SOS1.jpg
SOS1.jpg
Slide 1
Slide 1
previous arrow
next arrow

Dnevni centar u Golubovci

Idejno rješenje objekta budućeg dnevnog centra za boravak djece sa smetnjama u razvoju i lica sa invaliditetom, koji je planiran u Opštini u okviru grada – Golubovci, je završeno. Vrijednost projekta je 250.000 eura a sredstva su obezbijeđena u Finansijskom planu Gradske opštine Golubovci za 2018. godinu. UNDP je partner zadužen za tehničku podršku i implementaciju projekta. Nakon izgradnje objekta, planirana je podrška Ministarstva rada i socijalnog staranja u dijelu opremanja i učešća u finansiranju rada same ustanove, kao i Glavnog grada Podgorice i gradskih preduzeća, koji su uvijek pouzdani partneri na ovakvim projektima.

Predlog vizuelizacije i materijalizacije objekta dnevnog centra upućen je glavnom državnom arhitekti, nakon čega slijedi izrada glavnog projekta i izbor izvođača radova.

Početak radova je planiran za proljeće a očekivanja su da će već na jesen centar moći da primi prve korisnike. Projektovani kapacitet objekta je 30 korisnika (djece i omladine). Centar će zapošljavati 12-15 lica. Površina parcele je 1194 m2, dok je planirani objekat bruto građevinske površine 386 m2.

Izgradnja objekta planirana je na UP 56 u okviru DUP-a “Golubovci-centar”, u blizini Dječijeg vrtića u Golubovcima.

Podsjećamo da je, u okviru projekta “Jačanje kapaciteta za efikasno pružanje usluga u Gradskoj opštini Golubovci” koji Opština u okviru Glavnog grada – Golubovci realizuje u partnerstvu sa UNDP, početkom decembra 2017. godine potpisan finansijski sporazum o realizaciji projekta izgradnje dnevnog centra za djecu sa smetnjama u razvoju.

PG BIRO

Osmjeh djeci na hraniteljstvu

 

JU Centar za socijalni rad za Glavni grad Podgorica i opštine u okviru Glavnog grada Golubovci i Tuzi, podržan od sredstava igara na sreću realizuje projekat “Osmjeh djeci na hraniteljstvu”

Primjetno je da djeca koja su prošla kroz traumu imaju prekid kontakta sa emocijama, narušeno pamćenje, probleme u sticanju povjerenja i odnosima. Sa tim u vezi, stručni radnici su prepoznali neophodnim formiranje savjetovališta za djecu na hraniteljstvu kako bi se djeci kroz igru, nove tehnike učenjai razvoj kreativnosti na njima prilagođen način olakšala tranzicija iz bioloških porodica i institucija u hraniteljske porodice, kao i prevazilaženje bolnih iskustava

Stručni radnici Centra za socijalni rad, koji su obučeni za rad sa djecom na hraniteljstvu, kao i osobe prepoznate za vođenje kreativnih radionica, će tokom trajanja projekta raditi na razvijanju rječnika osjećanja, prepoznavanju osjećanja kod sebe i drugih na slikama, pravljenju azbuke osjećanja, crtanju istih kao i lociranju osjećanja na šemi ljudskog tijela.

Značajnim je ocijenjeno, a što će se kroz Projekat i implementirati, je i igranje uloga, radi uvježbavanja ponašanja u realnim situacijama, pravljenje stripa, tabela za napredak u ponašanju, razvoj fine motorike, boravak u prijatnom ambijenu, slušanje opuštajuće muzike, usporeno i duboko disanje i uključivanje u opuštajuće aktivnosti, produktivan rad.  

Obuhvatiće se više segmenata rada sa djecom iz hraniteljskih porodica uzrasta od 7-14 godina.

U početnoj fazi projekta napravljeni su izvještaji o trenutnom psiho-socijalnom stanju svakog djeteta ponaosob.

Sljedeća faza započela je u nedelju, 08.10.2017. godine i biće organizovana kroz četiri ciklusa kreativnih radionica, nakon čega slijedi treća faza tokom koje će se organizovati izleti sa djecom, druženje sa volonterima, kao i izložba dječijih radova dobijenih tokom radionica.

Završnica projekta planirana je za avgust 2018. godine, kada će se i raditi ponovna procjena učesnika projekta i evaluirati napredak.

Jedna od aktivnosti biće usmjerena i na promociji hraniteljstva, gdje će se dati akcenat na budućim hraniteljima ali i odati počast sadašnjim, koji su omogućili da djeca bez roditeljskog staranja imaju topao porodični dom, uzimajući ljubav prema djeci kao light motiv.

