Dnevni centar PodgoricaDnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju je usluga u oblasti socijalne i dječje zaštite iz grupe podrška za život u zajednici koja podržava boravak korisnika u porodici ili neposrednom okruženju. Ova usluga djeci i mladima sa smetnjama u razvoju pruža pozitivno i konstruktivno iskustvo boravka izvan porodice, a u isto vrijeme, porodici obezbjeđuje slobodno vrijeme za obavljanje drugih aktivnosti.
Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju počeo je sa prijemom prvih korisnika početkom aprila 2016. godine. Prijem djece u Dnevni centar vrši se na osnovu rješenja o korišćenju usluge JU Centra za socijalni rad za Glavni grad Podgorica i opštine u okviru Glavnog grada Golubovci i Tuzi.
Pravo na korišćenje usluga Dnevnog centra imaju djeca i omladina uzrasta do 27 godine, koja nijesu u mogućnosti da pohađaju nijedan vid inkluzivnog obrazovanja, uglavnom sa umjerenim, težim i kombinovanim smetnjama u razvoju. Kapacitet ustanove je 25-30 korisnika i u skladu je sa standardima po pitanju prostora po korisniku (10 m²) i po pitanju arhitektonskih rešenja i opštih uslova boravka. Aktivnosti u Dnevnom centru su usmjerene na razvoj praktičnih vještina za svakodnevni život, koje u najvećoj mjeri omogućavaju samostalnost, razvoj i održavanje socijalnih, kognitivnih i fizičkih funkcija za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju. Dnevni centar korisnicima obezbjeđuje osmočasovnu njegu i medicinski nadzor, socijalizaciju, osposobljavanje za samostalnost u aktivnostima dnevnog života, slobodne aktivnosti, elementarno vaspitno-obrazovni rad u kojem se stiču vještine neophodne za svakodnevni život, besplatan prevoz i ishranu.
Zainteresovani roditelji koji žele usluge Dnevnog centra za svoju djecu mogu da se obrate Centru za socijalni rad za Glavni grad Podgorica i opštine u okviru Glavnog grada Golubovci i Tuzi gdje će dobiti sve potrebne informacije o načinu i postupku za ostvarivanje navedene usluge.