JU Centri za socijalni rad

Crna Gora

latinica
ćirilica
SOS1.jpg
SOS1.jpg
Slide 1
Slide 1
previous arrow
next arrow

BERANE : STOP VRŠNJAČKOM NASILJU

Nastavljena je saradnja Centra za socijani rad Berane, Andrijevica I Petnjica sa lokalnom zajednicom u vidu aktivnosti vezanih za edukaciju djece na temu prevencije i suzbijanja vršnjačkog nasilja i vandalizma. Dana 12.10.2023 godine u JU OŠ "Lubnice" direktor Centra za socijalni rad Petar Pajković,dipl.soc.radnik sa svojim saradnicama: Marijanom Tajić, dipl.spec. pedagoškinjom, Marijom Stanišić, dipl. psihološkinjom i Sanjom Vujović, dipl. socijalnom radnicom, sa djecom I roditeljima razgovarano o ovoj jako važnoj temi. Kao predstavnik Uprave policije je bio policijski službenik, Veselin Vuksanović.

„Djeca čistog srca“

Zaposleni iz Centra za socijalni rad Berane, Andrijevica i Petnjica su posjetili Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju u Beranama, sa ciljem da sa istima provedemo vrijeme, pokažemo i stimulišemo druge da im pruže priliku da djeca i omladina zablistaju u stimulativnom okruženju, ispunjenom ljubavi i podrškom i da zalužuju da se sjetimo njih u običnim danima, a ne samo u danima kada se obilježavaju praznici ili međunarodni datumi. Takođe, sindikat zaposlenih Centra za socijalni rad Berane, Andrijevica i Petnjica je samostalno i dobrovoljno donirao Dnevnom centru za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju sedam lejzi begova, od kojih je dodatnih tri samoinicijativno donirao Igor Medojević iz Podgorice, privatni preduzetnik koji se bavi proizvodnjom i prodajom lejzi begova.

Veliku zahvalnost dugujemo djeci i omladini, zaposlenim kao i  direktoru Dnevnog centra koji su nas srdačno primili i ugotili, a posebno hvala djeci i omladini na ljubavi koju su nam nesebično pružali i što su čistog srca.

U prostorijama Centra za socijani rad Danilovgrad održan sastanak sa predstavnicima Međunarodne organizacije za migrante (IOM)

U petak 06.10.2023. godine u prostorijama Centra za socijani rad Danilovgrad održan je sastanak sa predstavnicima Međunarodne organizacije za migrante (IOM) sa ciljem razmjene iskustava u radu sa ranjivim kategorijama u migraciji, radi daljeg unapređenja programa Asistiranog dobrovoljnog povratka i reintegracije (AVRR), koji se sprovodi u okviru aktivnosti IOM-a uz obavezno učešće Centra.

Sastanku su prisustvovali predstavnici IOM-a Bosna i Hercegovina Tarik Zećo i Dino Pehlić, kao i predstavnica IOM-a Crna Gora Dijana Ostojić, dok su ispred Centra za socijani rad sastanku prisustvovali direkror CZSR Danilovgrad Nikola Anđušić i radnice Stručne službe Aida Kalač Šuković i Milena Ivanović.

10102023

Na sastanku je bilo riječi o aktivnostima koje Centar za socijalni rad preduzima iz okvira svoje nadležnosti u procesu realizacije pomenutog programa, te koje usluge korisnici mogu ostvariti u okviru svojih prava. Poseban naglasak stavljen je na maloljetnike bez pratnje, kao najranjivijoj kategoriji, a s tim u vezi prikazani su koraci koji se preduzimaju u Centru u procesu zaštite i procjene najboljeg interesa , kao i izazovi sa kojima se Centar susreće prilikom rada sa takvim korisnicima. Predstavnici IOM-a su kroz primjere iz prakse prikazali proces uspješne realizacije programa Asistiranog dobrovoljnog povratka i reintegracije, kao i aktivnosti koje njihov tim preduzima tokom tog procesa, ali i nakon njega, a koje se tiču daljeg praćenja i monitoringa.

Takođe, osvrtom na dosadašnju saradnju stečeni su uvidi u kljčne momente usaglašenog djelovanja, a dogovoreno je i proširenje saradnje kroz edukacije koje se planiraju od strane IOM-a, a sve u cilju poboljšanja rada sa korisnicima.

Opština Bar: Multisektorskom saradnjom do unaprijeđenja socijalne situacije

01

Opština Bar formirala je Operativni multisektorski tim za kontinuirano praćenje socijalne situacije čija je glavna intencija  da obezbijedi razmjenu informacija iz domena struktura koje su u njemu zastupljene i doprinese njihovom koordiniranom i sinhronizovanom postupanju u cilju efikasne intervencije.

