JU Centri za socijalni rad

previous arrow
next arrow
Slider

Mapa - JU Centri za socijalni rad

mapa centri

Pretraga

KONTAKT ZA MEDIJE

Ana Nikčević  - PR služba

E-mail:  ana.nikcevic@mrs.gov.me

Adresa: Rimski trg 46

LOGIN

csr nkJU Centar za socijalni rad za opštine Nikšić, Plužine i Šavnik, kao dio državne socijalne infrastrukture, u svom radu drži se strogih profesionalnih principa.

Centar za socijani rad Nikšić organizacije iz civilnog sektora koje se bave socijalnim pitanjima smatra svojim partnerima i punopravnim saradnicima i tako će se ubuduće ponašati.
Nažalost, pojedinim subjektima iz NVO sektora, u ovom slučaju Banci hrane, važnije je skandalizovanje institucija iznošenjem neprovjerenih i zlonamjernih podataka da bi na račun takvog institucionalnog „crnila“ oni izgledali svijetlo i humano. Parola „što gore, to po nas bolje“ dovodi do proizvoljnosti i netačnosti kada je u pitanju kritika institucija socijalnog rada i glorifikacija sopstvenog aktivizma i humanosti. Centar smatra da politikanstvo i denunciranje nisu dobar put za partnerstvo i međusobno poštovanje između subjekata koji se bave bilo kojom vrstom socijalne zaštite.

U pomenutom slučaju Banka hrane iznosi tvrdnju da je „molila” sve relevantne institucije, između ostalih i Centar za socijalni rad, da pomognu preminulom V.K. iz Povije. Dalje, netačno se navodi da se niko od institucija nije odazvao prijavi, jer je stručni radnik Centra dana 04.03.2019. godine obišao preminulog V.K. i pomogao mu u skladu sa propisima, o čemu postoji dokumentacija.

Naglašavamo da je V.K. od ranije bio korisnik prava iz oblasti socijalne zaštite i da je sva prava koja mu pripadaju koristio.
Centar ističe da po svakoj prijavi Banke hrane postupa u skladu sa zakonskim ovlašćenjima, pri čemu posebno vodi računa o povjerljivosti informacija o ličnim i porodičnim prilikama korisnika. U konkretnom slučaju, za preminulog V.K. za kojeg Banka hrane netačno tvrdi da je bio sam i nezbrinut, Centar je postupio u skladu sa zakonom i pružio pomoć u mjeri koja je propisana.

Centar smatra neprihvatljivim da Banka hrane neprovjereno navodi da je preminuli živio u samoći i siromaštvu, jer da su obišli preminulog, utvrdili bi da to nije istina.
Očigledna je zla namjera Banke hrane, jer takvim tendencioznim tvrdnjama dovodi u zabludu javnost i građane, čime se želi stvoriti nepovjerenje u socijalni sistem. Takođe, apsolutno su netačne i tvrdnje Banke hrane da se građani više obraćaju njima nego institucijama, jer Centar nije u obavezi, niti mu je zakonom dozvoljeno da obavještava sve zainteresovane subjekte (uključujući i Banku hrane) o stanju eventualnih korisnika. Spektar socijalnih usluga koje svakodnevno pružamo bili bi interesantni za medijsku promociju, ali su Centru od tog efekta mnogo važnija realna podrška i pomoć onima kojima je potrebna.

Posebno napominjemo da smo, prvo usmenim putem a potom i pismenim obavijestili Banku hrane da nam dopise šalju na zvaničnu mejl adresu Centra, što do danas nisu uvažili.
Konačno, ponovo ističemo da je u ostvarivanju prava iz socijalne zaštite neophodno postojanje saradnje između institucija i NVO sektora, ali ne na način da se status pojedinih korisnika zloupotrebljava kako bi se građani dovodili u zabludu i stvorilo nepovjerenje u socijalni sistem.

autizamNa osnovu Rezolucije UN-a iz 2007. godine, i ove godine se 2.april u svijetu obilježava kao Dan autizma.


