JU Centri za socijalni rad

Crna Gora

latinica
ćirilica
SOS1.jpg
SOS1.jpg
Slide 1
Slide 1
previous arrow
next arrow

Saradnjom protiv vršnjačkog nasilja

762023 1245

Memorandum o saradnji lokalnih institucija/organizacija za prevenciju i sprečavanje vršnjačkog nasilja potpisan je danas u prostorijama Agencije za razvoj i podršku poslovanju (Biznis centar).

Svjesni činjenice da se u Cetinju, kao i na nivou cijele države, u posljednje vrijeme produbio problem vršnjačkog nasilja, kao važne institucije/organizacije, za ovaj široko rasprostranjeni društveni problem svi zajedno snosimo dio odgovornosti. Svako dijete zaslužuje sigurno, bezbjedno i stabilno okruženje, i u cilju obezbjeđivanja istog, JU Centar za socijalni rad za Prijestonicu Cetinje je prepoznala značaj potpisivanja memoranduma o saradnji svih relevantnih institucija/organizacija na lokalnom nivou, a u vezi sa prevencijom i suzbijanjem vršnjačkog nasilja – stoji u Memorandumu

Prepoznajući potrebu i zajednički interes za intenzivnijom saradnjom u sprečavanju vršnjačkog nasilja, a u  cilju jačanja međusektorske saradnje, razmjene znanja, iskustava i ideja, kao i planiranje zajedničkih konkretnih aktivnosti u pogledu pružanja zaštite i stručne podrške djeci i njihovim roditeljima lokalne institucije/organizacije  JU Centar za socijalni rad za Prijestonicu Cetinje, Odjeljenje bezbjednosti Cetinje, Prijestonica Cetinje – Sekretarijat za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti, JZU Dom zdravlja Cetinje, JPU “Zagorka Ivanović”, OŠ “Njegoš”, OŠ “Lovćenski partizanski odred”,OŠ “Šunjo Pešikan”,OŠ “Boro Vukmirović”, JU Gimnazija Cetinje, JU Srednja stručna škola Cetinje, JU Srednja likovna škola “Petar Lubarda”, Organizacija Crvenog krsta Prijestonice Cetinje, D.O.O. Agencija za razvoj i podršku poslovanju, Lokalni javni emiter „Radio televizija Cetinje, Savjet roditelja JPU “Zagorka Ivanović”, Savjet roditelja OŠ “Njegoš”, Savjet roditelja OŠ “Lovćenski partizanski odred”, NVO “Aktivna zona” (u daljem tekstu: Strane), saglasne su da, na osnovu uzajamnog poštovanja i razumijevanja, svoju komunikaciju i saradnju urede ovim Memorandumom o saradnji.

Potpisnici  su postavili za cilj da, poštujući nadležnosti svih uključenih aktera, unapređuju i jačaju saradnju kroz zajedničko i preventivno djelovanje u borbi protiv vršnjačkog nasilja, i tako doprinesu razvoju društva netolerantnog na bilo koji oblik nasilja i obezbjeđivanju sigurnog i bezbjednog okruženja za pravilan razvoj djece u Prijestonici.

Strane potpisnice su saglasne da zajedničke aktivnosti na planu prevencije i sprečavanja vršnjačkog nasilja sprovode u sljedećim oblastima kroz formiranje lokalnog tima za prevenciju i suzbijanje vršnjačkog nasilja, koji će biti odgovoran za sprovođenje daljih aktivnosti i koji će se sastajati jednom mjesečno, a po potrebi i više puta.

762023 1246

Organizovanjem radionica u školama – na teme: upoznavanje sa institucijama / organizacijama i njihovim ulogama u zaštiti djece; empatija; emocije; vrijednosti; poštovanje, kao i organizovanje radionica za roditelje – na teme: pozitivno roditeljstvo, jačanje roditeljskih kompetencija, komunikacija sa djecom.

jedan od proklamovanih ciljeva je i formiranje vršnjačkih grupa za podršku djeci koja su bila dio vršnjačkog nasilja ili su u riziku da to postanu.Kao i kreiranje smjernica za praćenje i usmjeravanje djece od najranijeg uzrasta, protokola o postupanju za djecu koja su u riziku da razviju problematična ponašanja, mjesečna gostovanja na RTV Cetinje na teme koje se tiču pravilnog razvoja djece, nenasilnog funkcionisanja, adekvatnog roditeljstva i vršnjačkog nasilja.

