JU Centri za socijalni rad

Crna Gora

latinica
ćirilica
SOS1.jpg
SOS1.jpg
Slide 1
Slide 1
previous arrow
next arrow

BERANE : Saradnjom do uspjeha

432766844 802038438617954 7445442885777880216 n

Predstavnici Centra za socijalni rad Berane, Marijana Tajić, dipl.spec. pedagoškinja, Marija Stanišić, dipl. psihološkinja i Županjac Andjela, psihološkinja, pripravnik bili su gosti u JU OŠ "Vukajlo Kukalj" u Šekularu. Ovom prilkom stručne radnice su razgovarale sa roditeljima o vaspitanju i obrazovanju djece. Zahvaljujemo  JU OŠ "Vukajlo Kukalj" Šekular na tradicionalno dobroj saradnji kao i roditeljima koji su prisustvovali radionici.

BERANE : Nastavljena saradnja sa školama

Ucenici JU Srednje strucne skole Berane sa zaposlenima posjetili su Centar za socijalni rad za opstine Berane, Andrijevica i Petnjica. Mladi su iskazali interesovanje za rad Centra i na obostrano zadoviljstvo dali predloge za dalju saradnju.

Razvod braka

Brak i bračni odnosi uređeni su Porodičnim zakonom, a uloga Centra za socijalni rad u postupku razvoda braka je definisana članom 361 ovog Zakona. Njime je predviđeno da prije nego što donese odluku o zaštiti prava djeteta ili o vršenju roditeljskog prava, sud je dužan da zatraži nalaz i stručno mišljenje od organa starateljstva. Stoga je primaran zadatak Centra za socijalni rad tokom procjene najboljih interesa djeteta u sporovima za vršenje roditeljskog prava preduzimanje svih raspoloživih mjera da se uspostavi roditeljska saradnja i da roditelji dobiju podršku da zajednički donesu odluke o tome šta je najbolje rješenje za njihovu djecu. Veoma je značajno, što se u praksi i sprovodi, objasniti roditeljima da procjena u Centru za socijalni rad ne služi tome da obezbijedi odgovor na pitanje ko je bolji ili kompetentniji roditelj. U najvećem broju slučajeva oba roditelja su kompetentna a njihova nesaradnja i konflikt može značajno umanjiti njihove kompetencije. Roditelji nisu ‘’predmet procjene’’ već su ravnopravni učesnici u postupku definisanja najboljih interesa svoje djece.

Usvojenje

Organ starateljstva, na osnovu priloženih, odnosno po službenoj dužnosti pribavljenih dokaza, utvrđuje

da li su ispunjeni uslovi za zasnivanje usvojenja propisani zakonom.

Organ starateljstva po službenoj dužnosti pribavlja mišljenje o podobnosti lica koje želi da usvoji dijete. Prije svega tim stručnih radnika vrši procjenu lica zainteresovanih za usvojenje i daje obrazloženo mišljenje (socijalni radnik, psiholog, pedagog i dr.).

Što se tiće djeteta ono se može usvojiti do navršenih 18 godina života, u slučajevima kada se dokaže da

nije moguće obezbijediti adekvatnu roditeljsku podršku.

Ostvarivanje prava na materijalna davanja

Ova prava ostvaruju se u skladu sa Zakonom o socijalnoj i dječjoj zaštiti, a namijenjena su pojedincu i porodici sa nepovoljnim ličnim ili porodičnim okolnostima.

 

BAR: Donacija kompanije Kalamper: Opremljena kontakt prostorija Centra za socijalni rad

kalamper donacija kontakt prostorija centar za socijalni rad 2 702x336

Prepoznajući značaj posebnog opremanja prostorije u Centru za socijalni rad Bar, gdje će se odvijati kontakti djece sa roditeljem/roditeljima u kontrolisanim uslovima, kompanija Kalamper je donirala sredstva da se taj prostor osposobi.