Autizam je neurorazvojni poremećaj koji značajno utiče na sposobnost komunikacije i socijalne interakcije, a karakterističan je i po stereotipnom i repetitivnom ponašanju.


Incidencija ovog poremećaja se povećava iz godine u godinu - u posljednjim izvještajima iz SAD-a, (relevantnim i za ostale zemlje, s obzirom da je autizam gotovo ujednačeno zastupljen svugdje u svijetu), tvrdi se da čak 1 u 50 djece školskog uzrasta (2%) ima smetnje koje ukazuju na postojanje poremećaja iz autističnog spektra, što opravdava ocjenu svjetske organizacije „Autism Speaks“ da, iako se ne radi o bolesti, nego poremećaju, autizam poprima razmjere epidemije.


Smatra se da će ove i narednih godina u svijetu biti više djece sa dijagnozom autizma nego raka, dijabetesa i AIDS-a zajedno.

Gosti u studiju: iz Centra za socijalni rad, dipl.socijalna radnica Suzana Milović i psihološkinja Marica Stijepović, savjetnica za prava djeteta u Kancelariji Ombudsmana, mr Duška Šljivančanin, predsjednik Centra za bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja Crne Gore "Defendologija" mr Slavko Milić i predstavnica Mreže za borbu protiv vršnjačkog nasilja, Mia Zeković

daun1Svjetski dan osoba sa Daunovim sindromom ustanovljen je 2006.godine, a 21. mart simbolično je izabran za taj dan, jer je u osnovi te bolesti prisutnost 3 hromozoma umesto 2 hromozoma, na 21 hromozomskom paru.
Hromozomske aberacije mogu biti uzročnik različitih kliničkih sindroma. Nastanak Daunovog sindroma najčešće je uzrokovan trizomijom dvadeset prvog hromozomskog para (95 odsto).U prenatalnom periodu, kombinacijom neinvazivnih testova identifikuju se trudnice kod kojih postoji povećana mogućnost za rađanje deteta sa Daunovim sindromom, da bi se daljim ispitivanjima (aminocentezom, biopsijom horionskih resica...) utvrdilo da li je došlo do hromozomskih aberacija u ćelijama ploda.
Specifične fizičke odlike djeteta sa Daunovim sindromom su koso postavljene oči, male ušne školjke, kratak vrat, ugnuta baza nosa, mala usta, široke šake i kratki prsti. Na dlanovima osoba sa Daunovim sindromom može postojati takozvana brazda četiri prsta, to jest usijek linija koja se prostire ispod sva četiri prsta. Kod ove djece uočljiva je hipotonija mišića, kao i hiperfleksibilnost zglobova. Važno je napomenuti da pored opisanih i uočljivih fizičkih karakteristika na osnovu kojih se može posumnjati na Daunov sindrom, konačna dijagnoza mora da se zasniva na analizi kariotipa ćelija. Daunov sindrom predstavlja najčešći oblik hromozomskih aberacija koje dovode do intelektualne ometenosti.
U literaturi se najčešće navodi da starost majke predstavlja uzročnik javljanja opisanih hromozomskih aberacija. Prema novijim istraživanjima, 20 do 30 odsto dece sa Daunovim sindromom rađaju žene starije od 35 godina, što ne znači da i roditelji mlađe životne dobi ne mogu biti pod rizikom.
Kod osoba sa Daunovim sindromom povećan je rizik od nastanka leukemije, veoma često prisutne su anomalije srca (40 odsto), poremećaji rada organa za varenje (suženje jednjaka) i štitaste žljezde. Ove osobe podložnije su infekcijama grla, nosa i uha (upala srednjeg uha), koje mogu da ugroze sluh djeteta, što se negativno odražava i na razvoj govora. Visok i sužen nepčani luk, mala usna duplja, uvećan jezik i hipotoničnost u kombinaciji sa već pomenutim oštećenjem sluha dovode do teškoća u artikulaciji.
Govor se razvija sporije, s tim da je razumijevanje uvijek bolje razvijeno u odnosu na ekspresivni govor. Nivo intelektualnog funkcionisanja osoba sa Daunovim sindromom kreće se od teške do lake intelektualne ometenosti, a najveći broj njih funkcioniše na nivou umjerene intelektualne ometenosti. Imaju ograničene mogućnosti održavanja pažnje, snižen kapacitet kratkoročne memorije, redukovanu sposobnost formiranja i upotrebe strategije rješavanja problema, teškoće u razumijevanju apstraktnih pojmova i koncepata, kao i kompleksnih socijalnih odnosa.
Ranom intervencijom, koja podrazumijeva rad defektologa i drugih stručnjaka, usmjerenom na djecu do tri godine života, u značajnoj mjeri može se preventivno uticati na nastanak pridruženih poremećaja i stimulisati psihomotorni razvoj. Posebno značajne aktivnosti koje pripadaju procedurama rane intervencije, odnose se na pružanje aktivne podrške cijeloj porodici u vidu informisanja, savjetodavnog rada i praktične obuke. Većina djece sa Daunovim sindromom u periodu ranog djetinjstva ređe ostvaruje interakcije sa roditeljima i slabije odgovara na podsticaje, ali istrajnost na njihovom uključivanju u svakodnevne aktivnosti porodice ima izuzetno pozitivne efekte.
Način na koji je dijete sa Daunovim sindromom prihvaćeno u porodičnom krugu, pozitivno utiče na razvoj komunikacije, usvajanje dnevnih životnih vještina i uspješnije uklapanje u socijalno okruženje. Podrška šire društvene zajednice, neophodna je kako bi se ovakvom djetetu omogućilo da socijalne interakcije ostvari i van porodičnog kruga. Djeca sa Daunovim sindromom mogu biti uključena u predškolske ustanove u okviru razvojne grupe za djecu sa smetnjama u razvoju ili u redovne grupe uz odgovarajuća prilagođavanja i podršku defektologa. Nekada su ova djeca, kao i mališani sa intelektualnom ometenošću druge etiologije, pohađala nastavu isključivo u školama za djecu sa smetnjama u razvoju. Danas postoji mogućnost da se uključe u vaspitno-obrazovni proces i u redovnim školama, ali samo ukoliko ona može da obezbijedi potrebna prilagođavanja i odgovarajuću podršku. Bez navedenih preduslova, neće se razviti svi djetetovi potencijali, a moguće je i javljanje negativnih posljedica socio-emocionalne prirode.

