JU Centri za socijalni rad

SOS1.jpg
SOS1.jpg
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
previous arrow
next arrow

Ovdje možete preuzeti Rješenje o utvrđivanju roka za polaganje stručnog ispita u oblasti socijalne i dječje zaštite za 18. januar 2018. godine.

Rješenje za polaganje stručnog ispita.pdf

Prema zvaničnim podacima, na tržištu rada u Baru, Ulcinju i Budvi nalaze se 224 osobe sa invaliditetom. U radnom odnosu je svega 31 osoba sa invaliditetom.
Teoretski zakonska regulativa je precizna i jasna - u preduzećima koja imaju 20 i više radnika mora biti minimalno jedno radno mjesto koje će popunjavati osoba sa invaliditetom, ali praksa to i danas više demantuje, nego potvrđuje, iako poslodavci imaju brojne subvencije pri zapošljavanju ove populacije.
-Zapošljavanje osoba sa invaliditetom (OSI) donosi višestruke koristi društvu jer na taj način poboljšava njihov položaj, i sama zajednica kojoj pripadaju postaje funkcionalnija, a poslodavci koji zaposle OSI uživaju značajne benefite, koje im pruža država. To je poruka okruglog stola „Socijalna inkluzija i prava osoba sa invaliditetom“ organizovanog u Baru u okviru projekta „Nama je stalo, mi djelujemo“, koji sprovodi Centar za socijalni rad za opštine Bar i Ulcinj, u partnerstvu sa NVO „Adria“, a uz podršku Opštine Bar i Zavoda za zapošljavanje i finansijsku pomoć Evropske unije.
Na zajedničkom sastanku održanom u srijedu u upravnoj zgradi Luke Bar, uz predstavnike državnih ustanova Centra za socijalni rad, Zavoda za zapošljavnje, opštine Bar, nevladinog sektora, bili su i lica sa invaliditetom koja su već prošla konkretne edukativne radionice i seminare, kao i njihovi potencijalni poslodavci.
Lica sa invaliditetom su zadovoljna projektom „Nama je stalo, mi djelujemo“, smatraju da je zakon dobar, ali da se nedovoljno primjenjuje, i konačno nadaju se da će poslodavci imati razumjevanja te da će im dati šansu i mogućnost zaposlenja.
-Neke od beneficija su bespovratna sredstva za prilagođavanje radnog mjesta i uslova rada za osobu sa invaliditetom, učešće države u finansiranju ličnih troškova asistenta, subvencije na zaradu koje, zavisno od stepena invaliditeta, iznose od 50% do 75% isplaćene bruto zarade“, kazala je Nataša Kovačević iz Zavoda za zapošljavanje – Biro rada Bar.
Prema zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom, poslodavac koji ima od 20 do 50 radnika, dužan je da zaposli najmanje jedno lice sa inaviliditetom. Poslodavci koji zapošljavaju preko 50 radnika dužan je zaposliti najmanje 5 % lica sa invaliditetom u odnosu na ukupan broj zaposlenih.

-Iako je zakon davno donešen, subencije postoje godinama, mislim da je još nedovoljno ljudi ove populacije zaposleno, što znači i za poslodavce manje korišćenje tih subvencija jer 75 % na bruto platu je više nego povoljno. To je obostrana korist, licu sa invaliditetom je omogućeno da radi, poslodavac ima benefite, kazala je Anita Radulović. Konkretno ako je plata zaposlenom 400 evra, poslodavcu 300 evra vraća Zavod za zapošljavanje, dokumentacija nije kompleksna i ako se dodaju beneficije za doprinose gdje je preko 20 zaposlenih, (150 evra ) znači da je poslodavac koji je zaposlio lice sa invaliditetom je na mjesečnom nivou oko 50 evra u plusu.

-Apelujem, pogotovo na preduzeća koja imaju preko 20 radnika, i u obavezi su plaćanja doprinosa za invalide , da pruže šansu licima sa invaliditetom da se zaposle, kazala je Anita Radulović.

Među preduzećima koja pružaju šansu zaposlenja licima sa invaliditetom je Turistička organizacija Bar

-Turistička organizacija Bar je prepoznala ovu grupu lica kojima treba pružiti podršku. Prije dvije godine smo zaposlili lice sa invaliditetom koje je obavljalo sezonski posao u turističkom birou u Virpazaru. Zainteresovani smo da zaposlimo dugoročno, na neodređeno vrijeme lice sa invaliditetom, naravno ono što je jako bitno jeste da upoznamo njihove radne sposobnosti i danas smo učestvovali na okruglom stolu da bi dobili informacije od nadležnih koji su se bavili obukama i predavanjima, kazala je ispred TO Bar Sanja Mitrović.

