JU Centri za socijalni rad

Crna Gora

latinica
ćirilica
SOS1.jpg
SOS1.jpg
Slide 1
Slide 1
previous arrow
next arrow

Potpisan Memorandum o saradnji između Centra za socijalni rad i Fakulteta političkih nauka

memorandum centar za socijalni rad

Direktorica Centra za socijalni rad za opštine Bar i Ulcinj, Biljana Pajović i Marina Kastrati, vršiteljka dužnosti rukovodioca u Područnoj jedinici Ulcinj  i dr Boris Vukićević, dekan Fakulteta političkih nauka potpisali su Memorandum o saradnji.

Pajović i Kastrati su istakle da im je posebno zadovoljstvo zbog potpisivanja ovog memoranduma, kao bivšim studentkinjama Fakulteta političkih nauka Univerziteta Crne Gore, Studijskog programa Socijalna politika i socijalni rad.

Istoga dana, održan je i sastanak, kome su prisustvovali i prof. dr Milan Marković, prodekan za razvoj, prof. dr Nataša Ružić, prodekanica za nastavu, i Sekule Raičević, sekretar Fakulteta političkih nauka Univerziteta Crne Gore.

memorandum centar za socijalni rad02

„Aktivnosti iz Memoranduma su vezane za socijalni rad, socijalnu politiku i socijalna pitanja generalno. Ova saradnja će se posebno kretati u pravcu što sadržajnije edukacije studenata Studijskog programa Socijalna politika i socijalni rad na Fakultetu političkih nauka Univerziteta Crne Gore – kako kroz realizaciju studentske prakse, tako i kroz organizovanje radionica, prezentacija, obuka i projekata.

Dogovoreni su dalji koraci, kao i planiranje zajedničkih aktivnosti, jer je i zajednička misija ove dvije institucije povećanje informisanosti i integracija specifičnih znanja budućih kadrova koji visoko obrazovanje stiču na Fakultetu političkih nauka Univerziteta Crne Gore, a koja se tiču socijalne i dječje zaštite, što vodi adekvatnom pristupu i kvalitetnom stručnom radu u socijalnoj politici i socijalnom radu“, navode iz Centra za socijalni rad za opštine Bar i Ulcinj.

Preuzeto sa: https://barinfo.me/potpisan-memorandum-o-saradnji-izmedu-centra-za-socijalni-rad-i-fakulteta-politickih-nauka/

Podgorica: Zajednička sjednica Odbora za ljudska prava i slobode i Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje - reforma sistema socijalne i dječje zaštite, sa fokusom na deinstitucionalizaciju

Ulcinj: Memorandum o saradnji Centar za socijalni rad i Crvenog krsta

Dana 02.07.2024.godine Biljana Pajović, direktorica Centra za socijalni rad za opštine Bar i Ulcinj i sekretar Opštinske organizacije Crvenog krsta Ulcinj Edis Sijarić potpisali su memorandum o saradnji u prostoriji Opštinske organizacije Crvenog krsta Ulcinj. 

 Istoga dana, održan je i sastanak, na kome su prisustvovali i Stevo Djakonović,  volonter Crvenog krsta,  profesor istorije u Osnovnoj školi  "Maršal Tito" i Marina Kastrati,  trenutna vršiteljka dužnosti rukovodioca u Područnoj jedinici Ulcinj. 

Na sastanku,  predstavnici Centra, uočili su da su u protekle dvije godine,  uloženi  veliki napori da se prostor Opštinske organizacije Crvenog krsta Ulcinj prilagodi i osposobi za adekvatno funkcionisanje. 

Takođe,  u proteklom periodu volonteri su sačinili i posebnu bazu podataka za lica koja žive u teškim materijalnim i stambenim uslovima,  sa teritorije opštine Ulcinj, kako bi pomoć bila distribuirana na prave adrese.

Ova značajna humanitarna ustanova, još uvijek nema novčanu podršku od strane Opštine Ulcinj, a sredstva su najčešće opredijeljena putem donacija,  kao i od Crvenog krsta Crne Gore.

Ono što je na sastanku zajednički zaključeno, a kroz  iskustvo direktnog rada sa korisnicima je da postoji velika potreba za servisima podrške za starija lica sa teritorije opštine Ulcinj, posebno program za gerontodomaćice obzirom da brojna samohrana, stara lica,  nemaju srodnike koji bi brinuli o njima ili njihova djeca žive daleko, van Crne Gore, pa nijesu u mogućnosti da svakodnevno vode brigu o svojim roditeljima.

Dogovoreni su dalji koraci, kao i planiranje zajedničkih aktivnosti, jer je i zajednička misija ove dvije institucije unapređenje humanitarnih vrijednosti i pomoć ugroženim licima.

