JU Centri za socijalni rad

Crna Gora

latinica
ćirilica
SOS1.jpg
SOS1.jpg
Slide 1
Slide 1
previous arrow
next arrow

Usvojenje

Organ starateljstva, na osnovu priloženih, odnosno po službenoj dužnosti pribavljenih dokaza, utvrđuje

da li su ispunjeni uslovi za zasnivanje usvojenja propisani zakonom.

Organ starateljstva po službenoj dužnosti pribavlja mišljenje o podobnosti lica koje želi da usvoji dijete. Prije svega tim stručnih radnika vrši procjenu lica zainteresovanih za usvojenje i daje obrazloženo mišljenje (socijalni radnik, psiholog, pedagog i dr.).

Što se tiće djeteta ono se može usvojiti do navršenih 18 godina života, u slučajevima kada se dokaže da

nije moguće obezbijediti adekvatnu roditeljsku podršku.

Ostvarivanje prava na materijalna davanja

Ova prava ostvaruju se u skladu sa Zakonom o socijalnoj i dječjoj zaštiti, a namijenjena su pojedincu i porodici sa nepovoljnim ličnim ili porodičnim okolnostima.

 

BAR: Donacija kompanije Kalamper: Opremljena kontakt prostorija Centra za socijalni rad

kalamper donacija kontakt prostorija centar za socijalni rad 2 702x336

Prepoznajući značaj posebnog opremanja prostorije u Centru za socijalni rad Bar, gdje će se odvijati kontakti djece sa roditeljem/roditeljima u kontrolisanim uslovima, kompanija Kalamper je donirala sredstva da se taj prostor osposobi.

Tim povodom, direktorica Centra za socijalni rad Biljana Pajović se zahvalila na donaciji kompaniji na čijem su čelu Elvir i Damir Kalamperović, uz posebnu zahvalnost PR menadžerki i izvršnom direktoru „Kalampera“ Sanji Peročević i Damiru Peraziću.

“Postojeći prostorni uslovi u Centru za socijalni rad nijesu zadovoljavajući i neophodno ih je unaprijediti i obezbijediti uslove za nesmetan rad i kvalitetno sprovođenje aktivnosti sa djecom različitih kategorija. U skladu sa postojećim, skromnim, prostornim kapacitetima, obezbijeđena je zasebna prostorija u kojoj će se odvijati razgovor sa djetetom, kao i kontakti djeteta i roditelja sa kojim dijete ne živi, kada je uređeno odlukom suda da se odvijaju u kontrolisanim uslovima”, kazala je Pajović i naglasila da je “preduzeće ‘Kalamper’ u našoj lokalnoj zajednici prepoznato po svojoj humanosti i godinama unazad primjer je društveno-odgovorne kompanije”.

IMG bab0724710fd54e6592a066df632cb5b V

Ovakva mjera izriče se u situacijama kada postoji opasnost od negativnog uticaja jednog roditelja na dijete. Takođe, ovakva viđanja se organizuju kada jedan od roditelja, najčešće otac, nije vidio dijete od rođenja ili po nekoliko godina.

Prema Porodičnom zakonu Centri za socijalni rad obavljaju funkciju organa starateljstva, čija je dužnost da roditeljima pružaju odgovarajuće oblike pomoći i podrške i preduzimaju potrebne mjere u cilju ostvarivanja najboljeg interesa djeteta.

Organ starateljstva je obavezan da vrši nadzor nad vršenjem roditeljskog prava i da roditeljima ukaže na greške i propuste u vaspitanju i podizanju djece.

U skladu sa preporukama međunarodnih organizacija za ljudska prava i prava djeteta, potrebno da država prostorije institucija i ustanova gdje borave djeca i roditelji sa djecom prilagodi kako bi bile odgovarajućeg standarda, opremljenosti i izgleda.

Ostvarivanje kontakta djeteta i roditelja/srodnika sa kojim dijete ne živi se uobičajeno odvija u neadekvatnom prostoru koji je radna prostorija, skučenih dimenzija sa stolovima i kompjuterima. U takvoj prostoriji je gotovo nemoguće obavljati individualne razgovore sa djetetom/djecom, savjetodavni i/ili terapijski rad.

kalamper donacija kontakt prostorija centar za socijalni rad 1

Prostor za rad sa porodicom i kontakt roditelja i djece potrebno je da bude naročito prilagođen djeci (child friendly) kako bi se postigla topla i intimna atmosfera, a u cilju prevazilaženja njihovog straha i odbojnosti koju izaziva stroga i formalna atmosfera Centra za socijalni rad. Osim toga, imajući u vidu nadležnosti centara za socijalni rad, stručni radnici imaju kontakt i rade sa djecom potencijalnim/žrtvama, djecom koja pokazuju problem/poremećaje u ponašanju, djecom sa smetnjama u razvoju, djecom bez roditeljskog staranja i dr.

“Očekujemo da će ova namjenski adaptirana prostorija doprinijeti kvalitetu i rezultatima rada u postupcima pred Centrom za socijalni rad i ujedno pozitivno uticati na rad stručnih radnika u njemu”, zaključila je Pajović.

