JU Centar za socijalni rad za opštinu

                                                                    Rožaje

SOS1.jpg
SOS1.jpg
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
previous arrow
next arrow

Iskustvo i resursi vaše institucije

Centar za socijalni rad je javna ustanova socijalne zaštite, koja nastoji pružiti efikasne i visoko-kvalitetne usluge u oblasti socijalne politike.

Centar obavlja djelatnost, odnosno poslove kojima se obezbjeđuje ostvarivanje prava građana i zadovoljavanje njihovih potreba utvrđenih zakonom u oblasti socijalne i dječije zaštite, porodično-pravne zaštite, vrši neposrednu pomoć i zbrinjavanje, rad sa porodicama budućih hranitelja i usvojitelja, materijalno neobezbjeđenim licima, starim i nesposobnim i mnoge druge djelatnosti koje su u interesu građana.

Opština Rožaje je krajem 2018.godine uz podršku Ministarstva rada i socijalnog staranja postala bogatija za još jedan socijalni servis Dnevni boravak za stare. Dnevni boravak za stare je vaninstitucionalni oblik zaštite starih lica, koji pruža usluge i utiče na poboljšanje kvaliteta života starih lica u lokalnoj zajednici, odnosno opštini Rožaje, na gradskom području.
Ova usluga se pruža u prostoru od oko 80 m² koji se nalazi u ulici Maršala Tita.

Usluga koje se pružaju u Dnevnom boravku a to je prvenstveno pomoć starim licima u ostvarivanju socijalno-zaštitnih prava, organizovanje društvenih igara u okviru boravka (šah, domine, pikado, ručni radovi); dnevno posluženje (čaj, kafa, sok, kisjela voda, voda); svakodnevna psihosocijalna podrška uz pomoć stručnih lica Centra za socijalni rad Rožaje i pružanje sitnih medicinskih usluga (mjerenje pritiska i šećera u krvi) u saradnji sa Domom zdravlja Rožaje.

 

Ciljna grupa/korisnici usluge i planirane aktivnosti

Osobe starije od 65 godina

Starenje stanovništva sobom nosi brojne nove izazove u obezbjeđivanju podrške i zaštite starijih i starih građana, ne samo u oblasti socijalne zaštite, već i u drugim oblastima života, a posebno u oblasti zdravstvene zaštite (gdje se povećava zahtjev za obezbjeđenjem njege i očuvanjem mobilnosti i zdravlja starijih) i u oblasti penziono-invalidskog osiguranja. Zbog kompleksnih promjena u starosti, u zajednici je sve izraženija potreba za uvođenjem integrisanih socijalnih usluga, kako bi se na što kvalitetniji način odgovorilo na potrebe starih korisnika.

Crna Gora spada u evropske zemlje sa visokim indeksom starenja. Kretanje broja starijih građana iznad 65 godina, u odnosu na ukupan broj stanovništva, kontinuirano se povećava godinama unazad, što potvrđuju postojeći statistički podaci – grupa lica sa preko 60 godina starosti u 1953 godini iznosila je 10,42% ukupnog stanovništva, u 1991. godini iznosila je 12,78%, a 2003. godine taj procenat iznosio je 16,67%. Prema rezultatima popisa stanovništva iz 2011. godine u Crnoj Gori živi 620.029 stanovnika, od čega je 18,3% starih građana preko 65 godina, što potvrđuje tendenciju starenja stanovništva u Crnoj Gori. Podaci o starosnoj strukturi crnogorskih opština pokazuju da postoje dvije grupe opština u kojima je udio stanovništva starijeg od 65 godina visok i daleko viši od državnog nivoa. U prvu grupu izrazito starih opština prema procentu građana starijih od 65 godina spadaju četiri opštine sjevernog regiona Plužine (29%), Šavnik (27,5%), Žabljak (26,3%) i Pljevlja (24,5%). U posebno teškom položaju je opština Pljevlja, koja je i najveća opština sa organizacionim i finansijskim teškoćama. U drugoj grupi opština sa visokim procentom starih građana iznad republičkog prosjeka nalaze se opštine: Andrijevica, Kolašin, Cetinje, Herceg Novi i Kotor, u kojima je udio starih građana preko 65 godina oko 22%. Opštine sa posebno visokim udjelom starih grđana preko 75 godina starosti su Pljevlja, Plužine, Šavnik i Žabljak.

Navedeni podaci o starosnoj strukturi opština upućuju na obavezu države da prije svega u ovim opštinama razvija pristupe za podršku starima i posebno usluge u sistemu socijalne zaštite namijenjene starim licima.


