JU Centri za socijalni rad

Crna Gora

latinica
ćirilica
SOS1.jpg
SOS1.jpg
Slide 1
Slide 1
previous arrow
next arrow

CSR Danilovgrad - Promocija hraniteljstva

27922 1436

Održan sastanak između predstavnika Centra za socijalni rad i predstavnika Osnovne škole "Meksiko"

2392022 0810

U Osnovnoj školi "Meksiko" u Baru, dana 20.09.2022.godine, održan je sastanak između predstavnika Centra za socijalni rad i predstavnika Osnovne skole "Meksiko". Sastanku su prisustvovali direktorica Centra za socijalni rad Biljana Pajović, Andrijana Raković, psiholog, Anita Adrović i Azra Cindrak, socijalne radnice, Lola Bulatović, direktorica skole, Lejla Bubić, pom. direktorice, Olja Pesić, pedagogica škole, Munira Delalić, nast. razredne nastave, Silvija Tusevljak, prof. razredne nastave, Nataša Markoc, prof. c-s,b,h jezika i knjizevnosti i Mujo Dacić, nast. fizike. Predmetni nastavnici su bili u ulozi odjeljenskih starješina učenika o kojima smo razgovarali.
Sastanak je održan na inicijativu Centra, a cilj istog je nastavak dobre saradnje sa ovom školom, sa posebnim osvrtom na praćenje djece koja su smještena u hraniteljskim porodicama, a pohađaju ovu školu , kao i djece koja imaju probleme u ponašanju.
Opšti zaključak je da su škole i centri za socijalni rad saveznici u zaštiti djece, te da će se ubuduće planirati intezivnija saradnja, za opšte dobro djece.

Dani otvorenih vrata - “BUDITE HUMANI-POSTANITE HRANITELJI”

To je moto kampanje JU Centar za socijalni rad za opštine Mojkovac i Kolašin, sa sjedištem u Mojkovcu, koju sprovodi u okviru Dana otvorenih vrata na temu Hraniteljstva.

17922 0903

Cilj je da se javnost i građani upoznaju zašto je značajno da dijete živi u porodici? 

Cilj je da sva djeca bez adekvatnog roditeljskog staranja, čiji je razvoj ometen porodičnim prilikama, vaspitno zapuštena djeca I djeca sa smetnjama u razvoju, budu zbrinuta I da odrastaju kao sva druga djeca u porodičnoj atmosferi. 

Hraniteljstvo je privremeni oblik zaštite djeteta koje nema adekvatno roditeljsko staranje. Hraniteljska porodica njeguje dijete, brine se o njegovom zdravlju, vaspitanju i obrazovanju, i na taj način mu pruža prijeko potrebnu toplinu porodičnog doma. Da bi dijete odrastalo srećno potrebno je da odrasta u toplom porodičnom okruženju koje na najbolji mogući način podstiče njegov pozitivan fizički, mentalni i emocionalni razvoj što ne mogu pružiti ni najuslovnije insititucije. 

Za razliku od Usvojenja u kojem se stvara veza koja je jednaka onoj koja postoji između roditelja i djece, hraniteljstvo prvenstveno predstavlja privremeni oblik zaštite djeteta u periodu dok se njegova porodica ne rehabilituje ili dok mu se ne pronađu usvojitelji. Država je dužna da obezbijedi naknadu za rad hranitelja i boravak djeteta u hraniteljskoj porodici. 

Da bi se postalo hranitelj moraju biti ispunjeni određeni uslovi, odnosno hranitelj može biti osoba koja ima želju i mogućnost da djetetu obezbijedi uslove za život neophodan za njegov pravilan rast i razvoj. Centar za socijalni rad vrši procjenu i odabir hranitelja u skladu sa važećim zakonskim propisima. Tom prilikom se procjenjuju kapaciteti porodice za brigu o djetetu- motivacija i senziblitet potencijalnih hranitelja , skladnost odnosa u porodici i minimum neophodnih socijalno ekonomskih uslova za prijem djeteta u porodicu. 

