JU Centri za socijalni rad

SOS1.jpg
SOS1.jpg
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
previous arrow
next arrow

Vršnjačko nasilje je sve prisutnija pojava u savremenom društvu. Veliki broj istraživača, ali i praktičara koji se nastoje boriti sa ovom problematikom, zauzimaju stav da je vršnjačko nasilje odraz cjelokupne društvene situacije. Statistički podaci su poražavajući, jer isti bilježe podatak da je uzrasna granica iz godine u godinu niža, odnosno da se povećava broj mladih i maloljetnih koji su dio nekog nasilja-kao nasilnici, žrtve ili svjedoci nasilja.

image001

Spuštanje starosne granice podrazumjeva i sve veću prisutnost nasilja u školskoj sredini. Iz tog razloga mnogi stručnjaci iz oblasti humanističkih studija ulažu napore da detektuju rizične faktore koji bi se mogli dovesti u korelaciju sa tom pojavom, na koji način bi imalo elemenata za djelovanje na preventivnom nivou. Problemom vršnjačkog nasilja u školama treba da se bavi cjelokupo društvo, kako njegove institucije, porodica, tako i druge društvene grupe, koje mogu dati značajan doprinos borbi protiv nasilja. Nasilju među učenicima u školi se mora dati odgovarajuća pažnja i tretman. Reakcije zajednice na pojavu nasilja među učenicima u školi moraju biti efikasne, adekvatne i pravovremene.

IMG 8398

IMG 8508Međutim, svakako je najisplativije djelovati na preventivnom nivou, te je tako veoma značajno raditi sa djecom i mladima u domenu širenja kvantuma znanja, kako bi isti bili upoznati i osnaženi da prepoznaju nasilje, kao i da isti zauzmu negativan stav prema toj pojavi. Takođe, značajno je i da se upoznaju sa određenim preporukama koje se odnose na korake u situacijama kada uoče nasilje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shodno tome, Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi koji takođe bilježi rast vršnjačkog nasilja prepoznao je značaj prevnitivnog djelovanja,  te je u periodu od 04-17 decembra održao predavanja-interativne radionice na temu ,,Vršnjačko nasilje" za učenike V razreda.

IMG 8370

IMG 8394

 

Navedene radionice  realizovali su stručni radnici iz Službe za djecu i mlade i to Emrah Jefkaj  (diplomirani psiholog i porodični savjetnik) i Jelena Čavić (diplomirana socijalna radnica i specijalna pedagoškinja).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMG 8496Radionice su sprovedene:

  • dana 04.12.2019. godine u OŠ ,,Orjenski bataljon" Bijela i u JU Dječiji dom ,,Mladost" Bijela;
  • dana 10.12.2019. godine u OŠ ,,Ilija Kišić" Zelenika;
  • dana 13.12.2019. godine u OŠ ,,Milan Vuković" Savina;
  • dana 17.12.2019. godine u OŠ ,,Dašo Pavičić" Topla.

 

 

 

 

 

 

image007IMG 8270

Prvi dio radionice je bilo Predavanje na temu ,,Bullying-a" sa ciljem da se učenici upoznaju sa osnovim termina, informacijama, podacima koji se tiču vršnjačkog nasilja, ali i sa određenim preporukama kako treba da se ponašaju u tim situacijama. Predavanje sa namjerom širenjem kvantuma znanja bilo je prikazano u vidu Prezentacije.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMG 8274Drugi dio se odnosio na prikazivanje dva animirana videa (prvi se odnosio na situaciju vršnjačkog nasilja, a drugi na prihvatanje različitosti) sa namjerom da utiče na razvijanje svijesti, odgovornosti i empatije. Nakon prikaza klipova otvorena je diskusija sa đacima po princpicu ABC modela.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMG 8277

Treći dio-učenicima je pročitana kratka priča o dječaku koji je doživio vršnjačko nasilje. Nakon toga, dobili su zadatak da se stave u poziciju: vršnjaka, direktora škole, roditelja, nastavika predsjednika države, te da iznesu svoje mišljenje kako bi oni rješili situaciju nasilja da se nalaze

u nekim od ovih uloga. Djeca su uspješno uradila ovaj dio radionice, ponudili su razna prosocijalna, maštovita rješenja u skladu sa njihovim uzrastom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMG 8372Četvrti dio radionice se odnosio na prikazivanje kratkog videa o pravima i obavezama djece.

