Centar za podršku djeci i porodici (Dnevni boravak) predstavlja sigurno mjesto i stimulativno okruženje za djecu. Centar za podršku djeci i porodici radi na osnaživanju djeteta i roditeljskih kompetencija u saradnji sa Centrom za socijalni rad, Crvenim krstom, školama i drugim socijalnim partnerima. Navedeni servis se implementira u okviru projekta Envision, uz profesionalnu i finasijsku podršku Save the Children International.


Centar pruža podršku djetetu i njegovoj porodici kroz usluge:


• Psiho - socijalne (individualna i grupna savjetovanja);
• Socijalno edukativne radionice sa djecom i roditeljima na različite teme;
• Rad sa djecom kroz psiho-socijalne radionice:


(Nenasilno rješavanje koflikata; razbijanje predrasuda i stereotipa; razvijanje socijalnih vještina; razvijanje komunikacijskih vještina; stvaranje pozitivne slike o sebi; usvajanje adekvatnih životnih vrijednosti; razvijanje povjerenja i odgovornosti; poštovanje i prihvatanje drugog i drugačijeg; jačanje koncentracije; razvijanje kritičkog mišljenja i kreativnosti; građenje poštovanja i empatije);


Edukativne radionice ( grupno učenje sa učiteljicom, individualno učenje sa učiteljicom, podrška u izradi domaćih zadataka, priprema za upis u školu)


• Rad sa roditeljima


(Uloga porodice u razvoju djeteta; odgovorno roditeljstvo; njegujući odnos povjerenja, razumijevanja i poštovanja dječijeg mišljenja; značaj emocionalne veze između roditelja i djeteta; uloga škole u razvoju djeteta; savremeni mediji i uticaj na razvoj djeteta; vaspitni stilovi; organizacija porodičnog života; doprinos organizaciji slobodnog vremena djeteta; razumijevanje razlika izmedju želja i potreba djeteta; razvijanje svijesti o prioritetima potreba porodice; osnaživanje roditelja za aktivno traženje posla; osvješćivanje roditelja u prepoznavanju različitih oblika nasilja i refleksije negativnih posljedica po razvoj djeteta; prevazilaženje adolscentskih kriza....)


• Program podrške porodici PPP (psihosocijalna podrška djeci i porodici koja podrazumijeva uključivanje osoba iz šire porodice, neposrednog okruženja i profesionalaca različitih struka od značaja za rast i razvoj djeteta).


Kreativne radionice (učenje kroz igru, ABECEDA prirode, bonton, glumačka radionica, pričaonica, muzičke i plesne radionice..)


Sa korisnicima usluga radi stručni tim: dva psihologa, socijalni radnik, učiteljica i medijator u zajednici.


Pored navedenih usluga Centar za podršku djeci i porodici pruža i uslugu besplatnih užina za svoje korisnike, kao i uslugu pranja garderobe.


Centar se nalazi u ulici Vlada Ćetkovića br. 54, Blok IX.