dan socijalnih radnikaOve godine socijalni radnici širom svijeta obilježavaju 19. mart kao Međunarodni dan socijalnog rada. U skladu sa odlukom Međunarodne federacije socijalnog rada (IFSW), Međunarodni dan socijalnog rada obilježava se svake godine trećeg utorka u mjesecu martu, a usmjerava se na doprinose socijalnog rada društvu i dio je kontinuiranog dijaloga o tome kako se nositi sa socijalnim izazovima širom svijeta. U svijetu i okruženju socijalni radnici obilježavaju Dan socijalnog rada organizovanjem stručnih skupova i drugih aktivnosti s ciljem promovisanja dobre prakse i zalaganja za prava i interese posebno osjetljivih socijalnih grupa.

Djelatnost socijalnog rada od svog nastanka pa do danas imala je i ima značajnu ulogu u svakoj društvenoj zajednici.

Socijalni rad od samog nastanka uključuje milosrđe, pomoć siromašnima i čovjekoljublje. Znači, riječ je o duboko humanoj djelatnosti.

Obilježavanje Međunarodnog dana socijalnog rada, prilika je da se kroz neformalan kontakt i dijalog s građanima otvore važne teme i da se zajedno založimo za promjene, koje će omogućiti bolji sistem socijalne zaštite  prilagođen  potrebama svake  osobe i usmjeren je na razvoj zdravih zajednica u kojoj su ljudi najveća vrijednost.