JU Centri za socijalni rad

Crna Gora

latinica
ćirilica
SOS1.jpg
SOS1.jpg
Slide 1
Slide 1
previous arrow
next arrow

Najčešća pitanja i odgovori

Razna pitanja

Poremećaji u ponašanju počinju uobičajeno kao ometajuća ponašanja u školskoj sredini ili u sredini gdje provode slobodno vrijeme, s problemima u učenju i ponašanju u razredu, izostancima s nastave, sukobima s vršnjacima. U predadolescentnoj i adolescentnoj dobi se manifestuju i kao prkosno ponašanje, koje uključuje i agresivnost prema članovima porodice, vršnjacima i učiteljima te sklonost skitnji i bježanju od kuće.  Još teži oblici poremećaja u ponašanju sadrže, pored već nabrojenih, konzumaciju alkohola i ilegalnih supstanci, što je povezano s ozbiljnim problemima u obrazovanju i nerijetko rezultira prekidom školovanja, a sve više poprima i oblike kriminalnog ponašanja, što uključuje počinjenje prekršaja ili krivičnih djela.

Po saznanju o problemima u ponašanju djeteta  postupanje Centra započinje pozivom djetetu  i roditeljima na razgovor. Tokom prvog razgovora stručni radnik Centra pribavlja osnovne  informacije o djetetu, njegovim  problemima i poteškoćama u porodici, te se procjenjuju potrebe djeteta i porodice na temelju kojih se preduzimaju dalje mjere  u cilju zaštite dobrobiti  i najboljeg interesa djeteta.
U postupku procjenjivanja obavlja se  uvid u sredinu u kojoj djete živi, i razgovor sa školom  i svima onima koji u svakom pojedinačnom slučaju mogu pomoći da se stvori jasna slika o problemima, ali i mogućnostima djeteta i njegovih roditelja za preovladavanje nastalih problema .

U ovom slučjau radi se o maloljetnom djetetu koje nije krivično odgovorno, ( djeca do 14 godine života su krivično neodgovorna kojima se ne mogu izricati prekršajne ili krivične sankice), tako da se rad Centra zasniva na savjetodavnom radu sa maloljetnim djetetom i njegovom porodicom.

U slučaju krivične prijave, Centar za socijalni rad ima zakonsku obavezu pozvati  maloljetnika i roditelje. Svrha poziva je upoznati se sa porodičnim prilikama, vaspitnim potencijalima roditelja i obrazovnim statudsom maloljetnika. Imajući u vidu maloljetno lice koje je krivično odgovorno, predlaže se adekvatna vaspitna mjera (Opomena, Pojačan nadzor od strane zakonskog zastupnika, Pojačan nadzor organa starateljstva). Ukoliko sudija za maloljetnike izrekne vaspitnu mjeru Pojačanog nadzora organa starateljstva, Centar za socijalni rad organizuje sporovođenje ove mjere, Zakonom predviđena da traje od 6 mjeseci do 2 godine.

Centar za socijalni rad pruža podršku žrtvama vršnjačkog nasilja, savjetodavni rad izvršiocima nasilja i njihovim roditeljima, nadzor njihovog ponašanja  i ostale zaštitne mjere.

Stručni radnici Službe za djecu i mlade, preispituju situaciju , utvrđuju osobine ličnosti djeteta, u kojim situacijama je sklono djete da se neadekvatno ponaša, šta je dovelo do incidenta i takvog ponašanja.

Nakon obrade djetetove ličnosti i razgovora sa roditeljima, po potrebi utvrđuje Plan i program zaštite i rada, u zavisnosti da li je djete žrtva ili počinilac, a sve u cilju poboljšanja njegovog ponašanja i bolje adaptacije u školi.

Stručni radnici fokusiraju pažnju na unaprijeđenje prosocijalnog načina razmišljanja, uspostavljanja odgovarajućeg nivoa  kontrole impulsa, razvoja osjećaja odgovornosti i prihbvatanja posledica  za sopstveno ponašanje. Pomažu u razvijanju vještina kominiciranja za nenasilno rješavanje konflikata i unaprijeđenje odnosa sa vršnjacima i porodicom.

Insistira se na redovnim dolascima na savjetodavni rad. Važno je osnaživati roditelje, ali i vršiti nadzor roditeljskog prava kada za tim postoji potreba.

Uloga Centra za socijalni rad je da radi na suzbijanju pojave prosjačenja u saradnji sa dugim nadležnim institucijama, a najčešće je to Uprava policije. Nakon upoznavanja sa svakim konkretnim slučajem, Centar za socijalni rad preduzima odgovarajuće mjere zaštite u okvirima zakonskih mogućnosti.

Pristupa se savjetodavnom radu, trenutnoj novčanoj pomoći ili drugim vidovima zaštite. Takođe pokreće se postupak pred Sudom za prekršaje prema licima koja navode ili ne spriječavaju djecu u prosjačenju, najčešće prema roditeljima ili starateljima.

Postupak se pokreće na način što se upoznaje Uprava policije sa slučajem prosjačenja, a nakon toga informacije se upućuju Sudu za prekršaje koji vodi postupak.

Potrebno je da se obratite Centru za socijalni rad, i u konkretnom slučaju nakon obavljenog razgovora i terenske posjete, u daljem će se vidjeti u kom dijelu se mogu zaštititi prava oboljelog lica ali i građana koji stanuju u toj zgradi. Ukoliko se radi o licu koje je zdravstveno ugroženo potrebno se obratiti nadležnim zdravstvenim ustanovama.

Možete nam se obratiti da bi utvrdili da li imate prava na materijalno obezbjeđenje, kao staro lice, ili ukoliko imate zdravstvenih problema, pravo na dodatak za njegu i pomoć. Ukoliko smatrate da ne možete da vodite brigu o sebi, Centar za socijalni rad pokreće postupke za smještaj u dom za stara lica u najboljem interesu starih lica, a radi zaštite njihovih interesa.

