SOS1.jpg
SOS1.jpg
Slide 1
Slide 1
previous arrow
next arrow

Centar za socijalni rad Plav

 

Područna jedinica Gusinje

 

Centar za socijalni rad za usluge gradjana Plava, Gusinja i Murine je počeo sa radom 1986. godine.
Na osnovu Odluke o organizovanju javnih ustanova centara za socijalni rad, Centar je organizovan kao JU Centar za socijalni rad za opštine Plav i Gusinje. Sjedište Centra se nalazi u Plavu, sa adresom Korita bb.
Organizacija i način rada Centra sa područnom jedinicom, obezbjedjuje potpuno, efikasno, blagovremeno i racionalno obavljanje poslova utvrdjenih Zakonom, osnivačkim aktom, Statutom i drugim aktima Centra.
Centar obavlja sledeće djelatnosti u skladu sa zakonom i u okviru službi:
- Služba za djecu i mlade,odrasla i stara lica,materijalna davanja i pravne poslove,
- Služba za finansijsko-administrativne i tehničke poslove,
- PJ Gusinje

U okviru Službe za djecu i mlade i odrasla i stara lica, materijalna davanja i pravne poslove, stručni radnici Centra pružaju sledeće usluge:

1. Zaštita djeteta
-bez roditeljskog staranja,
-čiji roditelji nisu u stanju da se o njemu staraju,
-sa smetnjama i teskoćama u razvoju,
-u sukobu sa zakonom,
-žrtva trgovine ljudima,
-kojem je usljed posebnih okolnosti i socijalnog rizika potreban odgovarujuci oblik socijalne zaštite,

2. Zaštita odraslog i starog lica
-sa invaliditetom,
-žrtve trgovine ljudima
-beskućnika
-žrtva zanemarivanja i zlostavjanja
-trudnica bez porodične podrške
-samohrani roditelj sa djetetom
-kojem je usljed posebnih okolnosti i socijalnog rizika potreban odgovarujuci oblik socijalne zaštite

3. Materijalna davanja i pravne poslove
-pribavljanje podataka za ostvarivanje materijalnih davanja
-procjena stanja i potreba korisnika,
-sačinjavanje nalaza i mišljenja
-sačinjavanje individualnog plana aktivacije zajedno sa korisnikom
-davanje preporuke za dodatne usluge i mjere,
-provjeru prihvatljivosti dokaza i priložene dokumentacije,
-pribavljanje dokaza od nadležnih organa,
-radnje u vezi pokretanja sudskih i drugih postupaka iz porodičnih odnosa i u drugim slučajevima
-drugi poslovi.

Služba za finansijsko - administrativne i tehničke poslove stara se za zakonito i efikasno vršenje finansijskih i drugih poslova u Centru i PJ Gusinje.
Radi praćenja rada stručne službe, blagovremenog rada i koordinacije, u Centru se obrazuju stalna i povremena stručna i savjetodavna tijela.
U Centru radi 18 izvršilaca, od kojih 3 u PJ Gusinje.

Pogledaj još novosti