Na prvom sastanku Operativnog tima učešće su uzeli predstavnici svih uključenih institucija: Alma Hot, ispred Centra bezbjednosti Bar, Jadranka Dragović, predstavnica Centra za socijalni rad,  Jelena Čejović, predstavnica Doma zdravlja, Milica Belada, predstavnica Zavoda za zapošljavanje, Zorica Crnčević, sekretarka OO Crvenog krsta, Slavica Radević u ime aktiva direktora obrazovno-vaspitnih ustanova i Ljiljana Vujović, predstavnica NVO “Žene Bara”. Ispred lokalne uprave sastanku su prisustvovali Jovo Krstajić, rukovodilac Kancelarije za socijalno staranje i Vasilije Lalević, saradnik na poslovima socijalne i dječje zaštite. Timom rukovodi potpredsjednica Opštine, Tanja Spičanović.

02

Pored kontinuiranog praćenja socijalne situacije na teritoriji opštine Bar, zadaci Operativnog tima su da procjenjuje rizike od siromaštva, diskriminacije  i svih vidova socijalne isključenosti, da predlaže mjere za prevenciju i sprječavanje nasilja u porodici,rodno zasnovanog nasilja i ostalih oblika nasilja koji pogađaju socijalno osjetljive skupine, da predlaže modele za brže i djelotvornije pružanje podrške žrtvama nasilja i njihovu punu socijalnu reintegraciju. Tim će se baviti i analizom učinkovitosti postojećih mjera socijalne podrške, davati mišljenje na akte iz oblasti socijalne politike i inicirati kreiranje novih mehanizama koji su u funkciji smanjenja socijalnih razlika.

Formiranjem ovog tima Opština Bar želi da afirmiše proaktivan pristup u predlaganju i sprovođenju konkretnih rješenja i inicijativa, koji dolaze kako iz institucija sistema, tako i iz djelova civilnog društva.​

Preuzeto sa: Opština Bar: Multisektorskom saradnjom do unaprijeđenja socijalne situacije (barinfo.me)

Sastanak predstavnika JU Centar za socijalni rad za opštine Bar i Ulcinj i predstavnika NVO Građanska alijansa

Dana 08.09.2023. godine u cilju unaprjeđenja saradnje i podrške praćenja djece bez pratnje koja su izbjegla sa teritorije Ukrajine zahvaćene ratom, predstavnici Centra za socijalni rad Bar posjetili su NVO Građanska alijansa.

Sastanku su prisustvovale Dušica Merdović, pravna savjetnica u NVO Građanska alijansa, Kristina Tkach, prevodilac u NVO Građanska alijansa, Biljana Pajović, direktorica JU Centar za socijalni rad za opštine Bar i Ulcinj i Azra Čindrak, stručni radnik na materijalnim davanjima u JU Centar za socijalni rad za opštine Bar i Ulcinj.

Djeca bez pratnje predstavljaju najrizičniju kategoriju kada su u pitanju različiti oblici eksploatacije. Zahvaljujući izuzetnoj saradanji u obezbjeđivanju prevodioca, omogućen je human pristup, socijalna podrška, pomoć u komunikaciji sa ovim Centrom i drugim nadležnim ustanovama, a sve u cilju obezbjeđivanja prava zagarantovanih kako domaćim tako i međunarodnim zakonima i konvencijama. 

Najbolja prevencija vršnjačkog nasilja

592023 1827

Dana 05.09.2023.godine u prostorijama NVO Iskra održan je sastanak sa predstavnicama NVO Iskra, Anđela Obradović (klinički psiholog) , Maša Softić (socijalna radnica) , ispred Centra za socijalni rad Berane Lejla Kožar (psihološkinja) i Sanja Vujović (socijalna radnica) 

Tema radnog sastanka je bila vršnjačko nasilje.

Na sastanku je bilo riječi o značajnim elementima ove vrste nasilja, i to:

- statistički podaci istraživanja vršnjačkog nasilja

- izloženost djece nasilju

- rizične grupe djece koje su pod većim rizikom od vršnjačkog nasilja

- prepoznavanje i posledice vršnjačkog nasilja

- prevencija nasilja

- dalji koraci u saradnji

Kako NVO Iskra pruža specijalizovane licencirane savjetodavno-terapijske i socijalno-edukativne usluge iz oblasti socijalne i dječije zaštite, nastavak uspješne saradnje NVO Iskra i Centra za socijalni rad Berane je veoma značajna po djecu koja su bila žrtve vršnjačkog nasilja, a u dijelu uključivanja u specijalizovane radionice, projekte koji su namijenjeni djeci iz ove kategorije.

Nadalje su dogovorene zajedničke aktivnosti sa naglaskom na preventivno djelovanje u ovoj nažalost, dominantnoj društvenoj pojavi.

Mapa - JU Centri za socijalni rad

mapa centri

faq


propisi


prava


korisnici

„Nasilje u porodici-Putokaz ka izlazu“

Krenimo zajedno

Mapa podrške za žene žrtve porodičnog nasilja 

krenimo zajedno mapa


 

mapa osi 2


logo parakcg


disability logo


logo ckcg

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Pogledaj još novosti