalnog rizika potreban odgovarajući oblik socijalne zaštite, uz uključivanje stručnih radnika iz Centra ukoliko je potrebno; zaštitu odraslog i starog lica kojem je usljed posebnih okolnosti i socijalnog rizika potreban odgovarajući oblik socijalne zaštite, uz uključivanje stručnih radnika iz Centra ukoliko je potrebno; pružanje usluga i obezbjeđenje mjera zaštite korisnika u svim fazama stručnog rada; pribavljanje podataka za ostvarivanje materijalnih davanja; procjenu stanja i potreba korisnika, procjena da li korisnik pripada grupama koje se posebno štite, u skladu sa zakonom; sačinjavanje nalaza i mišljenja; motivaciju i uključenje korisnika u odgovarajuće vidove aktivacije, učestvuje u otklanjanju prepreka za uključivanje u zajednicu i aktivaciju i obezbjeđuje odgovarajuću podršku; sačinjavanje individualnog plan aktivacije zajedno sa korisnikom; radnje u vezi pokretanja sudskih i drugih postupaka iz porodičnih odnosa i u drugim slučajevima kada su učešće ili aktivna legitimacija organa starateljstva propisani zakonom i administrativno tehnički poslovi.

JU Centar za socijalni rad za Glavni grad Podgorica i opštine u okviru Glavnog grada Golubovci i Tuzi svoju stručnu pomoć i usluge pruža svim građanima koji imaju prijavljeno prebivalište na teritoriji Glavnog grada, u skladu sa Zakonom.

 

Kancelarija Službe za materijalna davanja i pravne poslove

U ulici Mitra Bakića br. 126, u Podgorici, nalazi se kancelarija Centra za socijalni rad za Glavni grad Podgorica, gdje korisnici mogu ostvariti prava na materijalna davanja iz dječje zaštite, i to:

 1. naknada za novorođeno dijete;
 2. refundacija naknade zarade i naknada zarade za porodiljsko, odnosno roditeljsko odsustvo;
 3. naknada po osnovu rođenja djeteta;
 4. refundacija naknade zarade i naknada zarade za rad sa polovinom punog radnog vremena
 5. dodatak za djecu do navršene 18. godine života;
 6. zahtjev za privremeno izdržavanje djece.

 

Područna jedinica Golubovci

Područna jedinica Golubovci otvorena je 18.12.2014. godine.

 

Područna jedinica Tuzi

Područna jedinica Tuzi otvorena je 30.09.2015. godine.

 

 

 

 

 

Pogledaj još novosti - Podgorica, Tuzi, Golubovci