Narodna kuhinja na Koniku otvorena je 13. jula 2011. godine.

Pravo na besplatan obrok imaju porodice, članovi porodice i lica pod starateljskom zaštitom koja se nalaze u stanju socijalne potrebe: korisnici materijalnog obezbjedjenja, dodatka za njegu i pomoć, lične invalidnine, kao i lica čija penzija ne prelazi visinu minimalne zarade u Crnoj Gori, i sl.

U kuhinji se priprema 500 obroka dnevno.

Prednost za dobijanje obroka, koji se služi od 13 do 16 sati svakog dana, imaju samohrana lica, koja zbog trajne promjene zdravstvenog stanja, invalidnosti ili starosti nijesu u mogućnosti da pripreme obrok; lica sa fizičkim, intelektualnim i senzornim invaliditetom, kao i sa teškim hroničnim ili malignim oboljenjima; lica bez prebivališta i smještaja (beskućnici, prolaznici i sl.).

Svi građani koji žele da koriste usluge Narodne kuhinje treba da Sekretarijatu za socijalno staranje Glavnog grada dostave dokaz o prebivalištu-fotokopija biometrijske lične karte, dokaz o broju članova porodičnog domaćinstva, izvod iz matičnog registra rođenih za sve članove domaćinstva, dokaze o prihodima članova domaćinstva, dokaz o zdravstvenom stanju podnosioca zahtjeva i članova porodičnog domaćinstva.

Narodna kuhinja se nalazi u Drvarskoj ulici bb, nedaleko od OŠ "Božidar Vuković Podgoričanin" na Koniku, a adresa Sekretarijata za rad, mlade i socijalno staranje Glavnog grada je: Ul. Vuka Karadžića br. 16, tel. 020/447-165.