JU Centri za socijalni rad

Crna Gora

latinica
ćirilica
SOS1.jpg
SOS1.jpg
Slide 1
Slide 1
previous arrow
next arrow

Krivokapić: Brojni izazovi pred Lokalnim timom za prevenciju i suzbijanje vršnjačkog nasilja na Cetinju

milica 1024x600 1Milica Krivokapić

Lokalni tim za prevenciju i suzbijanje vršnjačkog nasilja u Prijestonici konstatovao je brojne izazove, a između ostalog narušenost autoriteta i nedostatak discipline koju nastavnici sprovode u učionicama, kao i nedosljedno sprovođenje postojećih procedura i protokola koji postoje u školama – kazala je za Radio Cetinje rukovoditeljka Lokalnog tima za prevenciju i suzbijanje vršnjačkog nasilja, psihološkinja Milica Krivokapić.

Podsjetimo, Memorandum o saradnji lokalnih institucija i organizacija za prevenciju i sprečavanje vršnjačkog nasilja potpisan je u junu 2023. godine. Shodno istom, formiran je Lokalni tim za prevenciju i suzbijanje vršnjačkog nasilja u Prijestonici Cetinje. Tim povodom razgovarali smo sa rukovoditeljkom Lokanog tima, Milicom Krivokapić.

RTV Cetinje: Kako tim funkcioniše i u kom pravcu su usmjerene aktivnosti?

Krivokapić: Članovi tima su svjesni da je njihova misija od ključnog značaja za obezbjeđivanje sigurnog i bezbjednog okruženja za pravilan razvoj djece u Prijestonici, te je svako ponaosob na početku rada izrazio značajnu motivaciju i želju da pruži svoj puni doprinos za rješavanje ovog problema. Članovi Tima sastaju se minimum jednom mjesečno i tom prilikom rade na osmišljavanju aktivnosti usmjerenih na prevenciju i borbu protiv vršnjačkog nasilja. Sagledavajući ovaj problem holistički, dato je mnoštvo konstruktivnih, preciznih i konkretnih predloga za postupanje Tima u periodu od naredna četiri mjeseca. Naime, utvrđeno je da je za početak neophodno izvršiti istraživanje, koje bi obuhvatilo sve školske ustanove, svaki razred, odjeljenje i đaka u njemu, kako bi se napravio realan uvid u prisustvo ove problematike. Sada se radi na kreiranju adekvatnog upitnika koji bi se sprovodio, kada se steknu uslovi za realizaciju istraživanja.
Utvrđeno je da postoji potreba za usavršavanjem osoba koje dolaze u kontakt i rad sa djecom, u prvom redu nastavnika, kako bi na adekvatan i dovoljno stručan i profesionalan način adekvatno pomogli djeci koja se suočavaju sa vršnjačkim nasiljem.
U planu je i organizovanje radionica za nastavni kadar, roditelje, kao i za djecu, i formiranje vršnjačkih grupa za podršku djeci koja su bila dio vršnjačkog nasilja ili su u riziku da to postanu.

RTV Cetinje: Da li su uočeni neki izazovi koji postoje u društvu, a koji mogu uticati na pojavu i porast vršnjačkog nasilja u Prijestonici?

Krivokapić: Konstatovani su izazovi koji nesumnjivo postoje, a odnose se na: narušeno poverenje djece sa odraslima, narušenost autoriteta i nedostatak discipline koju nastavnici sprovode u učionicama, neupućenost u nadležnosti lokalnih institucija i servisa podrške koji postoje na nivou grada za djecu, mlade i njihove porodice, zatim, nedostatak kadra uslovljen važećim zakonskim regulativama, kao i nedoslijedno sprovođenje postojećih procedura i protoklola koji postoje u školama, a tiču se suzbijanja i prevencije vršnjačkog nasilja.

RTV Cetinje: Da li su do sada realizovane i neke konkretne aktivnosti povodom pojave vršnjačkog nasilja?

Krivokapić: Početkom novembra, na inicijativu Centra za socijalni rad i Odjeljenja bezbjednosti Cetinje, održan je sastanak sa direktorima škola na Cetinju, kome su se samo odazvali direktorica JU Gimnazija Cetinje i direktor JU Srednja likovna škola „Petar Lubarda“, iako su bili pozvani direktori svih osnovnih i srednjih škola na teritoriji opštine Cetinje. Direktorima je ukazano na to koliko je značajno da nastavnici koji su u svakodnevnom kontaktu sa djecom budu senzibilisani, pogotovo kada je u pitanju tema vršnjačkog nasilja ili nasilnog ponašanja. Vrlo precizno su upoznati sa nadležnostima Centra za socijalni rad i Odjeljenja bezbjednosti u slučajevima vršnjačkog nasilja i izražena je spremnost i otvorenost za zajedničku saradnju u pogledu preventivnih aktivnosti, koje bi mogle doprinijeti smanjenju ove pojave.
Osim toga, učenici Srednje likovne škole „Petar Lubarda“ pripremili su Izložbu đačkih radova na temu nasilja.