Potpisanim aktom predviđeno je i zajedničko apliciranje za finansiranje projekata kod domaćih i međunarodnih partnera i donatora, organizacija foruma, okruglih stolova, konferencija kao i donošenje zajedničkih inicijativa i predloga važnih za cjelokupno društvo resornim Ministarstvima, Vladi i Skupštini Crne Gore.

Preuzeto sa: Saradnjom protiv vršnjačkog nasilja - Cetinjski List

U prostorijama OŠ „Radomir Rakočević“ u Prošćenju, dana 30.5.2023. godine, održana tribina na temu „Vršnjačko nasilje“

U prostorijama OŠ „Radomir Rakočević“ u Prošćenju, dana 30. 5. 2023.godine, održana je tribina na temu „Vršnjačko nasilje“, koja je organizovana od strane stručnih radnika JU Centra za socijalni rad Mojkovac,  na kojoj je učestvovao i policijski službenik Uprave policije, OB Mojkovac.

Nastavno osoblje i učenici su upoznati sa nadležnostima institucija u sprečavanju nasilnog ponašanja kod djece, ulozi MUP-a i Centra za socijalni rad u procesuiranju i intervenciji u oblasti vršnjačkog nasilja i maloljetničke delikvencije, o mjerama prevencije i tretmana kao i kazneno pravnoj zaštiti u pogledu ove vrste nasilja.

U narednom periodu organizovaće se kako kreativne i edukativne radionice tako i slične tribine koje mogu doprinijeti boljem i zdravijem odnosu prema nasilju kao i sprečavanju istog.

(resajzuje thumb u prikazu)

Leković: Najvažniji su timski rad, povjerenje i empatija

AUTOR: VJERA KNEŽEVIĆ VUČIĆEVIĆ 19.05.2023, 11:03 INTERVJU

Gošća Vjere Knežević Vučićević u emisiji “Sunčanom stranom ulice” Radio Bara bila je psihološkinja Milena Leković, iz Centra za socijalni rad. U fokusu razgovora bila je briga o odraslim i starim, sistemima podrške, problemima sa kojima se Tim za rad sa ovim licima najčešće srijeće i kako zajednički, uz uvažavanje i povjerenje, odolijevaju izazovima.

RB/BI: Među brojnim nadležnostima Centra za socijalni rad svakako veoma značajno mjesto zauzima briga o odraslima i starim licima. Bilo bi dobro da, na početku, objasnite ko ima pravo da vam se obrati za pomoć i na šta se konkretno te aktivnosti i, uopšte, način podrške odnosi?

Leković: Pravo imaju svi punoljetni građani a koji su u stanju socijalne potrebe, ili oni koji imaju izvjesnih problema, a potrebna im je stručna institucionalna pomoć i podrška. Obavljamo savjetodavni rad, a ukoliko je potrebno radi se i kontinuirano praćenje koji uključuje indvidualni plan zaštite za korisnika. Sprovodi se na osnovu opšteg cilja koji se vodi najboljim interesima korisnika na osnovu njegovog zdravstvenog, socijalnog i porodičnog statusa. Što se tiče prijave, i same potrebe za informacijama bilo kakve vrste koje pruža Centar za socijalni rad, korisnici se obraćaju u prijavnoj kancelariji gdje prijemni radnik uzima osnovne podatke, i sortira kojoj od naših službi građanin treba da se javislužbu gdje je zgodno da se radi. Najveće interesovanje vlada za smještajem u Dom za stara lica, a popularni su i savjetodavni razgovori i rad u toj oblasti. Prijemni radnik uvijek ima mogućnost da procijeni da li je u pitanju slučaj koji zahtijeva intervenciju, kao i da li je neodložna, hitna ili redovna… Neodložne intervencije se rješavaju u roku od 24 sata, hitne u 72 sata, a neka redovna procedura traje sedam dana od dana podnošenja zahtjeva. Ipak, nerijetko reagujemo i znatno brže, sve u interesu naših stranaka.