Atmosfera tokom radionice bila je pozitivna, djeca su bila vrlo zainteresovana, aktivna i uključena u svaki segment. Smatramo da smo ovom radionicom uspijeli djeci približiti samu problematiku vršnjačkog nasilja, da smo im pružili bitne informacije u rješavnju konfliktnih situacija, kao da smo im razvili i probudili empatiju, odnosno osjećanje za prihvatanje različitosti. Osnaženi su da lakše prepoznaju, ali i da prijave nasilje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Djeca iz svih škola izražavali su otvoreno svoja mišljenja o negativnim posljedicama vršnjačkog nasilja, kao i prepoznavali su djecu koja zbog specifičnih osobina mogu biti targetirana kao žrtve vršnjaškog nasilja. Takođe, otvoreno su govorili o svojim osjećanjima u odnosu na djecu sa smetnjama I teškoćama u razvoju I njihovom položaju u društvu. Djecu su davala jasna rješenja I to kada bi imali moć odlučivanja uveli bi zakone kojim bi zabranili bilo koju vrstu nasilja, pomogli žrtvama nasilja, kao I djeci koja čine nasilje, jer smatraju da I toj djeci potrebna pomoć. Jasno su rekli ,,Stop nasilju nad djecom”

IMG 8422

 

Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi takođe će se  u narednom periodu  baviti preventivnim djelovanjem u lokalnoj zajednici, a sve sa ciljem preveniranja rizičnog ponašanja kod djece.

IMG 8418

Centar za socijalni rad za opštine Bar i Ulcinj brojnim aktivnostima nastoji da skrene pažnju na aktuelne društvene probleme. Već tradicionalno, u decembru, na gradskom trgu organizuju okupljenje i razgovor sa zainteresovanima, dijele promotivni materijal i prikupljaju potpise protiv nasilja nad djecom. 

JU Centar za socijalni rad za opštine Pljevlja i Žabljak,  i ove godine, uz podršku Ministarstva rada i socijalnog staranja,  a  u okviru međunarodne kampanje „16 dana aktivizma protiv nasilja prema ženama“  sprovodi niz aktivnosti koje se  između ostalog odnose na  informisanje  institucija  o mjerama i resursima zaštite od rodno zasnovanog nasilja i značaja primjene novog Protokola.  

Psiholog Centra  Marinko Vujanović i soc. radnica Danka Grbović su danas učenicima i profesorima Gimnazije „Tanasije Pejatović“ Pljevlja održali  informativno/edukativno predavanje sa porukom „ZAUSTAVIMO NASILJE“.  Prisutni su bili informisani o fenomenu nasilja u porodici, načinima i mogućnostima zaštite žrtava porodičnog nasilja. Takođe,  podjeljeni su im određeni prilozi iz Protokola sa jasnim uputstvima koja se odnose na prijavu i prepoznavanje nasilja.

Direktorica Centra, Branka Danilović je istakla da je kroz ovu kampanju cilj Centra da  se nasilje prijavljuje,  da zaposleni u svim institucijama, a posebno u školama, u potpunosti primjenjuju novi Protokol.  Kroz održana  predavanja posebno su stavili akcenat na novi   Protokol o postupanju, prevenciji i zaštiti od nasilja nad ženama i nasilja u porodici.  Pomenuti protokol je potpisalo Ministarstvo rada i socijalnog staranja, Ministarstvo prosvjete, zdravstva, unutrašnjih poslova, Vrhovni sud, Vrhovno tužilaštvo i druge institucije koje se bave zaštitom žrtava nasilja. Protokolom  se usaglašava  multidisciplinarni rad sa preuzetim obavezama iz Istanbulske konvencije i unapređuje se među-institucionalno postupanje, praktičan je za primjenu i što je najvažnije osigurava brzu i efikasnu zaštitu žrtava.

Pored Gimnazije u toku su posjete i ostalim vaspitno/obrazovnim ustanovama na nivou opštine Pljevlja. Sjutra je već planirana posjeta predstvanika Centra za socijalni rad osnovoj školi na Srdanovom grobu i Srednjoj stručnoj školi u Pljevljima.  Direktorica Centra je istakla da imaju namejru da do  kraja kampanje posjete  što već broj škola, kako bi s jedno strane djelovali edukativno na djecu i nastavnike,  a s druge strane i preventivno.