RTV Cetinje: Šta je sljedeći korak koji ste planirali?

Krivokapić: Iako su prilikom potpisivanja Memoranduma o saradnji bili uključeni predstavnici Savjeta roditelja (vrtića i osnovnih škola), nažalost, na do sada održanim sastancima uglavnom su odsustvovali i nijesu se uključivali u planiranje bilo kojih aktivnosti. Neminovno je da je vršnjačko nasilje problem cijelog društva, ali najznačajniji uticaj na djecu može ostvariti njihova porodica, a posebno roditelji. Zaista se predstavnici institucija/organizacija, koji se žele ozbiljno baviti ovom problematikom i to na potpuno dobrovoljnoj osnovi (dakle, bez ikakve novčane nadoknade) suočavaju sa posebnim poteškoćama, ukoliko ne mogu računati na saradnju sa roditeljima djece zbog kojih sve zapravo i radimo. S tim u vezi, mogu da najavim i radionicu namijenjenu roditeljima, koja će biti održana danas i to na temu “Adekvatno vršenje roditeljskog prava i prevencija vršnjačkog nasilja”.

Preuzeto sa: Krivokapić: Brojni izazovi pred Lokalnim timom za prevenciju i suzbijanje vršnjačkog nasilja na Cetinju - Cetinjski List

Centar za socijalni rad za opštine Nikšić, Plužine i Šavnik obilježio 60 godina rada ustanove

Centar za socijalni rad za opštine Nikšić, Plužine i Šavnik je obilježio  60 godina rada ustanove.

Naime, Centar  za socijalni rad je osnovan davne 1963. godine i od tada je postao nezaobilazna insitucija koja pruža pomoć i podršku onima kojima je najpotrebnije.

Rad stručnih radnika i svih zaposlenih u ovoj ustanovi nije samo administrativni posao, već je i posvećenost ljudima, razumijevanje njihovih problema i traženje rješenja koja će unaprijediti kvalitet života naših naših građana.

Centar za socijalni rad ne pomaže samo pojedincima i porodicama u krizi već i aktivno radi na stvaranju ambijenta u kome svaki pojedinac ima prilku da ostvari svoj puni potencijal poštujući temeljne vrijednosti poštovanja ljudskog dostojanstva, jednakosti i privlačnosti.

U prethodnih 60 godina suočavali smo se sa brojnim izazovima ali smo se izborili, zahvaljujući podršci resornog Ministrastva, Lokalne zajednice, NVO  kao i drugih partnera.

 

ZAUSTAVIMO NASILJE NAD ŽENAMA

Nasilje u porodici jedan je od najpodmuklijih oblika nasilja nad ženama. Ono se događa u svim društvenim slojevima, bez obzira na godine starosti, tokom svih godišnjih doba i akcenat na podršku ženama i njihovom pravu na zaštitu treba biti stalno prisutna, a ne samo tokom “16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama”.

Nasiljem se ugrožava fizički, psihički, seksualni ili ekonomski integritet, mentalno zdravlje i spokojstvo drugog člana porodice, bez obzira na mjesto gdje je učinjeno. Žrtva nasilja ima pravo na psiho-socijalnu i pravnu pomoć, socijalnu i medicinsku zaštitu, u skladu sa zakonom.

JU Centar za socijalni rad za Prijestonicu Cetinje, zajedno sa jednim od najpoznatijih i najpriznatijih crnogorskih rukometaša, Milošem Vujovićem, želi podsjetiti sve žene na njihovu vrijednost, kao i na pravo na sistem podrške koji im pripada.

 Da podsjetimo, nasilje možete prijaviti putem sljedećih brojeva telefona:

  • 122 – Policija; 
  • 080 111 111 - Nacionalna SOS linija za žrtve nasilja u porodici:
  • 19977 – Jedinstvena besplatna info linija centara za socijalni rad

Socijalni radnik i Medijator zajedno: Partnerstvo za unapređenje života Roma

Socijalni radnici igraju ključnu ulogu u identifikaciji i rješavanju izazova s kojima se suočavaju Romi, a medijatori su ključni mostovi koji olakšavaju komunikaciju i integraciju između zajednice i institucija. Kroz zajednički rad, ova dinamična dva tima zajedno razvijaju strategije koje su prilagođene specifičnim potrebama Roma. Ova saradnja predstavlja ključni korak ka izgradnji mostova razumijevanja, podrške i inkluzije u našoj zajednici i dovodi do poboljšanja života romske populacije. Kroz zajednički rad proistekla je realizacija aktivnosti uručivanja paketa hrane od strane medijatorke RE populacije Tanje Selimović zajedno sa socijalnom radnicom Ankom Vuksanović za četri romske porodice u naselju Talum, Riversajd i Rudeš.  