Potrebno je prikupiti zakonom propisanu dokumentaciju i napisati zahtjev Centru za socijalni rad, gdje se nakon intervjua i procjene zahtjev razmatra i o istom se odlučuje.

Određivanje mjere obaveznog liječenja je u nadležnosti suda. Pokretač postupka mogu biti bliski članovi porodice. Ako se utvrdi da je potrebno pokrenuti postupak preispitivanja poslovne sposobnosti uključuje se Centar za socijalni rad. Ukoliko lice ugrožava svoju i bezbjednost okoline, moguće je lice uputiti na prinudno liječenje uz prisustvo Hitne pomoći, Uprave policije i asistenciju Centra za socijalni rad.

Predlog za oduzimanje poslovne sposobnosti podnose srodnici ili CZSR po službenoj dužnosti kada na temelju medicinske dokumentacije i ponašanja korisnika procijeni da su ugrožena njegova prava i interesi, da svojim ponašanjem ugrožava sebe i okolinu u kojoj živi, te da nije svjestan svog ponašanja i postupaka. U toku postupka rješenjem CZSR postavlja se staratelj koji će na sudu štititi interese korisnika.

Jednokratna pomoć  kao  pravo na pomoć može se priznati  pojedincu ili porodici koji zbog trenutne materijalne situacije nisu u mogućnosti da obezbijede neke osnovne životne potrebe, a koje su nastale zbog rođenja djeteta ili  školovanje djeteta, bolesti ili smrt člana porodice , elementarne nepogode i sl. Jednokratna  novčana pomoć se može dati  i zbog  nabavke osnovnih predmeta u domaćinstvu, neophodne odjeće i obuće ako se to ne može korisnicima osigurati  na drugi način.

Dakle, radi se o  nekim kriznim životnim situacijama  u kojima se mogu zateći i osobe  koje imaju   prihode i nisu korisnici materijalnog obezbježenja, ako su njihovi prihodi niski i nedovoljni  da zadovolje neku osnovnu životnu potrebu.

Obzirom na specifičnosti svake konkretne  osobe  i  njenih životnih okolnosti  zahtjevi za jednokratnu novčanu pomoć dolaze kod stručnjaka Centra koji brzom i jednostavnom procjenom  utvrđuju da li  postoje uslovi za ostvarivanje ovog prava.

Pomoć se ostvaruje u centru za socijalni rad koji je nadležan prema prebivalištu korisnika.

Svaki korisnik centra za socijalni rad ima pravo da izrazi žalbu na rad  CZSR bez straha da će zbog toga biti povrijeđena njegova prava ili da će on i njegovi članovi porodice biti dovedeni u nepovoljan položaj tokom ostvarivanja prava i usluga iz oblasti dječije socijalne zaštite.

Pravni lijek je sastavni dio svakog rješenja kojim se odlučuje o pravima korisnika. 

Centar za socijalni rad kao prvostepeni organ koji odlučuje o pravima iz oblasti dječije I socijalne zaštite može ispuniti žalbu ako su za to ispunjeni uslovi, a ako žalbu nije moguće ispuniti CZSR će žalbu dostaviti na rjeđavanje drugostepenom organu, odnosno Ministarstvu rada i socijalnog staranja.

Pravo na dodatak za njegu i pomoć drugog lica imaju jedino korisnici koji u potpunosti snose troškove domskog smještaja.

Pravo na materijalno obezbjeđenje može ostvariti pojedinac, odnosno porodica, ako je pojedinac, odnosno član porodice:

1) nesposoban za rad;           

2) sposoban za rad, pod uslovom da je:

-  trudnica;

-  samohrani roditelj;

-  roditelj koji izdržava dijete, odnosno roditelj koji vrši produženo roditeljsko pravo, u skladu sa zakonom kojim se uređuju porodični odnosi;

- lice koje je završilo školovanje po obrazovnom programu sa prilagođenim izvođenjem i dodatnom stručnom pomoći ili posebnom obrazovnom programu;

- lice poslije navršene 18. godine života, ako je na redovnom školovanju u srednjoj školi, do kraja roka propisanog za to školovanje;

- dijete bez roditeljskog staranja, odnosno lice koje je bilo dijete bez roditeljskog staranja, do zasnivanja radnog odnosa na vrijeme duže od šest mjeseci.

Uz zahtjev za ostvarivanje prava na dodatak za njegu i pomoć, prilaže se medicinska dokumentacija, rješenje o pravu na ličnu invalidninu za korisnike koji ostvaruju ovo pravo, rješenje o usmjeravanju djece sa posebnim obrazovnim potrebama.

Prilikom smještaja potrebno je da korisnik ima novu ličnu kartu, izvod iz knjige rođenih, ovjerenu zdravstvenu knjižicu, ček od penzije ili izvod o drugim primanjima.Od ljekara opšte prakse potrebno je uzeti medicinski karton o predhodnom zdravstvenom stanju, a od specijalističkih nalaza nalaz interniste i psihijatra. Za smješaj poslovno sposobnih korisnikaneophodna je izjava volje korisnika o saglasnosti za smještaj. Za korisnike kojima je oduzeta poslovna sposobnost saglasnost za smještaj uzima se od staratelja.

Mapa - JU Centri za socijalni rad

mapa centri

faq


propisi


prava


korisnici

„Nasilje u porodici-Putokaz ka izlazu“

Krenimo zajedno

Mapa podrške za žene žrtve porodičnog nasilja 

krenimo zajedno mapa


 

mapa osi 2


logo parakcg


disability logo


logo ckcg

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Novosti