RB/BI: Ima li u Baru puno posla? Koliko imate korisnika na evidenciji, ili taj broj podliježe nekim čestim promjenama?

Leković: Što se tiče korisnika, ima ih prilično u velikom broju. Odrasla i stara lica pod starateljstvom, lica koja su smještena u Dom starih, na Kakaričkoj Gori, u Specijalnoj bolnici za psihijatriju u Kotoru, lica koja se nalaze na izvršenju krivičnih sankcija. Ukoliko dođe do smrti korisnika koji nema porodicu ili srodnike, organ starateljstva preuzima posmrtne ostatke i organizuje sahranu. U svim slučajevima radi se timski nalaz i mišljenje za svakog korisnika pojedinačno. Nalaz i mišljenje stručnog radnika daje se na osnovu potpune prikupljene dokumentacije i dijagnostičkog intervjua sa korisnikom, članovima porodice ili osobama koje su od posebnog značaja za korisnika. Evidentno je da je interesantan smještaj u Dom za stare, kao i starateljstvo nad odraslim licima. Za boravak u Domu za stare zainteresovana su, uglavnom, lica bez porodične podrške, koja imaju i finansijskih, materijalnih problema, nemaju sigurnost u smislu krova nad glavom, a eto, pogođeni starošću, pa i nekom bolešću, potraže podršku na našoj adresi. Centar za socijalni rad tada preuzima njihovo kompletno zbrinjavanje na sebe. Kada su u pitanju stari ljudi koji imaju potrebu za Domom, a u troškovima smještaja može da učestvuje porodica, sklapa se ugovor, pa je procedura značajno lakša. Postoje i liste čekanja, pa radimo individualne planove zaštite za svakog korisnika pojedinačno. Kasnije se radi na praćenju korisnika smještenog u ustanovi, ili ako je na porodičnom smještaju.

PORODICA - BEZBJEDNO UTOČIŠTE I SIGURNA LUKA

Povodom Međunarodnog dana porodice, na terasi Hotela "Berane“, organizovana je izložba likovnih i literarnih radova na temu "Moja porodica" , radova koje su beranski osnovci i srednjoškolci dostavili na konkursu koji je organizovao Centar za socijalni rad za opštine Berane, Andrijevica i Petnjica u saradnji sa Opštinom Berane, Centrom za kulturu i Hotelom Berane.

Organizovanjem navedene izložbe u našoj opštini pokazatelj je da se svijest o porodici kao osnovnoj ćeliji društva i dalje gaji među djecom. Direktor Centra za socijalni rad, gospodin Petar Pajković istakao je da nema te brige i nevolje koju ljubav i porodica ne mogu da prebrode kao i da u porodicu treba ulagati  i za nju se zalagati, počev od pojedinca pa do svih aktera društvenog sistema.

Zahvaljujemo se djeci na učešću jer oni su naša budućnost i ulagajući ljubav u naše najmlađe , nemamo razloga za brigu.

Međunarodni dan porodice obilježen u Baru

Sadržajnim i raznovrsnim programom, u čijem fokusu su bila djeca i porodica, danas je u Domu kulture u Baru, u organizaciji Centra za socijalni rad za opštine Bar i Ulcinj, obilježen 15. maj – Međunarodni dan porodice.

O ulozi i značaju porodice kao osnovne socijalne jedinice, afirmaciji porodičnih vrijednosti, jednakosti između polova u okviru porodice, te njenoj zaštiti i izazovima sa kojima se suočava na tribini govorili su direktorica Centra za socijalni rad za opštine Bar i Ulcinj Biljana Pajović, potpredsjednica Opštine Bar mr Tanja Spičanović, sekretar Sekretarijata za sport i mlade Opštine Bar i istaknuti sportista Goran Simić, psihološkinja mr Andrijana Raković, pedagoškinja Milanka Okuka, socijalna radnica Jelena ČejovićErvin Hadžiburić ispred NVO Orijent.