 

Bar: Memorandum o saradnji JU Centar za socijalni rad za opštine Bar i Ulcinj i Opštinska organizacija Crveni krst Bar

Memordandum o saradnji 🤝

Direktorica Centra za socijalni rad za Bar i Ulcinj, Biljana Pajović i sekretarka Opštinske organizacije Crvenog krsta Bar Zorica Crnčević juče su potpisale memorandum o saradnji. 

Ova inicijativa je potekla od direktorice ove institucije, a na veliko zadovoljstvo naše organizacije.

Memorandum se temelji na dugogodišnjoj saradnji, kontinuiranom radu i težnji ka unapređivanju usluga. 

Cilj memoranduma je obezbjedjivanje kvalitetne socijalne zaštite sa teritorije Opštine Bar kroz zajedničku saradnju sa ciljem omogućavanja adekvatnog pristupa pravima i uslugama iz oblasti socijalne i dječije zaštite. 📝

 

SOS Telefon: MULTIDISCIPLINARNI SASTANAK ZA EFIKASNIJE RJEŠAVANJE SLUČAJEVA NASILJA U PORODICI

Tixhja 1 1536x1152.jpg

U okviru projekta „Zajedno do nulte tolerancije nasilje nad ženama“ uz podršku Ministarstva rada i socijalnog staranja, SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja u Ulcinju organizovao je sastanak sa predstavnicima relevantnih institucija koje se bave zaštitom žena i djece žrtava nasilja.

Učesnici su upoznati sa radom SOS telefona i aktivnostima projekta. Definisane su zajedničke aktivnosti u budućnosti, način saradnje u rješavanju pojedinačnih slučajeva nasilja i prioritetne oblasti djelovanja.

Tixhja 2.jpg

Direktorica  SOS telefona Hatidža Neljaj kazala je da je saradnja sa nadležnim institucijama iz dana u dan na sve boljem nivou, što omogućava da se predmeti rješavaju na zakonski još profesionalniji način, ubrzaju sudske rasprave i da žrtve nasilja imaju mnogo veće povjerenje u institucije sistema.

“Razgovaralo se i o iskustvima, poteškoćama i primjerima dobre prakse tokom implementacije Zakona o zaštiti od nasilja u porodici i Krivičnog zakona”, dodala je Neljaj.

Dijeljeni su informativno-edukativni materijali, lifleti, posteri, brošure pod nazivom “PUT DO SIGURNOSTI” – MEHANIZMI ZAŠTITE OD NASILJA U PORODICI, štampani  na dva jezika, koji će takođe biti distribuirani žrtvama nasilja kako bi ih informisali o njihovim pravima.

 

Preuzeto sa: SOS Telefon: MULTIDISCIPLINARNI SASTANAK ZA EFIKASNIJE RJEŠAVANJE SLUČAJEVA NASILJA U PORODICI - Ulcinj info (ul-info.com)

ULCINJ: Gostovanje rukovoditeljke u PJ Ulcinj na temu zaštita i promovisanje prava roma i egipćana u Crnogorskom društvu

Mbrojtja dhe promovimi i të drejtave të romve dhe egjiptianve në shoqërinë malazeze

 

Marina Kastrati scaled 562024 1613

Drejtoresha  e Qendres per  Pune Sociale ne Ulqin, Marina Kastrati, duke folur ne emisionin Mbrojtja  dhe promovimi i të drejtave të pakicës rome dhe egjiptiane në shoqërinë malazeze tha se Qendra për punë sociale,  punon intensivisht  në  përmiresimin e  mirëqenijes  sociale  dhe ekonomike të komunitetit rom dhe egjiptian. Ajo theksoi  se instituicioni qe drejton  prej kohësh ka fokusuar aktivitetin e vet në disa  komponente kryesore, siç është përkujdesja sociale, ndihma në edukimin e fëmijeve të këtij komuniteti, asistena sociale, angazhimi për  përmiresimin e jetesës, kompensimet  e fëmijeve dhe të moshuarve etj.  Bashkëbisedusja jonë nenvizon se bashkepunimi  i frytshëm me institucionet e tjera  është parakusht  për përmirësimin e  të gjitha  problemeve të lartëpermendura  dhe se Qendra  angazhohet  që ky bashkepunim  të jetë në nivelin e duhur.

 Preuzeto sa: Mbrojtja dhe promovimi i të drejtave të romve dhe egjiptianve në shoqërinë malazeze – Radio Elita (elitaradio.me)

Mapa - JU Centri za socijalni rad

mapa centri

faq


propisi


prava


korisnici

„Nasilje u porodici-Putokaz ka izlazu“

Krenimo zajedno

Mapa podrške za žene žrtve porodičnog nasilja 

krenimo zajedno mapa


 

mapa osi 2


logo parakcg


disability logo


logo ckcg

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Pogledaj još novosti