JU Centri za socijalni rad

Crna Gora

latinica
ćirilica
SOS1.jpg
SOS1.jpg
Slide 1
Slide 1
previous arrow
next arrow

Opština Bar: Multisektorskom saradnjom do unaprijeđenja socijalne situacije

01

Opština Bar formirala je Operativni multisektorski tim za kontinuirano praćenje socijalne situacije čija je glavna intencija  da obezbijedi razmjenu informacija iz domena struktura koje su u njemu zastupljene i doprinese njihovom koordiniranom i sinhronizovanom postupanju u cilju efikasne intervencije.

Na prvom sastanku Operativnog tima učešće su uzeli predstavnici svih uključenih institucija: Alma Hot, ispred Centra bezbjednosti Bar, Jadranka Dragović, predstavnica Centra za socijalni rad,  Jelena Čejović, predstavnica Doma zdravlja, Milica Belada, predstavnica Zavoda za zapošljavanje, Zorica Crnčević, sekretarka OO Crvenog krsta, Slavica Radević u ime aktiva direktora obrazovno-vaspitnih ustanova i Ljiljana Vujović, predstavnica NVO “Žene Bara”. Ispred lokalne uprave sastanku su prisustvovali Jovo Krstajić, rukovodilac Kancelarije za socijalno staranje i Vasilije Lalević, saradnik na poslovima socijalne i dječje zaštite. Timom rukovodi potpredsjednica Opštine, Tanja Spičanović.

02

Pored kontinuiranog praćenja socijalne situacije na teritoriji opštine Bar, zadaci Operativnog tima su da procjenjuje rizike od siromaštva, diskriminacije  i svih vidova socijalne isključenosti, da predlaže mjere za prevenciju i sprječavanje nasilja u porodici,rodno zasnovanog nasilja i ostalih oblika nasilja koji pogađaju socijalno osjetljive skupine, da predlaže modele za brže i djelotvornije pružanje podrške žrtvama nasilja i njihovu punu socijalnu reintegraciju. Tim će se baviti i analizom učinkovitosti postojećih mjera socijalne podrške, davati mišljenje na akte iz oblasti socijalne politike i inicirati kreiranje novih mehanizama koji su u funkciji smanjenja socijalnih razlika.

Formiranjem ovog tima Opština Bar želi da afirmiše proaktivan pristup u predlaganju i sprovođenju konkretnih rješenja i inicijativa, koji dolaze kako iz institucija sistema, tako i iz djelova civilnog društva.​

Preuzeto sa: Opština Bar: Multisektorskom saradnjom do unaprijeđenja socijalne situacije (barinfo.me)

Sastanak predstavnika JU Centar za socijalni rad za opštine Bar i Ulcinj i predstavnika NVO Građanska alijansa

Dana 08.09.2023. godine u cilju unaprjeđenja saradnje i podrške praćenja djece bez pratnje koja su izbjegla sa teritorije Ukrajine zahvaćene ratom, predstavnici Centra za socijalni rad Bar posjetili su NVO Građanska alijansa.

Sastanku su prisustvovale Dušica Merdović, pravna savjetnica u NVO Građanska alijansa, Kristina Tkach, prevodilac u NVO Građanska alijansa, Biljana Pajović, direktorica JU Centar za socijalni rad za opštine Bar i Ulcinj i Azra Čindrak, stručni radnik na materijalnim davanjima u JU Centar za socijalni rad za opštine Bar i Ulcinj.

Djeca bez pratnje predstavljaju najrizičniju kategoriju kada su u pitanju različiti oblici eksploatacije. Zahvaljujući izuzetnoj saradanji u obezbjeđivanju prevodioca, omogućen je human pristup, socijalna podrška, pomoć u komunikaciji sa ovim Centrom i drugim nadležnim ustanovama, a sve u cilju obezbjeđivanja prava zagarantovanih kako domaćim tako i međunarodnim zakonima i konvencijama. 

Najbolja prevencija vršnjačkog nasilja

592023 1827

Dana 05.09.2023.godine u prostorijama NVO Iskra održan je sastanak sa predstavnicama NVO Iskra, Anđela Obradović (klinički psiholog) , Maša Softić (socijalna radnica) , ispred Centra za socijalni rad Berane Lejla Kožar (psihološkinja) i Sanja Vujović (socijalna radnica) 

Tema radnog sastanka je bila vršnjačko nasilje.

