SOS1.jpg
SOS1.jpg
Slide 1
Slide 1
previous arrow
next arrow

Primjena programa jačanja porodica u institucijama socijalne zaštite -ENVISION - kreiranje podražavajućeg okruženja za socijalnu inkluziju djece

Riječ je o projektu između JU Centar za socijalni rad za opštine Nikšić, Plužine i Šavnik i Save the Children International za Sjeverozapadni Balkan. Projekat je započeo 1.9.2019. godine i trajaće do 31.12.2022. godine.

Ovim programom obuhvaćene su socijalno ugrožene porodice, djeca i roditelji iz porodica kojima prijeti izmještanje iz porodice. Cilj ovog projekta je da se izgrade resursi koji bi ovim porodicama omogućili da razviju svoje snage kao i roditeljske vještine kako bi djeca odrastala u biološkoj porodici. Uspostavljanje nove usluge kroz projekat „Program podrške porodici“ pokrenuta je sa namjerom da se zaštiti jedno od osnovnih prava djeteta, a to je pravo da živi u bezbjednom i podsticajnom porodičnom okruženju. Svako dijete ima pravo da u svojoj porodici ima adekvatne uslove za rast i razvoj, da živi u sigurnom, bezbjednom i podsticajnom okruženju.

Od početka implementacije programa, u ovoj godini, dakle tokom 2021. godine je bilo obuhvaćeno 20 porodica, sa ukupno 77 članova i 54 djece. Do sada je sa članovima ovih porodica ukupno ostvareno oko 900 kontakata. Uspjeh u postizanju rezultata u radu sa porodicama zavisi uglavnom od složenosti problema sa kojim se porodice suočavaju. Najčešći problemi, u dosadašnjem radu, bili su neadekvatni higijenski uslovi u kojima porodice borave, neadekvatna i nedovoljna briga roditelja o djeci, neredovnost i neuključenost djece u škole i predškolske ustanove, nedovoljna zdravstvena briga i njega djece sa zdravstvenim problemima.

Ovim projektom tokom 2021. godine je bio angažovan jedan porodični saradnik, koji je zajedno sa voditeljima slučaja Centra za socijalni rad, iz Službe za djecu i mlade, radio na unapređenju ponašanja djece, a tome je doprinosila i saradnja sa Dnevnim centrom za djecu i porodicu ,,Defendologija“. Porodice koje su ciljna grupa ovog projekta su uglavnom veoma siromašne i nisko obrazovane, pa im je više puta pružena pomoć u savjetodavnom i materijalnom smislu. Takođe, većina porodica su korisnici materijalnog obezbjeđenja kod ovog Centra.

Vrijednost projekta u ovoj godini iznosi 11.520 evra, a finansiran je od strane „Save the Children Italy“.

 

“Savjetodavno-terapijski centar”

Nevladino udruženje “Impuls” je 15. marta 2020. godine započelo sa implementacijom projekta Savjetodavno terapijski centar (Counselling Therapeutic Center). Planirano vrijeme za realizaciju projekta je bilo 24 mjeseca, do 15. marta 2022. godine, ali će se nastaviti sa njegovom realizacijom do 15. jula 2022.godine.

Projekat kofinansiraju Evropska unija i Vlada Crne Gore, kroz program IPA II, u okviru Višegodišnjeg akcionog programa Evropske unije i Crne Gore za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu,  u okviru poziva Podrška pružanju usluga socijalne i dječije zaštite. Partner na projektu je JU Centar za socijalni rad za opštine Nikšić, Plužine i Šavnik.

Cilj projekta je razvoj i unapređenje kvaliteta pružanja savjetodavno-terapijskih usluga u okviru novo uspostavljenog Savjetodavno terapijskog centra.

U prvoj godini realizacije projekta obezbijeđeni su infrastrukturni uslovi za pruzanje usluga i otvaranje Centra i kroz organizovanje edukacija unaprijeđeni kapaciteti stručnih radnika. Akreditovane su, a zatim i realizovane obuke: “Intervencije u krizi i Sistemski pristup u razumijevnaju i radu sa porodicama u postupcima razvoda braka”, a organizovana je i obuka “Osnove psihološkog savjetovanja”.

