JU Centar za socijalni rad za opštine

                                                                    Pljevlja i Žabljak

previous arrow
next arrow
Slider

KONTAKT ZA MEDIJE

Ana Nikčević  - PR služba

E-mail:  ana.nikcevic@mrs.gov.me

Adresa: Rimski trg 46

Pretraga

Jezik

ORGANIZACIONA ŠEMA CSR PLJEVLJA

 

Unutrašnja organizacija Centra usklađena je sa pravilnikom o organizaciji, normativima, standardima i načinu rada u CSR na sledeći način:

• prijemna kancelarija
• služba za materijalna davanja i pravne poslove
• služba za djecu, mlade, odrasla i stara lica
• služba za finansijsko-administrativne i tehničke poslove

 

SLUŽBA ZA MATERIJALNA DAVANJA I PRAVNE POSLOVE

U okviru ove službe funkcioniše i kancelarija za materijalna davanja, prijemna kancelarija i kancelarija za pravne poslove.

• Prijemna kancelarija obavlja prijem svih građana koji se prvi put jave Centru za socijalni rad. Procenjuje da li je problematika u našoj nadležnosti i u tom slučaju upućuje građane u odgovarajuću službu u Centru, a ukoliko nije upućuje ih na ostvarivanje prava u druge institucije. Kroz rad ove kancelarije vrši se i prijem svih pisanih podnesaka građana, kao i prijem telefonskih poziva.
• Kancelarija za materijalna davanja obavlja poslove vezane za ostvarivanje prava građana na novčanu pomoć porodice i sve druge vidove materijalnih davanja.
• Kancelarija za pravne poslove obavlje sve upravno-pravne poslove za građane u postupcima ostvarivanja prava iz oblasti socijalne zaštite i sve pravne poslove u nadležnosti organa starateljstva.Upravni poslovi obuhvataju primjenu upravno procesnih pravila u vođenju postupka i donošenja odluka u upravnim stvarima čije je rješavanje zakonom povjereno Centru za socijalni rad. Služba obavlja i sledeće poslove: pravne poslove u vezi pokretanja sudskih i drugih postupaka iz porodičnih odnosa, zaštite prava deteta, odnosno prava drugih poslovno nesposobnih lica i drugim slučajevima kada su učešće ili aktivna legitimacija organa starateljstva propisani zakonom, kao i poslove informisanja, pravnog savetovanja, učešća u procjeni, planiranju i realizaciji usluga i mjera socijalne zaštite, u saradnji sa zaposlenim stručnim radnicima na poslovima zaštite djece i omladine i odraslih i starih lica.

 

SLUŽBA ZA DJECU, MLADE, ODRASLA I STARA LICA

U službi za djecu, mlade,odrasla i stara lica obavljaju se poslovi koji se odnose na zaštitu djece, odraslih i starih lica:
• bez roditeljskog staranja;
• čiji roditelj nije u stanju da se o njemu stara;
• sa smetnjama i teškoćama u razvoju;
• u sukobu sa zakonom;
• koje zloupotrebljava alkohol, drogu ili druga opojna sredstva;
• koje je žrtva zlostavljanja, zanemarivanja, nasilja u porodici i eksploatacije ili kod kojeg postoji opasnost da će postati žrtva;
• žrtva trgovine ljudima;
• kojem roditelji nijesu saglasni oko načina vršenja roditeljskog prava;
• koje se zatekne van mjesta prebivališta bez nadzora roditelja, usvojioca ili staratelja;
• trudnica bez porodične podrške i odgovarajućih uslova za život;
• samohrani roditelj sa djetetom bez porodične podrške i odgovarajućih uslova za život;
• kojem je usljed posebnih okolnosti i socijalnog rizika potreban odgovarajući oblik socijalne zaštite;
• sa invaliditetom;
• koje zloupotrebljava alkohol, drogu ili druga opojna sredstva;
• koje je žrtva zanemarivanja, zlostavljanja, eksploatacije i nasilja u porodici ili kod kojeg postoji opasnost da će postati žrtva;
• žrtva trgovine ljudima;
• koje je beskućnik;
• trudnica bez porodične podrške i odgovarajućih uslova za život;
• samohrani roditelj sa djetetom bez porodične podrške i odgovarajućih uslova za život;
• kojem je usljed posebnih okolnosti i socijalnog rizika potreban odgovarajući oblik socijalne zaštite.

U okviru službe za djecu, mlade, odrasla i stara lica obavlja se i specijalizovani stručni poslovi:
• Individualno grupno savjetovanje i terapija
• medijacija
• procjena usvojica i pružalaca usluga porodičnog smještaja-hraniteljstva i porodičnog smještaja i
• drugi poslovi koji zahtjevaju druga specijalizovana znanja i vještine u cilju prevazilaženja kriznih situacija i unapređivanja porodičnih odnosa.

 

SLUŽBA ZA FINANSIJSKO-ADMINISTRATIVNE I TEHNIČKE POSLOVE

U Službi za finansijsko-administrativne i tehničke poslove vrše se poslovi koji se odnose na: praćenje i primjenu propisa iz oblasti radnih odnosa; pripremanje opštih i pojedinačnih akata kojima se utvrdjuju prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih; izradu i kontrolu primjene rasporednih rješenja zaposlenih; planiranje i upravljanje ljudskim resursima; razvoj kadrovskih kapaciteta; pripremu plana integriteta sa mjerama kojima se sprječavaju i otklanjaju mogućnosti za nastanak i razvoj korupcije; sprovodjenje postupaka u vezi sa: zapošljavanjem, ocjenjivanjem, napredovanjem, utvrdjivanjem sposobnosti, stručnim usavršavanjem, obukom zaposlenih, osposobljavanjem pripravnika za samostalno vršenje poslova; evidenciju podataka o imovini koju koristi i kojom upravlja Centar; vodjenje jedinstvene kadrovske evidencije i drugih evidencija iz oblasti rada; primanje, rasporedjivanje, evidentiranje i dostavljanje akata u rad i njihovo otpremanje; arhiviranje predmeta; fotokopiranje i umnožavanje; trebovanje kancelarijskog materijala; poslove vozača i kurira;pripremu projekcije potrebnih sredstava; izradu finansijskog plana; ovjeravanje zahtjeva za plaćanje; javne nabavke; praćenje i kontrolu finansijske realizacije ugovora zaključenih u postupku javnih nabavki; vodjenje poslovnih knjiga, periodičnih obračuna i završnih računa; izradu finansijskih iskaza i dostavljanje podataka Ministarstvu; pripremu obračunskih lista za obračun zarada i drugih primanja; organizovanje popisa; blagajničko poslovanje i vođenje finansijskih statistika. U okviru ove službe obavljaju se analitički poslovi, poslovi planiranja i razvoja.