Direktor Centra za socijalni rad za opštine Bar i Ulcinj Slobodan Đonović ističe da je ponosan na projekat “ Nama je stalo, mi djelujemo”, u pogledu svih aktivnosti, izdatih publikacija i medijskog predstavljanja

-Cilj projekta, koji je počeo u februaru 2017. godine i traje do februara naredne, jeste da osobe sa invaliditetom steknu određene vještine potrebne na tržištu rada, jer zaposlenje je jedan od prioritetnih problema koji opterećuju ovu populaciju. Počeli smo od elektronskog opismenjavanja i rada na računaru, kandidati su prošli ocjenjivanje motivacije i radnih vještina, niz seminara i obuka, kazala je mr Biljana Tvrdišić, članica projektnog tima Centra za socijalni rad.

Biljana Pavlović Amanović, član tima Centra za socijalni rad, istakla je da su se trudili da razbiju određene predrasude, ali i da se fokusiraju na podršku porodice, koja je važna i nezaobilazna kada je riječ o socijalizaciji osoba sa invaliditetom. Članica projektnog tima Centra za socijalni rad Vesna Jukić apelovala je da razbijemo stigmu i predrasude konkretno kad je u pitanju zaposlenje lica sa invaliditetom.
NVO “Adria” iz Bara veoma dugo se bavi populacijom osoba sa invaliditetom i njihova iskustva bila su dragocjena u ovom projektu.

-Mi smo 2003. godine, prvi u Baru počeli, u saradnji sa Biroom rada, zapošljavanje osoba sa posebnim potrebama i naše uloga je bila da svoje resurse, iskustvo, znanje, prostor i opremu, stavimo na raspolaganje učesnicima i organizatorima ovog projekta. Ono što smo vidjeli jeste velika motivisanih osoba sa invaliditeom, bilo je dosta straha u početku i kod njih i kod poslodavaca i predrasuda, ali kroz seminare i edukaciju to se promijenilo... Poslodavcima mogu da poručim da će dobiti vrijedne radnike i da će biti zadovoljni, poručila je Marta Anđelić, predsjednica NVO “Adria”.

Sekretar Sekretarijata za društvene djelatnosti Olivera Vidaković ističe da projekat ima podršku opštine Bar koja je prepoznala kvalitetan pristup u rješavanju ovog problema i nastojanju da se isključenost osoba sa invaliditetom iz društva i njihovo siromaštvo svedu na minimum.

Preuzeto sa: http://jedro.me/info/2613-foto-posao-licu-sa-invaliditetom-benefit-poslodavcu

Korisnici Dnevnog centra za stare iz Nikšića, dana 18.10.2017.godine posjetili su korisnike Dnevnih centara u Danilovgradu i Spužu.
Korisnike Dnevnog Centra za stare u Nikšiću, sa zadovoljstvom je ugostila direktorica Cenntra za socijalni rad za Opštinu Danilovgrad Maja Luketić, koja se zahvalila na posjeti, ukazala na značaju posjete i usluge u zajednici koje se pružaju osobama trećeg doba.
Tokom višečasovne posjete korisinici usluge u zajednici- dnevni boravak za stare iz Danilovgrada i Nikšića razmijenili su pozitivna iskustva i time ispunili jedan od ciljeva ove usluge i to organizovanje druženja u cilju prevladavanja usamljenosti i socijalne izolovanosti osoba trećeg doba.
Međusobne posjete i druženja između korisnika Dnevnih Centara nastaviće se i u narednom periodu.