Da bi se postalo hranitelj i pomoglo djetetu koje je ostalo bez porodične njege potrebno je podnijeti zahtjev za smještaj djeteta na hraniteljstvo nadležnom Centru za socijalni rad. Stručni tim Centra vrši procjenu podobnosti zainteresovanih porodica, a porodice koje zadovolje uslove propisane Zakonom dobijaju Licencu za vršenje hraniteljstva. Na osnovu procjene individualnih potreba djeteta i kapaciteta određene hraniteljske porodice, Centar za socijalni rad određuje kojem djetetu odgovara koja hraniteljska porodica. 

Centar za socijalni rad hraniteljskim prodicama obezbjeđuju podršku kako bi ojačale njihove kapacitete i pomogli da na najbolji mogući način brinu o djetetu. Podrška se sastoji od savjetodavnog rada sa hraniteljskom porodicom i djetetom, kontinuirane obuke prije, tokom i nakon smještaja djeteta u novu porodicu, podrške u rješavanju problema, kao i materijalne podrške od strane države.

Dužnost hranitelja je da brinu o zdravlju, bezbjednosti, razvoju i obrazovanju djeteta, kao i da pružaju podršku djetetu u sticanju vještina koje su mu neophodne za uspješan samostalan život i rad. Da njeguju identitet djeteta i odnos sa njegovom biološkom porodicom dok se dijete nalazi na hraniteljstvu. 

Sve naprijed navedeno odnosi se na djecu kojoj je potrebno da njihovo djetinjstvo koje treba da bude najljepši dio života i odrastanja provedu u sigurnom I bezbjednom porodičnom okruženju, koje će da im pomogne da se okrenu svjetlijoj budućnosti. 

Cilj kampanje je da se građanima Mojkovca objasni da je dovesti dijete o kojem se ne staraju njegovi roditelji iz određenih razloga u svoju porodicu, dati mu svoj dom i prihvatiti ga kao svoje, u suštini predstavlja visoku ljudsku vrijednost i humanost, solidarnost, poštovanje i razumijevanje potreba drugih. 

Naši sugrađani  mogu dobiti sve informacije i dodatna pojašnjenja od strane stručnih radnika ovoga Centra. Apelujemo na naše sugrađane da se jave, jer je hraniteljstvo jedna plemenita stvar i da zajedničkim snagama povećamo broj hraniteljskih porodica kako bi svu djecu smjestili u toplo porodično okruženje,za naš Portal saopštile su  stručne radnice Centra za socijalni rad, Maja Peruničić i Sonja Damjanović.

preuzeto sa: https://novinesjevera.me/budite-humani-postanite-hranitelji/

“Dana zaštitnika”

20072022Dana 25.07.2022.godine, u okviru održavanja “Dana zaštitnika”, opštinu Mojkovac a ujedno i JU Centar za socijalni rad za opštine Mojkovac i Kolašin, sa sjedištem u Mojkovcu, pored ostalih institucija, posjetio je zaštitnik ljudskih prava i sloboda Siniša Bjeković sa svojim saradnicima.

Sa direktoricom ovoga Centra Vesnom Rajković  razgovarano je o oblastima koje su od interesovanja za praksu rada zaštitnika, kao što su predmeti porodičnog nasilja, maloljetnička delikvencija, povjeravanje djece i sl.

 

CSR Ulcinj: Predato blizu hiljadu zahtjeva za dječje dodatke, prijave brze i jednostavne

25722 1816

Nakon što su pravo za ostvarivanje dječjeg dodatka  u Crnoj Gori  ranije iskoristili roditelji djece do 6 godina, od početka jula krenula je i prijava za dječji dodatak koji je Vlada odobrila i za djecu do 18 godina. U Centru za socijalni rad, područna jedinica Ulcinj vlada veliko interesovanje za prijave, a rukovoditeljka Mirsada Ceković potvrdila je i da je procedura prijave jednostavna i brza.

„Prijava roditelja djece do 18 godina za ostvarivanje prava na dječji dodatak počela je 4. jula, s tim što primjena prava počinje od 1. oktobra, dok će prve isplate krenuti od 1. novembra. Postoji veliko interesovanje roditelja, jednom pravilnom koordinacijom zaposlenih  više radnika je raspoređeno u kancelarijama za  prijem i na taj način obrađujemo više zahtjeva. Tako je omogućeno da se što brže i lakše vrše prijave“, potvrdila je Ceković.

I dok su u nekim filijalama većih gradova gužve i redovi, u Ulcinju to nije slučaj.