Potpisan Protokol o saradnji u oblasti ranog razvoja djeteta u Prijestonici Cetinje

csr cetinje 1U cilju poboljšanja prava i položaja djece u prvim godinama života, kroz promociju i podšku dječijem razvoju, potpisan je Protokol o saradnji u oblasti ranog razvoja djeteta u Prijestonici Cetinje.

Na inicijativu UNICEF-a u Crnoj Gori, protokol je potpisan između Prijestonice Cetinje, JZU Dom zdravlja Cetinje, JPU „Zagorka Ivanović“, JU Centar za socijalni rad Cetinje i JU Centar za dnevni boravak Cetinje.

Ovim protokolom pomenute institucije su se saglasile da će se međusobno podržavati u promovisanju ostvarivanja prava djeteta na optimalan rani razvoj, u praćenju broja i razvojnih ishoda djeteta, unapređenju razvoja i položaja djece u ranom djetinjstvu kroz stručne, savjetodavne i operativne aktivnosti koje obavljaju u svojim ustanovama, a u saradnji sa drugim relevantnim akterima u oblasti zdravstvene zaštite, obrazovanja i socijalne i dječije zaštite.

Protokol stavlja naglasak na podršku roditeljima u stimulaciji razvoja i ranog učenja, na rano prepoznavanje djece sa prisutnim razvojnim rizicima i sa smetanja u razvoju, kao i na djecu iz porodica koje žive u različitim socijalno-ekonomskim okolnostima koje mogu nositi udružene rizike po razvoj djeteta.

Prioriteti saradnje podrazumijevaće međusobno informisanje, zajedničko pribavljanje podataka, zajedničko učešće u donošenju odluka u vezi sa strateškim pravcima lokalne samouprave u zaštiti djece, planiranje aktivnosti, promovisanje rezultata saradnje i drugo.

Protokol odražava razumijevanje i sporazum strana o međusobnoj saradnji na postizanju ciljeva određenih u Lokalnom akcionom planu socijalne i dječije zaštite za Prijestonicu Cetinje (2022-2026), Strategiji o ranom razvoju djeteta (2023-2027), Konvenciji UN o pravima djeteta, Generalnom komentaru Komiteta za prava djeteta o realizaciji prava djeteta u ranom djetinjstvu iz 2006. godine, kao i odgovarajućim strateškim dokumentima i zakonima Crne Gore koji se odnose na zaštitu prava djeteta.

BERANE : „ NE ĆUTI.PRIJAVI.UZ TEBE SMO“

Povodom ovogodišnje kampanje Centra za socijalni rad za opštine Berane, Andrijevica i Petnjica, „ NE ĆUTI.PRIJAVI.UZ TEBE SMO kojom se obilježeva šesnaest dana aktivizma protiv nasilja nad ženama, u okviru aktivnosti u prostorijama Centra za socijalni rad u Beranama dana 04.12.2023.godine je održana radionica sa korisnicima kroz diskusiju "Razgovorom do rešenja".

Tokom radionice u Centru za socijalni rad, žene su odlučile otvoreno podijeliti svoja iskustva s nasiljem, stvarajući prostor za duboko i iskreno razumijevanje problema. Njihova hrabrost i iskrenost doprinijeli su stvaranju atmosfere povjerenja i zajedništva.

S obzirom na osjetljivost teme, mnoge su izrazile početne sumnje, ali brzo su shvatile da je prostor stvoren kako bi podržao njihovo iskreno izražavanje. Bez straha od osude ili nepoštovanja, žene su otvoreno dijelile svoje priče, stvarajući sredinu uzajamne podrške.

Otvorenost žena koje su dijelile svoja iskustva stvorila je osnovu za dalje akcije i podršku. Zahvaljujemo ovim hrabrim ženama na njihovoj iskrenosti i doprinosu stvaranju zajednice koja aktivno podržava žrtve nasilja. Njihova hrabrost postala je svjetionik koji vodi put prema razumijevanju, suosjećanju i pozitivnim promjenama.

Mapa - JU Centri za socijalni rad

mapa centri

faq


propisi


prava


korisnici

„Nasilje u porodici-Putokaz ka izlazu“

Krenimo zajedno

Mapa podrške za žene žrtve porodičnog nasilja 

krenimo zajedno mapa


 

mapa osi 2


logo parakcg


disability logo


logo ckcg

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Pogledaj još novosti