Tribina je okupila i predstavnike tri najveće vjerske zajednice u gradu, te su na temu porodice i izazovima sa kojima se porodica susreće u 21. vijeku govorili imam barski Mujdin ef. Milaimi, nadbiskup barski Rok Đonlešaj i sveštenik Pavle Božović, koordinator Katihetskog odbora Mitropolije crnogorsko-primorske. 

Srećna porodica – temelj za odrastanje zdravog pojedinca

Dan porodice treba da obilježavamo svakog dana, kao i da njegujemo porodične vrijednosti i budemo svijetli primjer našoj djeci, kako bi nam i društvo bilo bolje, poručeno je sa Javne tribine koja je danas, povodom Međunarodnog dana porodice održana u Domu kulture. Osim brojnih i stručnih govornika koji su govorili na temu porodice, kao i o izazovima i problemima sa kojima se danas susrijeće, u programu su učestvovali i najmlađi članovi našeg društva – djeca iz PPU „Svetionik“, učenici OŠ „Meksiko“ i najmlađa postava FA „Rumija“.

Događaj je pjesmom „Djeca imaju pravo“ otvorio hor OŠ „Meksiko“. Okupljene je pozdravila direktorica Centra za socijalni rad za Bar i Ulcinj, Biljana Pajović istakavši da ovaj dan treba svakodnevno slaviti jer je, nažalost, porodica danas narušena.

„Prepoznali smo značaj ove teme i smatramo da moramo da govorimo o njoj svakog dana. Želim da se zahvalim Opštini Bar koja je bila naš partner u organizaciji ovako značajnog događaja. Jako mi je teško da govorim iz ugla direktora, funkcije koju trenutno obavljam. Ja sam prije svega roditelj, majka trogodišnjeg dječaka i moj život je podređen njemu. Kao što znamo, roditeljstvo je najveći dar, ali i najveća odgovornost. Po profesiji sam i socijalni radnik čija je profesionalna dužnost da vodi brigu o svim pojedincima u porodici koji se suočavaju sa različitim problemima i teškoća. U našem svakodnevnom radu prepoznali smo da roditelji lako odustaju od porodice. Kada naiđu na neki problem, oni ne daju šansu svom braku i zbog toga smo koncept današnjeg događaja osmislili tako da nam govore relevantni stručnjaci iz ugla svojih profesija koji bave samom porodicom“, kazala je Pajović, uz poruku roditeljima da u svim izazovima nađu vremena za svoju djecu, razgovaraju sa njima, da ih slušaju, i da budu primjer ne samo u kući, već i na ulici i zajednici, na poslu, jer samo na taj način možemo dati doprinos da gradimo bolje društvo za sve nas.

Potpredsjednica Opštine Bar Tanja Spičanović navela je da nas obilježavanje Međunarodnog dana porodice obavezuje u dvostrukom smislu.

„To je prilika da se dublje osvrnemo na ulogu i značaj porodice, da makar na kratko zastanemo u svakodnevnoj rutini i da se prisjetimo i osvijestimo što nam je to dragocjeno, jer je porodica naše izvorište i utočište, to je naš okvir koji je uvijek tu za nas, pogotovo u kriznim trenucima. Struktura porodice u savremenim okolnostima definitivno jeste preobražena, promijenjena, ali njena funkcija se ne mijenja. Danas vidimo da ljudi sve kasnije stupaju u brak, odlučuju se za manji broj djece, a nekad je stvar izbora da se ljudi odluče za samohrano roditeljstvo. Međutim, bez obzira i na veličinu i na oblik porodice, da li je potpuna ili nepotpuna, osnovna karakteristika koja je uvijek njena konstanta je ljubav. Porodica je tamo gdje je ljubav, gdje je bliskost, pažnja i povjerenje“, objasnila je Spičanović.

Mapa - JU Centri za socijalni rad

mapa centri

faq


propisi


prava


korisnici

„Nasilje u porodici-Putokaz ka izlazu“

Krenimo zajedno

Mapa podrške za žene žrtve porodičnog nasilja 

krenimo zajedno mapa


 

mapa osi 2


logo parakcg


disability logo


logo ckcg

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Pogledaj još novosti