„Sve stranke  koje imaju pravo na ostvarivanje dječjeg dodatka mogu da se jave radnim danima u periodu od 7h do 15h, bez obzira kojim slovom počinje njihovo ime ili prezime. Ministarstvo je preduzelo sve aktivnosti za što bržu i nesmetanu predaju zahtjeva za dječji dodatak, tako da stranke imaju mogućnost da zahtjeve predaju bez većih napora, a to znači da nema potrebe dostavljanja nikakve dokumentacije, već je potrebno da se dostavi lična karta roditelja na uvid, matični brojevi djece odnosno porodice“, kazala je Ceković.

Pravo na dječji dodatak, za djecu od 6 do 18 godina prema posljednjim podacima ima oko 3200 djece,a od početka ciklusa pristiglo je blizu hiljadu prijava.

„Od prvog dana podnošenja zahtjeva pa do danas, prema našoj evidenciji podnešeno je oko 970 zahtjeva, a taj broj se povećava iz dana u dan“, dodala je Ceković.

Primjena prava počinje od 1. oktobra, a prva isplate biće sredinom novembra tekuće godine, navedeno je ranije iz Ministarstva rada i socijalnog staranja.

“Zahtjevi se mogu podnijeti bilo kada i nakon 30. septembra, s tim što primjena prava počinje od prvog dana narednog dana mjeseca, za mjesec kada je stranka predala zahtjev”, zaključila je Ceković.

Pravo na dječji dodatak može ostvariti svako dijete do navršene 18. godine života, kao i djeca koja su korisnici materijalnog obezbjeđenja, dodatka za njegu i pomoć ili lične invalidnine. Ova nadoknada je, u većem iznosu, predviđena i za djecu bez roditeljskog staranja, kao i one čiji su roditelji, usvojitelji, staratelji, hranitelji kao korisnici materijalnog obezbjeđenja zasnovali radni odnos na osnovu sporazuma o aktivnom prevazilaženju nepovoljne socijalne situacije.

Pravo na dodatak ima petoro djece u porodici, uz izuzetak kada je  riječ o dvojkama, trojkama. Iznos dječijeg dodatka biće, kao što je to sada slučaj i sada za djecu do šest godina, biće 30 eura mjesečno. Za djecu koja dobijaju dodatak, po drugom osnovu, kao na primjer korisnici materijalnog obezbjeđenja, dodatak iznosi 44 eura. Za korisnike dodatka za njegu i pomoć 52 eura, a djecu koja su korisnici lične invalidnine i one bez roditeljskog staranja 60 eura.

izvor: CSR Ulcinj: Predato blizu hiljadu zahtjeva za dječje dodatke, prijave brze i jednostavne – TVTeuta

“PREUZMI INICIJATIVU ZA SVOJU BUDUĆNOST„

U Crnoj Gori sprovodi se program ROMACTEDA Savjeta Evrope, koji doprinosi boljoj socijalnoj inkluziji Roma i Egipćana. Kroz analizu zajednice, potreba i prioriteta uočeno je da u Beranama ima lica koja su u stanju socijalne potrebe a koji iz različitih razloga nisu korisnici  prava iz oblasti socijalne i dječje zaštite.

S obzirom na značaj gore ukazanih činjenica direktor Centra za socijalni rad Berane, Andrijevica I Petnjica, Petar Pajković I rukovoditeljka Službe za djecu, mlade, odrasle I stare, Marija Stanišić održali su radionicu u naselju Rudeš sa građanima i građankama romske populacije u cilju bližeg upoznavanja sa pravima i uslugama kod nadležnog Centra. Zadovoljstvo je bilo ljudima približiti šta sve mogu ostvariti u Centru za socijalni rad, koja je zakonska procedura, koja je uloga Centra a koja uloga drugih institucija,   kao i da su stručni radnici i radnice uvjek tu da pruže pomoć , podršku, savjet onda kada im je isto najpotrebnije jer su oni dio našeg društva, isti kao i svi drugi građani dostojni poštovanja i uvažavanja.

Mapa - JU Centri za socijalni rad

mapa centri

faq


propisi


prava


korisnici

„Nasilje u porodici-Putokaz ka izlazu“

Krenimo zajedno

Mapa podrške za žene žrtve porodičnog nasilja 

krenimo zajedno mapa


 

mapa osi 2


logo parakcg


disability logo


logo ckcg

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Pogledaj još novosti