Radnom praksom lica sa invaliditetom do inkluzije u zapošljavanju

Projekat Radna praksaJU Centar za socijalni rad za Glavni grad Podgorica, gradske opštine Golubovci i Tuzi i opštinu Danilovgrad, kao partner Udruženja paraplegičara Podgorica, opštine Golubovci i Stonoteniskog kluba osoba sa invaliditetom „Luča“, 18. januara 2016. godine, počela sa realizacijom projekta „Radnom praksom lica sa invaliditetom do inkluzije u zapošljavanju“.

Projekat „Radnom praksom lica sa invaliditetom do inkluzije u zapošljavanju“ ima za cilj povećanje broja zaposlenih lica sa invaliditetom, kao i povećanje senzibilizacije javnosti o socijalnoj inkluziji lica sa invaliditetom.

U realizaciji projekta je uključeno šest lica sa invaliditetom koji trenutno prolaze program obrazovanja i osposobljavanja u trajanju od dva mjeseca, a koji sprovodi licencirani izvođač obuke. Ovom prilikom angažovana lica će proći više obuka kao što su: pisanje CV-a, priprema za intervju za posao, strategija traženja posla, vještine komunikacije, osnovi lične efikasnosti, donošenje odluka, odnos prema korisnicima i dr. Nakon završetka obuke, zasnovaće radni odnos sa Udruženjem paraplegičara Podgorica i sa stonoteniskim klubom osoba sa invaliditetom “Luča”. Tokom radnog angažovanja, proći će radnu praksu u opštini Golubovci i Javnoj ustanovi Centar za socijalni rad za Glavni grad Podgorica, gradske opštine Golubovci i Tuzi i opštinu Danilovgrad kako bi se upoznali sa radom lokalnih i državnih institucija u cilju poboljšanja njihovih radnih sposobnosti i povećanja konkurentnosti na tržištu rada.

Takođe, jedna od aktivnosti projekta će biti i obilazak i upoznavanje sa radom poslodavaca – privatni i nevladin sektor, kako bi uvidjeli kako i na koji način rade ovi sektori, gdje će biti u mogućnosti da postave zaposlenima sva pitanja koja ih interesuju u vezi obavljanja radnih poslova. Ovom prilikom, poslodavcima će biti predstavljeni benefiti po osnovu Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom, a koje im se omogućavaju po osnovu zaposlenja ovih lica.

Za vrijeme trajanja programa, proći će i četiri trodnevne obuke koje će im pomoći da na pravi način doprinesu radu Udruženja paraplegičara Podgorica. Teme radionica su ciljano birane, kako bi novozaposlena lica ovladala vještinama koje će im biti potrebne tokom radnog angažmana.

Projekat je finansijski podržan od strane Zavoda za zapošljavanje Crne Gore.

Preuzeto sa sajta http://www.osipodgorica.me/

Program Njega starih lica u Opštini Golubovci

JU Centar za socijalni rad za Glavni grad Podgorica i opštine u okviru Glavnog grada Golubovci i Tuzi, Područna jedinica Golubovci, realizuje javni rad „Njega starih lica„ za 4 (četiri) nezaposlena lica sa evidencije Zavoda za zapošljavanje, koja su korisnici materijalnog obezbjeđenja. Program sufinansira Zavod za zapošljavanje.

Aktivnosti javnog rada realizuju se u trajanju od 4(četiri) mjeseca, počev od 01/05/2016. godine.

Pet gerontodomaćica sa područja opštine Golubovci prošle su obuku „Rad sa starim licima” koju su održali stručni radnici Centra, a četiri kandidata započela su sa radom. Gerontodomaćice korisnicima pružaju pomoć u održavanju higijene stambenog prostora, lične higijene higijene. Pomažu u trgovini, pripremanju obroka, asistiraju prilikom odlaska kod ljekara, plaćaju račune. Njihova uloga je i zadovoljavanje kreativnih potreba starih kao i obavljanje nekih administrativnih poslova.

Koordinaciju aktivnosti vrši Centar za socijalni rad kroz redovne Timske sastanke sa gerontodomaćicama i posjete starim licima.

Ovakav oblik zaštite realizuje se po prvi put u Opštini Golubovci i podržan je od strane Opštine i Doma zdravlja, koji su i partneri u projektu.

Od samog početka naišli smo na veliku zainteresovanost starih lica i njihovih srodnika. Trenutno usluge koristi trideset starih lica, pri tom da postoji i stalna zainteresovanost novih korisnika.

Kroz realizaciju ovakvih i sličnih programskih aktivnosti ostvaruju se najbolli interesi za korisnike. Omogućava se da ostanu u svom prirodnom okruženju gdje će dobijati adekvatnu njegu i druge vidove pomoći predviđene listom usluga. Pored ove veoma važne društvene aktivnosti, ovim projektom su aktivirane i četiri korisnice materijalnog obezbjeđenja, kojima je pužena mogućnost da radom materijalno obezbijede svoje porodice.

U program su uključeni i volonteri.

 

UGOVOR SA ZZZ GOLUBOVCI

Pogledaj još novosti - Podgorica, Tuzi, Golubovci