JU Centri za socijalni rad

Crna Gora

latinica
ćirilica
SOS1.jpg
SOS1.jpg
Slide 1
Slide 1
previous arrow
next arrow

Prava i usluge

Prava u socijalnoj zaštiti su prava na osnovna materijalna davanja i prava na usluge socijalne i dječje zaštite.

 

Osnovna materijalna davanja u socijalnoj zaštiti su:

 • materijalno obezbjeđenje,
 • lična invalidnina,
 • dodatak za njegu i pomoć,
 • zdravstvena zaštita,
 • troškovi sahrane i
 • jednokratna novčana pomoć i
 • naknada roditelju ili staratelju – njegovatelju lica koje je korisnik lične invalidnine.

 

Osnovna materijalna davanja iz dječje zaštite su:

 • naknada za novorođeno dijete,
 • dodatak za djecu,
 • troškovi ishrane u predškolskim ustanovama,
 • pomoć za vaspitanje i obrazovanje djece i mladih sa posebnim obrazovnim potrebama, refundacija naknade zarade i naknada zarade za porodiljsko, odnosno roditeljsko odsustvo,
 • naknada po osnovu rođenja djeteta,
 • naknada po osnovu rođenja troje ili više djece,
 • refundacija naknade zarade i naknada zarade za rad sa polovinom punog radnog vremena.

Država može obezbijediti i druga materijalna davanja iz dječje zaštite, u skladu sa materijalnim mogućnostima.

 
U usluge socijalne zaštite spadaju procjena i planiranje, podrška za život u zajednici, savjetodavno-terapijske i socijalno-edukativne usluge, smještaj, neodložne intervencije i druge usluge.

 

Usluge podrške za život u zajednici su:

 • Dnevni boravak, pomoć u kući,
 • Stanovanje uz podršku,
 • Svratište,
 • Personalna asistencija,
 • Tumačenje i prevođenje na znakovni jezik i
 • Druge usluge podrške za život u zajednici.

 

Savjetodavno-terapijske i socijalno-edukativne usluge obuhvataju:

 • Savjetovanje,
 • Terapiju,
 • Medijaciju,
 • SOS telefon i
 • druge usluge s ciljem prevazilaženja kriznih situacija i unaprjeđivanja porodičnih odnosa

 

Smještaj je usluga koja podrazumijeva boravak korisnika:

 • Na porodičnom smještaju-hraniteljstvu,
 • Porodičnom smještaju,
 • U ustanovi,
 • U prihvatilištu–skloništu i
 • U drugim vrstama smještaja.

Usluge neodložne intervencije pružaju se radi osiguranja bezbjednosti u situacijama koje ugrožavaju život, zdravlje i razvoj korisnika i obezbjeđuju se 24 sata dnevno.

Mapa - JU Centri za socijalni rad

mapa centri

faq


propisi


prava


korisnici

„Nasilje u porodici-Putokaz ka izlazu“

Krenimo zajedno

Mapa podrške za žene žrtve porodičnog nasilja 

krenimo zajedno mapa


 

mapa osi 2


logo parakcg


disability logo


logo ckcg

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Novosti