SOS1.jpg
SOS1.jpg
Slide 1
Slide 1
previous arrow
next arrow

PROJEKAT „PORODIČNI SARADNIK“

Projekat porodični saradnik se realizuje u saradnji sa MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNOG STARANJA, NVO PORODIČNI CENTAR, UNDP, UNICEF i CENTAR ZA SOCIJALNI RAD.

U okviru projekta Reforme socijalne i dječije zaštite u toku poslednjih godina učinjeni su napori na razvoju servisa za podršku porodicama i smanjenju broja djece u institucijama socijalne i dječije zaštite te, jačanju potencijala porodica kako bi djeca ostala u svojim prirodnim porodicama.

Obzirom da se ustanove dječije zaštite u Crnoj Gori nalaze u procesu transformacije ,a vođeni iskustvom transformisanih ustanova iz zemalja zapadne Evrope ,Ministarstvo rada i socijalnog staranja , UNICEF, UNDP u saradnji sa NVO sektorom smatra da je jedan od pravaca transformacije upravo upotreba svih resursa za podršku biološkoj porodici.

Cilj projekta “Porodični saradnik „ je da se izgrade resursi koji će omogućiti biološkim porodicama da razviju svoje snage kako bi djeca ,posebno ona mlađa od 3 godine, odrastala u toplom porodičnom okruženju , u svojoj porodici.

Specifični ciljevi projekta su da se:

-Spriječi izmještanje djeteta iz svoje porodice i unaprijedi funkcionisanje biološke porodice

-Pomogne u procesu reintegracije djeteta u svoju porodicu ,koje je bilo privremeno smješteno u instituciju,hraniteljstvo ili kod srodnika ;

-Pravovremeno reaguje na različite situacije u porodici u smislu prevencije nasilja,zanemarivanja i zlostavljanja,

-Pomogne sistemu da pruži adekvatnu zaštitu i podršku djetetu i porodici,koja će biti u najboljem interesu djeteta.

PROJEKAT URGENTNOG SMJEŠTAJA ZA ŽRTVE PORODIČNOG NASILJA U HERCEG NOVOM

1.Pilotiranje i razvoj novog servisa za podršku žrtvama porodičnog nasilja za teritoriju opštine Herceg Novi-urgentni smještaj za žrtve porodičnog nasilja
Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi posjeduje opremljen stambeni prostor na povoljnoj lokaciji koji će biti stavljen u funkciju urgentnog zbrinjavanja žrtava porodičnog nasilja ,uz obezbeđivanje prateće infrastrukture od značaja za sveobuhvatnu zaštitu i podršku žrtvama ;povjerljiva adresa i druge bezbjednosne mjere; besplatan transport za korisnike; dostupnost ženama iz ruralnih sredina; pisana pravila o posjetiocima; informisanje o pravima i odgovornostima korisnica tokom prva 24 časa prijema; kontinuirana dostupnost stručne radnice/ka Centra za socijalni rad.


2.Formiranje kriznog tima za momentalnu akciju
U svim slučajevima iskazane su potrebe žrtve porodičnog nasilja za korišćenjem usluge urgentnog smještaja,realizacija ovog smještaja biće adekvatno podržana kroz angažovanje kriznog tima za momentalnu akciju,koji u svom minimalnom sastavu nužno uključuje stručnjake iz centra za socijalni rad,policije i jedinice za hitnu medicinsku pomoć,a u skladu sa individualnim potrebama žrtve mogu biti uključeni i stručnjaci iz drugih institucija i organizacija.


3.Intervencija u krizi
Realizacija urgentnog smještaja u trajanju od maksimalno 3 dana za koje vrijeme će žrtvama biti pružena intenzivna psiho-socijalna podrška i razvijen plan daljih aktivnosti i procedura ,uz punu participaciju žrtve.Tokom trajanja urgentnog smještaja za žrtve porodičnog nasilja biće obezbjeđeni neophodni uslovi za nesmetano zadovoljenje osnovnih životnih potreba (ishrana,održavanje higijene,odjeća i obuća i drugo).


4.Organizacija informativnih kampanja kojima se sprovodi javna edukacija o uzrocima, rasprostranjenosti i posljedicama nasilja,pravima žrtava i institucijama koje pružaju zaštitu;

Informativne kampanje će biti organizovane u saradnji sa članovima Multidisciplinarnog tima za prevenciju i zaštitu od nasilja u porodici na različitim mjestima u lokalnoj zajednici ,gdje bi angažovani članovi tima prezentovali sadržaje relevantne i specifične za njihovo područje djelovanja na planu prevencije i zaštite od nasilja u porodici,zainteresovanim građanima,koji bi o mjestu ,vremenu i sadržaju konkretne kampanje bili blagovremeno obavješteni putem javnog oglašavanja.


5. Priprema i distribucija informativnog materijala za žrtve nasilja u kojima se na jednostavan i razumljiv način objašnjavaju njihova prava;
Distribucija informativnog materijala odvijaće se prilikom informativnih kampanja ,a materijal će biti distribuiran i u svim opštim servisima podrške žrtvama porodičnog nasilja u lokalnoj zajednici (Centar za socijalni rad,Dom zdravlja,Centar bezbjednosti,Sud za prekršaje...).Takođe,ovaj materijal će biti dostupan svim žrtvama koje budu koristile usluge urgentnog smještaja.


6.Kontinuirana saradnja sa pružaocima usluga opšte podrške na lokalnom nivou;

crveni telefonDEŽURNI TELEFON ZA NEODLOŽNE INTERVENCIJE

069/303-561

plavi telefonDEŽURNI TELEFON ZA POTVRDE

069/232-888

Mapa - JU Centri za socijalni rad

mapa centri

faq


propisi


prava


korisnici

„Nasilje u porodici-Putokaz ka izlazu“

Krenimo zajedno

Mapa podrške za žene žrtve porodičnog nasilja 

krenimo zajedno mapa


 

mapa osi 2


logo parakcg


disability logo


logo ckcg

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Pogledaj još novosti - Herceg Novi