Detaljan opis problema i potreba koje usluga treba da zadovolji:

Stanovništvo Crne Gore ubrzano stari. Po podacima Monstata, po poslednjem popisu, 12,8% stanovništva Crne Gore je starije od 65 godina. Sistem socijalne zaštite ne prati potrebe starih ljudi, a evidentno je i da je broj starih koji su obuhvaćeni različitim pravima i uslugama socijalne zaštite nedovoljan, u odnosu na potrebe. Stari ljudi većinu prava iz oblasti socijalne zaštite ostvaruju kroz postojeću mrežu ustanova socijalne zaštite (centri za socijalni rad, ustanove za smještaj odraslih-invalidnih i starih lica i ustanove za smještaj lica sa posebnim potrebama).

Strategija razvoja sistema socijalne zaštite starih lica u Crnoj Gori 2013-2018. usmjerena je na omogućavanje starijim i starim osobama da ostanu aktivni članovi društva koliko god je to moguće, da slobodno biraju svoj stil života i da vode nezavisan život u svom domu i prirodnom okruženju koliko god je to moguće. Stara lica ne žele ili veoma teško prihvataju da se njihov problem aktuelizuje. Više su spremni da trpe uslove u kojim žive, nego da ih mijenjaju, jer svaka promjena unosi nesigirnost, nesnalaženje, promjenu navika dotadašnje socijalne komunikacije. Starim osobama izuzetno teško pada odlazak u dom i iz sredine u kojoj žive, doživljavaju ga konačnim i nepovratnim odlaskom, a ne mali broj i sramotom. Odlazak u institucije je krajnja mjera. To bi bilo prihvatljivo da su prije toga toj osobi bile pružene druge usluge socijalne zaštite i zbrinjavanja pa na kraju dolazi i mjera domskog smještaja. Stara lica su emotivno vezana za kraj i mjesto življenja, za srodnike, komšije i prijatelje i komunikaciju sa njima ma koliko ona bila nedovoljna. Otpor prema domskom smještaju ne potiče samo iz predrasuda nego i iz činjenice da se stara lica teško adaptiraju na drugačije uslove života u novoj sredini, čak i onda kada su svjesni da o njima nema ko da brine i da su egzistencijalno ugroženi.
Zbog toga je jedan od najvažnijih zadataka obezbijediti dostupne usluge ovim licima na lokalnom nivou. Da bi se to postiglo važno je da se razvije čitav niz različitih usluga i programa koji će obezbijediti neophodnu zaštitu starih lica, omogućiti preventivno i terapijsko djelovanje sistema socijalne zaštite starih lica, omogućiti razvoj onih usluga koje do sada, iako su bile potrebne, nijesu razvijane i obezbijediti kontinuitet u radu postojećih usluga. Za razvoj sistema socijalne zaštite starih lica u Crnoj Gori nužno je da se obezbijedi razvoj usluga i službi za podršku prirodnoj porodici (savjetodavne, edukativne, patronažne i usluge klubova za stara i odrasla lica i dnevnih centara).

Imajući u vidu činjenicu da resorno ministarstvo razvija i proširuje institucionalne oblike zaštite starih lica, otvarajući nove domove za smještaj, a da je i dalje zapostavljen razvoj vaninstitucionalnih servisa, koji je takođe definisan Strategijom kao prioritetni cilj, mišljenja smo da bi obezbjeđivanje kontinuiteta u radu servisa Dnevni boravak za stare doprinijelo boljem kvalitetu života starih lica kao i realizaciji ciljeva definisanih Strategijom.

Centar za socijalni rad za opštinu Rožaje od aprila 2016 godine, u saradnji sa UNDP-om, realizuje Projekat "Pomoć u kući".
Projektom rukovode stručna lica - koordinatori, koji pružaju podršku gerentodomaćicama kako bi njihov rad bio što bolji i kvalitetniji.
Projektom je predviđeno da u Rožajama bude obuhvaćeno 80 korisnika koje obilaze 8 geronto domaćica, gdje je svaka gerontodomaćica zadužena za 10 korisnika usluga.
Ovom uslugom obuhvaćeni su korisnici starosne dobi iznad 65 godina i to:
- samohrana lica starija od 65 godina koja nijesu u stanju da se sma o sebi staraju;
- lica koja se nalaze u stanju materijalne I socijalne potrebe I lošeg su zdravstvenog stanja;
- samohrana lica koja su korisnici MO I ona koja su na rubu siromaštva.
Otvaranje servisa “Geronto domaćice –pomoć u kući” znatno se doprinosi boljem kvalitetu života starih lica na teritoriji opštine Rožaje. Razvijanjem ovakvih vidova pomoći želimo obezbijediti bolju dostupnost usluga starim licima na lokalnom nivou.