BAR: Saradnja Centra za socijalni rad Bar i JPU "Vukosava Ivanović Masanovic"

732024 1426

Dana 06.03.2024. godine, direktorica Centra Biljana Pajović, rukovoditeljka službe za djecu i mlade Andrijana Raković  i voditeljka slučaja u Centru za socijalni rad za opštine Bar i Ulcinj Jadranka Dragović, posjetile su upravu JPU ''Vukosava Ivanović Mašanović''.

Ovakav vid sastanka, realizovan je po drugi put, te predstavlja nastavak saradnje u domenu podrške, prepoznavanja i koraka koji se preduzimaju u slučaju prepoznavanja zanemarivanja mal. djece. Učesnici su, takođe bili vaspitači, vaspitačice, kao i stručna lica ove predškolske ustanove.

Tema sastanka bila je predložena od strane direktorice predškolske ustanove, koja je prepoznata kao važna usled opažanja vaspitačica, medicinskog osoblja i tehničke službe koja je u svakodnevnom kontaktu sa djecom, kao i roditeljima čija djeca pohađaju vrtić. Tako je, tokom razgovora, istaknuta i potreba za radom sa roditeljima čija djeca provode vrijeme u vrtiću duže nego što je protokol ove ustanove, te su razmjenjivani i savjeti o vođenju razgovora ili eventualnog daljeg postupka sa roditeljima sa kojima je saradnja otežavajuća. 

Predstavnice Centra za socijalni rad za Opštine Bar i Ulcinj, bile su na raspolaganju za pružanje podrške zaposlenima u ovoj ustanovi, te i dale jasne smjernice o postupanju u slučajevima sumnji ili potrebi za brzom i hitnom reakcijom zaposlenih.

Sastanak i razmjena informacija, tokom dvočasovnog trajanja, predstavljao je veliki korak u uspostavljanju jače i intezivnije saradnje ustanove - Centra za socijalni rad za Opštine Bar i Ulcinj i JPU ''Vukosava Ivanović Masanovic".

BAR: Sastanak predstavnika Zavoda za zapošljavanje i predstavnika Centra za socijalni rad Bar

632024 1641

Na zahtjev Centra za socijalni rad Bar, održan je sastanak u prostorijama Zavoda za zapošljavanje.

Na sastanku je predočeno da je kod ovog Centra, na evidenciji je 220 porodica korisnika pravo na materijalno obezbjeđenje porodice, od čega nešto više od 150 porodica/korisnika čine radno sposobni korisnici.

Naš zajednički cilj je unapređenje položaja ranjivih ciljnih grupa nezaposlenih osoba na temelju poboljšanja saradnje u pružanju mjera socijalne aktivacije, te sprovođenju mjera socijalne uključenosti radno sposobnih korisnika materijalnog obezbjeđenja.

Cilj sastanka je unapređenje već postojeće, dobre saradnje, koju ostvarujemo sa  Zavodom, a  da bi zaista aktivirali pasivne građane koji su korisnici materijalnog obezbijeđenja, ali su radno aktivni i radno sposobni.

Sastanku su prisustvovali  načelnik Biroa rada Bar, Željko Rolović, Nataša Kovačević, šef Biroa rada Bar, Biljana Pajović, direktorica Centra za socijalni rad za opštine Bar i Ulcinj, Biljana Pavlović Amanović, rukovodilac Službe za materijalna davanja i pravne poslove i Marina Šorović, stručna radnica na materijalnim davanjima. 

BERANE : SARADNJA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD I DOMA UČENIKA I STUDENATA

Od strane Centra za socijalni rad Berane, a u sklopu aktivnosti vezanih za edukaciju djece sa ciljem prevencije vršnjačkog nasilja i vandalizma, dana 05.03.2024.godine u prostorijama Doma učenika i studenata u Beranama, realizovana je radionica sa učenicima srednje škole na temu vršnjačkog nasilja. Radionica je bila koncipirana na način što su učenici imali priliku da odgledaju edukativni film na gore pomenutu temu, nadalje kroz diskusiju i roll play uloge učenici zajedno sa predavačima su imali mogućnost da na praktičnim primjerima slikovito prikažu situacije ove društvene pojave. 

Radionici su prisustvovali i uzeli učešće Marija Stanišić dipl.psiholog, Agović Lejla dipl.psiholog, Tajić Marijana dipl.spec.pedagog i Vujović Sanja dipl.socijalni radnik. Pored zaposlenih Centra za socijalni rad, na radionici su uzeli učešće i zaposleni u Domu učenika Milena Kljajić, Ljubica Račić, Gorica Babić i Plavša Đurišić.

Mapa - JU Centri za socijalni rad

mapa centri

faq


propisi


prava


korisnici

„Nasilje u porodici-Putokaz ka izlazu“

Krenimo zajedno

Mapa podrške za žene žrtve porodičnog nasilja 

krenimo zajedno mapa


 

mapa osi 2


logo parakcg


disability logo


logo ckcg

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Pogledaj još novosti