Tim povodom, direktorica Centra za socijalni rad Biljana Pajović se zahvalila na donaciji kompaniji na čijem su čelu Elvir i Damir Kalamperović, uz posebnu zahvalnost PR menadžerki i izvršnom direktoru „Kalampera“ Sanji Peročević i Damiru Peraziću.

“Postojeći prostorni uslovi u Centru za socijalni rad nijesu zadovoljavajući i neophodno ih je unaprijediti i obezbijediti uslove za nesmetan rad i kvalitetno sprovođenje aktivnosti sa djecom različitih kategorija. U skladu sa postojećim, skromnim, prostornim kapacitetima, obezbijeđena je zasebna prostorija u kojoj će se odvijati razgovor sa djetetom, kao i kontakti djeteta i roditelja sa kojim dijete ne živi, kada je uređeno odlukom suda da se odvijaju u kontrolisanim uslovima”, kazala je Pajović i naglasila da je “preduzeće ‘Kalamper’ u našoj lokalnoj zajednici prepoznato po svojoj humanosti i godinama unazad primjer je društveno-odgovorne kompanije”.

IMG bab0724710fd54e6592a066df632cb5b V

Ovakva mjera izriče se u situacijama kada postoji opasnost od negativnog uticaja jednog roditelja na dijete. Takođe, ovakva viđanja se organizuju kada jedan od roditelja, najčešće otac, nije vidio dijete od rođenja ili po nekoliko godina.

Prema Porodičnom zakonu Centri za socijalni rad obavljaju funkciju organa starateljstva, čija je dužnost da roditeljima pružaju odgovarajuće oblike pomoći i podrške i preduzimaju potrebne mjere u cilju ostvarivanja najboljeg interesa djeteta.

Organ starateljstva je obavezan da vrši nadzor nad vršenjem roditeljskog prava i da roditeljima ukaže na greške i propuste u vaspitanju i podizanju djece.

U skladu sa preporukama međunarodnih organizacija za ljudska prava i prava djeteta, potrebno da država prostorije institucija i ustanova gdje borave djeca i roditelji sa djecom prilagodi kako bi bile odgovarajućeg standarda, opremljenosti i izgleda.

Ostvarivanje kontakta djeteta i roditelja/srodnika sa kojim dijete ne živi se uobičajeno odvija u neadekvatnom prostoru koji je radna prostorija, skučenih dimenzija sa stolovima i kompjuterima. U takvoj prostoriji je gotovo nemoguće obavljati individualne razgovore sa djetetom/djecom, savjetodavni i/ili terapijski rad.

kalamper donacija kontakt prostorija centar za socijalni rad 1

Prostor za rad sa porodicom i kontakt roditelja i djece potrebno je da bude naročito prilagođen djeci (child friendly) kako bi se postigla topla i intimna atmosfera, a u cilju prevazilaženja njihovog straha i odbojnosti koju izaziva stroga i formalna atmosfera Centra za socijalni rad. Osim toga, imajući u vidu nadležnosti centara za socijalni rad, stručni radnici imaju kontakt i rade sa djecom potencijalnim/žrtvama, djecom koja pokazuju problem/poremećaje u ponašanju, djecom sa smetnjama u razvoju, djecom bez roditeljskog staranja i dr.

“Očekujemo da će ova namjenski adaptirana prostorija doprinijeti kvalitetu i rezultatima rada u postupcima pred Centrom za socijalni rad i ujedno pozitivno uticati na rad stručnih radnika u njemu”, zaključila je Pajović.

Mapa - JU Centri za socijalni rad

mapa centri

faq


propisi


prava


korisnici

„Nasilje u porodici-Putokaz ka izlazu“

Krenimo zajedno

Mapa podrške za žene žrtve porodičnog nasilja 

krenimo zajedno mapa


 

mapa osi 2


logo parakcg


disability logo


logo ckcg

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Pogledaj još novosti