Nakon uspostavljanja Savjetodavno terapijskog centra i dobijanja licence za pružanje usluge terapija, za kancelarije u Nikšiću i Podgorici, Centar je započeo sa pružanjem usluge 01.07.2021.godine.

Usluge se pružaju u tri nivoa:

I nivo pružanja usluga su intervencije u krizi, koje uključuju jednokratne ili višekratne razgovore sa grupama,  porodicama ili pojedincima, a pružaju se u slučajevima traumatičnih događaja: elementarnih nepogoda, teških oblika fizičkog i seksualnog nasilja, smrti članova porodice. Ove usluge obuhvataju:

-           Psihološku podršku,

-           Edukaciju o mogućem toku psihičkih reakcija na događaj,

-           Edukacija o strategijama samopomoći i oporavku,

-           Edukacija o načinima pružanja međusobne podrške unutar porodice,

-           Sisteme podrške unutar zajednice (kome se obratiti za pomoć, na koji način, šta treba očekivati).

II nivo pružanja usluga čini psihološko savjetovanje i socijalno edukativne usluge koje podrazumijevaju pružanje psihološke podrške i/ili edukaciju korisnika za rješavanje nekog konkretnog problema: za uspješnije prevladavanje krize, razvoj potencijala korisnika, usvajanje vještina za samostalan život, usvajanje vještina za brigu o djecii dr. Psihološko savjetovanje će obuhvatiti savjetodavni rad sa žrtvama porodičnog nasilja, savjetodavni rad sa razvedenim roditeljima ili roditeljima koji su u postupku razvoda braka, hraniteljima, djecom smještenom u hraniteljske porodice, roditeljima djece koja su izdvojena iz porodice, maloljetnicima u sukobu sa zakonom i njihovim porodicama, djecom koja napuštaju rezidencijalni smještaj.

III nivo pružanja usluga su usluge psihoterapije: djeca i mladi koji su žrtve težih oblika nasilja i njihove porodice, djeca i odrasli sa iskustvom traume, kao i ciljne grupe koje pripadaju prethodnom nivou, a za koje se procijeni da im je potrebna psihoterapijska usluga.

Ciljne grupe kojima se, kroz projektne aktivnosti, pružaju usluge su: djeca, žrtve porodičnog nasilja, djeca i njihovi roditelji, koji su u postupku razvoda braka ili su već razvedeni,  hranitelji, djeca smještena u hraniteljske porodice, roditelji djece koja su izdvojena iz porodice, maloljetnici u sukobu sa zakonom i njihove porodice, djeca koja napuštaju rezidencijalni smještaj, kao i djeca i mladi koji su žrtve težih oblika nasilja i njihove porodice, djeca i odrasli sa iskustvom trauma.

“Dnevni centar za osobe sa demencijom”

Dnevni centar za osobe sa demencijom je servis podrške građanima koji će omogućiti porodicama, koje imaju člana koji boluje od demencije, dnevno zbrinjavanje i savjetodavnu pomoć ali isto tako i podršku i pomoć samoj oboljeloj osobi u svakodnevnim aktivnostima za vrijeme njegovog/njenog boravka u Centru.

Projekat realizuje JU Centar za socijalni rad za opštine Nikšić, Plužine i Šavnik u partnerstvu sa NVO Futura iz Podgorice koja se godinama bavi demencijom i razvija savjetovališta za demenciju i Alchajmer.

Projekat kofinansiraju Evropska unija i Vlada Crne Gore kroz program IPA II – Program Evropske unije i Crne Gore za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu 2015-2017.Vrijednost projekta je 195.000€, od čega je iznos granta 185.250,00€.

Cilj ovog projekta je definisan kao jačanje svijesti na nivou lokalne zajednice o potrebi razvoja vaninstitucionalne socijalne zaštite dementnim osobama i njihovim porodicama kroz dnevne usluge u zajednici.

