SOS1.jpg
SOS1.jpg
Slide 1
Slide 1
previous arrow
next arrow

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Istorijat:

 

Poslove socijalne i dječije zaštite,prije osnivanja sadašnjeg Centra za socijalni rad obavljala je stručna služba SIZ-a socijalne i dječije zaštite Odjeljenja za opštu upravnu i društvene djelatnosti SO Herceg Novi. U to vrijeme ovi poslovi obavljali su se preduzimanjem upravnih i administrativnih mjera koje su imale za cilj rješavanje socijalnih slučajeva, ne ulazeći pri tom u uzroke njihovog nastajanja i bez preventivnog djelovanja. Multidisciplinarni pristup rješavanju ove problematike gotovo da nije postajao.

Razvoj opštine Herceg Novi na jednoj strani , kao i povećanje broja stanovnika u relativno ktratkom periodu doveo je do pojave novih socijalnih problema i pojava, naročito u raslojavanju patrijahalne porodice, većeg prisustva alkoholizma, narkomanije, vaspitne zapuštenosti i zanemarivanja djece, maloljetničke delinkvencije, prosjačenja, skitničenja i sl.

Skupština SRCG je donijela Odluku o osnivanju Centra za socijalni rad u SRCG, objavljenu u Sl.listu br.46/90 i istom je osnovan Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi, upisan u sudski registar privrednog suda u Titigradu 25.03.1991.godine, nakon donošenja i usvajanja statuta JU Centra za socijalni rad za opštinu Herceg Novi od 24.01.1990.godine. Do danas je bilo više izmjena Statuta.

Centar za socijalni rad je javna ustanova koja vrši poslove socijalne i dječije zaštite za opštinu Herceg Novi u skladu sa Zakonom o socijalnoj i dječijoj zaštiti, Odlukom o osnivanju Centara za socijalni rad i Statutom Centra i to:

- Obezbjeđuje sprovođenje odgovarajućih oblika socijalne i dječije zaštite i neposredno pruža usluge socijalne i dječije zaštite

- Rješava u prvom stepenu o zahtjevima korisnika za ostvarivanje prava iz socijalne i dječije zaštite utvrđenim zakonom i opštim aktima

- Prati i analizira pojave i programe od značaja za socijalnu i dječiju zaštitu, predlaže i preduzima odgovarajuće mjere

- Podstiče, organizuje i preduzima aktivnosti u cilju sprečavanja i suzbijanja socijalnih problema

- Vodi evidenciju i prikuplja dokumentaciju o svim korisnicima socijalno- zaštitnih prava i o materijalnom položaju porodica svih korisnika na teritoriji opštine Herceg Novi

- Priprema izvještaj o svom radu i dostavlja ga organu uprave nadležnom za poslove socijalne i dječije zaštite i drugim nadlažnim organima

- Vrši druge poslove utvrđene zakonom i aktima organa uprave nadležnog za poslove socijalne i dječije zaštite

U skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi br. 09-2368/2015 od 22.juna 2015.godine, Centar obavlja djelatnost u okviru tri službe i to:

1. Služba za djecu i mlade, odrasla i stara lica

2. Služba za materijalna davanja i pravne poslove

3. Služba za finansijsko-administrativne i tehničke poslove

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi svoju stručnu pomoć i usluge pruža svim građanima koji imaju prebivalište na teritoriji opštine Herceg Novi;u skladu sa zakonskim odredbama a koji se nalaze u stanju socijalne potrebe.

crveni telefonDEŽURNI TELEFON ZA NEODLOŽNE INTERVENCIJE

069/303-561

plavi telefonDEŽURNI TELEFON ZA POTVRDE

069/232-888

Mapa - JU Centri za socijalni rad

mapa centri

faq


propisi


prava


korisnici

„Nasilje u porodici-Putokaz ka izlazu“

Krenimo zajedno

Mapa podrške za žene žrtve porodičnog nasilja 

krenimo zajedno mapa


 

mapa osi 2


logo parakcg


disability logo


logo ckcg

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Pogledaj još novosti - Herceg Novi