Na sastanku je bilo riječi o značajnim elementima ove vrste nasilja, i to:

- statistički podaci istraživanja vršnjačkog nasilja

- izloženost djece nasilju

- rizične grupe djece koje su pod većim rizikom od vršnjačkog nasilja

- prepoznavanje i posledice vršnjačkog nasilja

- prevencija nasilja

- dalji koraci u saradnji

Kako NVO Iskra pruža specijalizovane licencirane savjetodavno-terapijske i socijalno-edukativne usluge iz oblasti socijalne i dječije zaštite, nastavak uspješne saradnje NVO Iskra i Centra za socijalni rad Berane je veoma značajna po djecu koja su bila žrtve vršnjačkog nasilja, a u dijelu uključivanja u specijalizovane radionice, projekte koji su namijenjeni djeci iz ove kategorije.

Nadalje su dogovorene zajedničke aktivnosti sa naglaskom na preventivno djelovanje u ovoj nažalost, dominantnoj društvenoj pojavi.

Posjeta eksperata u okviru SOCIEUX+ programa Centru za socijalni rad Bar

942023 923

Danas je u prostoriji Centra za socijalni rad Bar održan radni sastanak, na kojem su uzeli učešće eksperti, Maria Herczog iz Mađarske, Yann Guegan iz Francuske, predstavnice Centra za socijalni rad Podgorica i direktorica JU Centra za socijalni rad za opštine Bar i Ulcinj. 

Tema sastanka je projekat koji se sprovodi od strane SOCIEUX+ organizacije, rad na temi "Jačanje kapaciteta socijalnih radnika za kreiranje i primjenu protokola u radu sa sa disfunkcionalim porodicama", a na sastanku se govorilo i o izazovima u radu sa korisnicima, kao i o predlozima za unapređenje direktnog rada sa korisnicima sistema socijalne i dječije zaštite.

STOP DJEČIJEM PROSJAČENJU

Dana 01.09.2023.godine, u prostorijama Centra za socijalni rad Berane, u prisustvu predstavnika Uprave policije CB Berane, predstavnika međunarodne organizacije Help, zaposlenih u Centru za socijalni rad i građana Berana, održan je tematski sastanak na temu dječijeg prosjačenja.
Prvi dio sastanka je bio koncipiran na način što su učesnici odgledali dokumentarni film Nikole Vukčevića "Stop dječijem prosjačenju" , nakon čega je kroz konstruktivni dijalog razgovarano o ovom kompleksnom problemu. Učesnici su iskazali zadovoljstvo jer se po prvi put organizovao radni sastanak na ovakav način što je doprinijelo kvalitetu istog.
Cilj sastanka je podizanje svijesti o problemu dječijeg prosjačenja i radne eksploatacije djece koja su žrtve ulice i tokom sastanka su adresirane preporuke za rješavanje istog, kao i donešeni su zaključci sastanka.

 

Održan prvi sastanak Lokalnog tima za prevenciju i suzbijanje vršnjačkog nasilja na Cetinju

IMG 4061 1024x768

Lokalni tim za prevenciju i suzbijanje vršnjačkog nasilja

Prvi sastanak Lokalnog tima za prevenciju i suzbijanje vršnjačkog nasilja na Cetinju održan je danas u Agenciji za razvoj i podršku poslovanju. Na sastanku koji je trajao nekoliko sati, članovi Tima detaljno su analizirali pojavu vršnjačkog nasilja u Prijestonici Cetinje.

Prisutni su dali brojne konstruktivne i konkretne predloge za postupanje Tima u periodu od naredna četiri mjeseca.

 

22 1024x768

Članovi Lokalnog tima za prevenciju i suzbijanje vršnjačkog nasilja na Cetinju

Lokalni tim za prevenciju i suzbijanje vršnjačkog nasilja će inicirati različite aktivnosti, poput Dana otvorenih vrata, prilikom kojih bi učenici mogli da u direktonom kontaktu sa predstavnicima lokalnih institucija (Centar za socijalni rad, Policija, Dom zdravlja…) potraže i dobju podršku i pomoć za rješavanje problema koji imaju – kazala je psihološkinja Milica Krivokapić, koja je u ime Centra za socijlni rad Prijestonice Cetinje pokrenula formiranje Lokalnog tima za prevenciju i suzbijanje vršnjačkog nasilja u našem gradu.

Mapa - JU Centri za socijalni rad

mapa centri

faq


propisi


prava


korisnici

„Nasilje u porodici-Putokaz ka izlazu“

Krenimo zajedno

Mapa podrške za žene žrtve porodičnog nasilja 

krenimo zajedno mapa


 

mapa osi 2


logo parakcg


disability logo


logo ckcg

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Pogledaj još novosti