Projekat je počeo sa realizacijom 1. marta 2020. godine i trajeće 27 mjeseci, do 01.07.2022. godine. Kapacitet Dnevnog centra je 15 osoba oboljelih od demencije (trenutan broj korisnika je 7) o kojima će da brine stručno osoblje (psiholog, medicinska sestra i njegovateljica) koji su prošli obuku i dobili sertifikate za „Program obuke za rano otkrivanje, prepoznavanje prvih simptoma demencije, prevencija i edukacija za pravilan tretman i njegu starijih lica i lica oboljelih od demencije i Alchajmerove bolesti”.

Usluge koje se pružaju u Centru:

  • Dnevni boravak korisnika svakog radnog dana u vremenu od 7 do 15 časova;
  • Prevoz od mjesta stanovanja do Dnevnog centra i nazad;
  • Jedan topli obrok i osvježenje (čaj, kafa, sok, ...);
  • Razgovori i druženje u cilju prevladavanja usamljenosti i socijalne izolovanosti;
  • Svakodnevna psihosocijalna podrška od strane stručnih radnika, kao i usluge savjetovanja za porodice korisnika, kao i za sve zainteresovane građane koji ne koriste usluge Centra, a imaju potrebu da se posavjetuju sa stručnim licima, koje će pružati NVO Futura i njihovi stručni saradnici.

Projekat „ Jointly for our families’’ – deployment of Counselling centres for family in Serbia and Montenegro

Projekat se realizuje od 17.10. 2016. godine do 16.04.2018. godine. Četiri stručna radnika pružaće klijentima usluge savjetovanja, svakog radnog dana u terminu od 16:00h do 19:00h. Za potrebe Savjetovališta koristiće se prostorije Dnevnog boravka za stare III.

Porodično savjetovanje je grana psihoterapije koja se bavi porodicama i parovima u intimnim odnosima kako bi podstakla promjenu i razvoj. Ima za cilj da inicira promjenu u smislu sistema interakcija između članova porodica. Ova vrsta usluge biće uspostavljena u okviru Centra za socijalni rad za opštine Nikšić, Plužine i Šavnik. To je nova vrsta usluge u Crnoj Gori s obzirom da Crna Gora nema Savjetovalište a biće organizovano po ugledu na Savjetovalište u Užicama. Angažovano osoblje biće obučeno kroz akreditovani program za savjetovanje, što je novitet za naš sistem socijalne zaštite. Dodatni benefit biće činjenica da će, tokom cjelokupnog trajanja, kroz projekat biti pruženi podrška, uputstva kao i ekspertiza za lokalne aktere koji će planirati, izrađivati, upravljati i pružati usluge kroz Savjetovalište za porodicu.

Projekat „pomoć u kući“ za stare

Strategija razvoja socijalne zaštite starih lica 2013-2016. godina, usmjerena je na omogućavanje starijim i starim osobama da ostanu aktivni članovi društva koliko god je to moguće, da slobodno biraju svoj stil života i da vode nezavisan život u svom domu i prirodnom okruženju koliko god je to moguće. Otvaranjem servisa Geronto domaćice - pomoć u kući u opštinama Nikšić, Plužine i Šavnik, doprinijeli bi boljem kvalitetu života starih lica na ovim teritorijama.
Ovom uslugom planirano je da se obuhvate: domaćinstva od kojih prioritet imaju ona sa jednim ili sa dva člana i to: lica starija od 65 godina koja imaju prebivalište u ruralnim/seoskim područjima; lica starija od 65 godina koja nijesu u stanju da se sama o sebi staraju; samohrana lica starija od 65 godina tj. lica koja nemaju srodnike koji su po zakonu dužni da se o njima staraju; lica mlađa od 65 a starija od 60 godina, pod uslovom da su samohrana i lica sa invaliditetom; samohrana lica koja su koriisnici MO i oni koji su na rubu siromaštva kao i nezaposlena lica koja se na evidenciji Zavoda za zapošljavanje.

Pogledaj još novosti