Na kraju, predstavnici Centra su istakli da su  svi građani dužni prijaviti nasilje,  a da žrtve treba da progovore o nasilju kako bi dobile adekvatnu pomoć i podršku.  

,,Učešće djeteta u postupcima iz porodičnih odnosa“

Kancelarija UNICEF-a u saradnji sa Centrom za obuku nosilaca pravosudne funkcije organizovala je dvodnevnu obuku u hotel Verde u Podgorici pod nazivom ,,Učešće djeteta u postupcima iz porodičnih odnosa“, a koji se tiče primjene novousvojenih rješenja Porodičnog zakona (2017.).

111219 3

Obuku su realizovali sledeći predavači: Vesna Begović (sudijica Vrhovnog suda Crne Gore), prof. Nevena Petrušić (profesorica Pravnog fakulteta u Nišu), Dijana Popović Gavranović (socijalna radnica-lice za podršku djetetu) i dr Milica Pejović Muilovančević (dječija psihijtarica-sudski vještak).  Navedenoj obuci prisustvovali su sudije, advokati i socijalni radnici iz Centara za socijalni rad.

Ispred Centra za socijalni rad Herceg Novi prisustvovala je socijalna radnica, Jelena Čavić, stručna radnica iz Službe za djecu mlade, odrasla i stara lica.  Na navedenoj obuci učesnici su imali prilike da razmjene iskustva sa sudijama o pitanjima iz prakse koja se odnose na djecu koja se pojavljuju u porodično pravnim predmetima, najčešće u brakorazvodnim postupcima.

Zavod za socijalnu i dječiju zaštititu je uz finansijsku podršku kancelarije UNICEF-a u Crnoj Gori organizovao dvodnevnu obuku u Podgorici u prostorijama Zavoda za socijalnu i dječiju zaštitu, od 02-03 decembra 2019. godine, na temu ,, Prava djeteta i njihova primjena u socijalnoj i dječijoj zaštiti“.

111219 2

Predavanje relizovali su predavači iz Beograda i to Nikola Grujičić (pravnik) i Lidija Milovanović (psihološkinja). Na navedenoj obuci ispred Centra za socijalni rad  za opštinu Herceg Novi prisustovali su stručni radnici iz Službe za djecu, mlade, odrasla i stara lica i to: Emrah Jefkaj (psiholog/rukovodilac), Vesna Bojić Crnogorčević (pedagogica), Jelena Pavlović (socijalna radnica) i Jelena Čavić (socijalna radnica).

111219 1Navedeni program obuke pružio je znanja i vještine koja su neophodna kako bi stručnjaci za zaštitu djece u centru za socijalni rad mogli da razumiju koncept dječijih prava, ali i ulogu međunarodnih standarda i nadzora nad ostvarivanjem dječijih prava. Cilj obuke jeste doprinos ostvarivanju zaštite djece u Centru za socijalni rad na osnovu međunarodnih standarda ostvarivanja prava djeteta i Konvencije o pravimam djeteta.

091219 2Centar za socijalni rad za opštine Nikšić, Plužine i Šavnik i SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Nikšić zajedničkim aktivnostima obilježili su 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama.

Stručni radnici u saradnji sa policijom i SOS telefonom su bili dostupni građanima Nikšića za sva pitanja u terminu od 11 časova pa do 13 časova ito na dvije lokacije, gradski trg i plato ispred robne kuće Nikšićanka. Tom prilikom dijelili su promotivni materijal, a građani su direktno od stručnih radnika mogli da dobiju odgovore na pitanja iz domena zaštite žrtava.091219 1

Cilj aktivnosti koje su organozovali u okviru ovogodišnje Kampanje 16 dana aktivizma, je prevencija nasilja nad ženama i djevojčicama i preventivno djelovanje svih aktera u zajednici.

Realizovani su javni događaji da se javnosti, a naročito mladima, učine dostupnim informacije i da ih uključe u dijalog sa stručnim licima koji se bave odgovorom na nasilje u porodici, kao i onima koji rade na sprečavanju rodno zasnovanog nasilja. Takođe, prezentovani su dostupni servisi pomoći i podrške žrtvama nasilja u porodici. Ovom zajedničkom kampanjom željeli su da još jednom podsjete javnost na problem nasilja nad ženama i nasilja u porodici kao i na njegove posljedice po društvo.