Obuka volontera i volonterki na temu „Nenasilne komunikacije“ realizovana je na Žabljaku od 7. do 10. oktobra.
Aktivnost je realizovana kao dio preventivnih aktivnosti u okviru projekta „Zajedno za naše porodice“ koji u partnerstvu realizuju Centar za socijalni rad za opštine Nikšič, Plužine i Šavnik, Centar za socijalni rad u Užicu, Centar za ljudska prava i demokratiju iz Užica i Psihološko savetovalište „ABC“ iz Nikšića.
Polaznike obuke su činili volonteri i volonterke iz Užica i Nikšića, učenici i učenice srednjih škola, uzrasta od 15 do 18 godina. Ideja je da se kroz proces trodnevne obuke, volonteri i volonterke osposobe da realizuju vršnjačke edukacije u osnovnim i srednjim školama u svojim lokalnim zajednicama. Obuku je pohadjalo ukupno 40 volontera i volonterki i to 20 iz Užica i 20 iz Nikšića.
Teme koje su se obrađivale tokom edukacije su: emocije, nasilje/ nenasilje, asertivna komunikacija i vještine radioničarskog rada. Korišćene su tehnike: brainstoming, grupna diskusija, predavanje, prezentacija ( PPT, flip- chart), igranje uloga, simulacija, radioničarske igrice itd. Sve teme su prilagođene učesnicima i učesnicama obuke (srednjoškolcima i srednjoškolkama) i relaizovane su kroz radioničarski rad.
„Čitav proces edukacije zasnovan je na principu maksimalne participacije svih učesnika i učesnica što je obezbjeđeno kroz aktivno učestvovanje svih volontera i volonterki uz facilitaciju trenerica. Polaznici i polaznice edukacije su pokazali visoku motivisanost za realizaciju predviđenih aktivnosti i širok opseg informisanosti o temama koje su bile sadržaj edukacije. Spremno su iznosili situacije iz zivota koje su povezivali sa određenim temama i otvoreno govorili o ličnim iskustvima“, naveli su iz nikšićkog Centra za socijalni rad dodajući da je krajnji produkt edukativnog procesa dizajn i sadržaj radionice koji će volonteri i volonterke dalje implementirati u svojim lokalnim sredinama.

 

JU Centar za socijalni rad za Glavni grad Podgorica i opštine u okviru Glavnog grada Golubovci i Tuzi, podržan od sredstava igara na sreću realizuje projekat “Osmjeh djeci na hraniteljstvu”

Primjetno je da djeca koja su prošla kroz traumu imaju prekid kontakta sa emocijama, narušeno pamćenje, probleme u sticanju povjerenja i odnosima. Sa tim u vezi, stručni radnici su prepoznali neophodnim formiranje savjetovališta za djecu na hraniteljstvu kako bi se djeci kroz igru, nove tehnike učenjai razvoj kreativnosti na njima prilagođen način olakšala tranzicija iz bioloških porodica i institucija u hraniteljske porodice, kao i prevazilaženje bolnih iskustava

Stručni radnici Centra za socijalni rad, koji su obučeni za rad sa djecom na hraniteljstvu, kao i osobe prepoznate za vođenje kreativnih radionica, će tokom trajanja projekta raditi na razvijanju rječnika osjećanja, prepoznavanju osjećanja kod sebe i drugih na slikama, pravljenju azbuke osjećanja, crtanju istih kao i lociranju osjećanja na šemi ljudskog tijela.

Značajnim je ocijenjeno, a što će se kroz Projekat i implementirati, je i igranje uloga, radi uvježbavanja ponašanja u realnim situacijama, pravljenje stripa, tabela za napredak u ponašanju, razvoj fine motorike, boravak u prijatnom ambijenu, slušanje opuštajuće muzike, usporeno i duboko disanje i uključivanje u opuštajuće aktivnosti, produktivan rad.  

Obuhvatiće se više segmenata rada sa djecom iz hraniteljskih porodica uzrasta od 7-14 godina.

U početnoj fazi projekta napravljeni su izvještaji o trenutnom psiho-socijalnom stanju svakog djeteta ponaosob.

Sljedeća faza započela je u nedelju, 08.10.2017. godine i biće organizovana kroz četiri ciklusa kreativnih radionica, nakon čega slijedi treća faza tokom koje će se organizovati izleti sa djecom, druženje sa volonterima, kao i izložba dječijih radova dobijenih tokom radionica.

Završnica projekta planirana je za avgust 2018. godine, kada će se i raditi ponovna procjena učesnika projekta i evaluirati napredak.

Jedna od aktivnosti biće usmjerena i na promociji hraniteljstva, gdje će se dati akcenat na budućim hraniteljima ali i odati počast sadašnjim, koji su omogućili da djeca bez roditeljskog staranja imaju topao porodični dom, uzimajući ljubav prema djeci kao light motiv.

Ministarstvo rada i socijalnog staranja poziva sve zainteresovane kandidate da se prijave za polaganje stručnog ispita u socijalnoj i dječjoj zaštiti, za prvi termin 30. oktobra 2017. godine u 15:30 časova, u prostorijama Ministarstva.

 
Kandidati mogu prijave dostaviti Ministartsvu rada i socijalnog staranja do 24. oktobra 2017. godine.