JU Centar za socijalni rad za opštine

                                                                    Nikšić, Plužine i Šavnik

SOS1.jpg
SOS1.jpg
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
previous arrow
next arrow

Uvaženi sugrađani,

U skladu sa aktuelnom situacijom u državi, a u cilju očuvanja javnog zdravlja, JU Centar za socijalni rad za opštine Nikšić, Plužine i Šavnik je redukovao rad.

Još jednom vas molimo da u prostorije Centra dolazite samo u hitnim slučajevima, odnosno kada ne postoji mogućnost da se zahtjev za ostvarivanje određenog prava preda putem e-maila ili putem telefona.

Stručne radnike možete kontaktirati putem telefona br. 040/215-192 i e-maila Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli..

 

Za prava koja se ostvaruju u Centru, a koja zahtijevaju lično prisustvo, uveden je korigovani režim ulaska i boravka, pa u prostorije Centra odnosno u prijemnu kancelariju ulazi samo po jedan korisnik, s tim da je rad sa korisnicima ograničen na period od 09h do 12h.

 

Podsjećamo vas na dostupnost sledećih kontakt telefona:

 • SOS za žrtve nasilja u porodici 080 111 111;
 • Nacionalna SOS dječja linija 116 111;
 • Crveni krst Crne Gore 069 194 447 (za starije građane i druge ranjive kategorije kojima je potrebna pomoć volontera za kupovinu i druge obaveze);
 • Crveni krst Crne Gore 069 194 476 (pružanje psiho-socijalne podrške).

Takođe, koristimo priliku da se zahvalimo sugrađanima koji su prepoznali ozbiljnost situacije i svoje zahtjeve dostavljaju putem e-maila i telefona.

CSR Nikšić

ISTORIJAT

14.12.1963. god.– Osnovan Centar za socijalni rad u Nikšiću, kao radna organizacija. Osnovan od strane Skupštine opštine Nikšić, rješenjem br. 01-15647/1

04.02.1974. god.– Rješenjem Okružnog privrednog suda u Titogradu Us 188/73 registrovano je osnivanje i konstituisanje Radne organizacije Centar za socijani rad u Nikšiću, bez područnih jedinica u Šavniku i Plužinama.

09.12.1977.god. – Određena je djelatnost Centra članom 15. Statuta koji je usvojen na referendum, br. 01-1502 od 30.12.1977. godine, koji glasi: “ Udružujući svoj rad u Centar, radnici obavljaju socijalnu djelatnost od posebnog društvenog interesa, a koja se sastoji u sljedećem:

- sprovodi socijalnu zaštitu kao organizovanu društvenu djelatnost u cilju pružanja pomoći licima koja se nalaze u stanju socijalne potrebe,

- praćenje i proučavanje socijalnih pojava i problema,

- sprečavanje uzroka koji izazivaju stalne socijalne potrebe i otklanjaju posljedice stanja socijalne potrebe,

- praćenje, proučavanje i preduzimanje potrebnih mjera i akcija za pravilan razvoj, vaspitanje i obrazovanje djece i omladine

- razvoj mreže ustanova i objekata socijalne i dječje zaštite, kroz koje će se sprovoditi socijalna i dječja zaštita,

- prate i rješavaju socijalne probleme, rade na zaštiti pojedinih kategorija građana i na individulanim problemima pojedinaca kojima je potrebna pomoć

- neposredno sprovode socijalnu zaštitu i rješevaju o pravima građana iz socijalne zaštite, shodno zakonu

- na osnovu praćenja i proučavanja socijalnih problema na području SO Nikšić učestvuju na pripremanju programa razvoja socijalne zaštite i podizanja društvenog standrada, u saradnji sa odgovarajućim službama

- vrše poslove iz oblasti starateljstva i daju predloge i mišljenje organu starateljstva za posebne slučajeve,

- vrše poslove koji su osnovnim zakonom o braku, osnovnim zakonom o odnosima roditelja i djece, zakonom o usvojenju, krivičnim zakonom i zakonom o krivičnom postupku, stavljeni u nadležnost organu starateljstva,

- vode evidenciju i postupak o kategorizaciji djece i omladine ometene u psihofizičkom razvoju, rade na obuci vaspitno zapuštene djece i omladine, kao i djece koja imaju teškoća u vaspitanju, te tako pružaju stručnu pomoć roditeljima za pravilno usmjeravanje, vaspitanje i podizanje djece,

- rade na zbrinjavanju materijalno neobezbijedjenih lica i porodica, u rješevanju ličnih i porodičnih teškoća i rješavanju problema drugih kategorija lica kojima je neophodna stručna pomoć,

- suzbijaju društveno – negativno pojave

- sarađuju sa mjesnim zajednicama, društvenim organizacijama, radnim organizacijama, prosvjetnim, zdravstvenim i drugim ustanovama i institucijama

- vrše i druge poslove koje su im stavljene u nadležnost Ustavom, zakonima i drugim normativnim aktima

1.01.1975. godine Centar počinje da obavlja stručne poslove SIZ-a

20.01.1984. godine, Centar za socijalni rad je donio novi Statut koji je usvojen na Refrendumu I zaveden pod brojem 01-1013

5.07.1991. godine, Rješenjem Privrednog suda u Titogradu Fi- 882/91 registrovana je Javna ustanova Centar za socijalni rad opština Nikšić, Plužine i Šavnik, sa posebnom odgovornošću, sa sjedištem u Nikšiću, Njegoševa br.10.

22.11.1995. godine Zaveden je Statut pod brojem 717/2 kojim je predviđeno da Centar obavlja svoju djelatnost u skladu sa Zakonom i Odlukom o osnivanju.

Centar je organizovan kao jedinstvena javna ustanova socijalne i dječje zaštite.

Unutrašnja organizacija i rad Centra uređeni su Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.

U Centru su organizovane službe:

 1. Služba za socijalni rad i dječju zaštitu
 2. Služba za pravne, računovodstvene i opšte poslove.

Van sjedišta su organizovane dvije područne službe, u Plužinama i Šavniku.

U službi za socijalni rad i dječju zaštitu organizuju se odjeljenja kao uže organizacione jedinice:

 1. Odjeljenje za ostvarivanje socijalno- zaštitnih prava
 2. Odjeljenje za pružanje usluga socijalnog rada
 3. Odjeljenje za ostvarivanje prava iz dječje zaštite i porodiljsko odsustvo.

Za razmatranje i rješavanje složenih stručnih pitanja iz djelokruga rada Centra, obrazovani su stručni timovi za:

 1. Starateljstvo,
 2. Maloljetničku delikvenciju,
 3. Zaštitu braka i porodice,
 4. Savjetovalište za brak i porodicu.

Centar ima službe u Plužinama i Šavniku koje obavljaju poslove polivalentnog socijalnog rada, obračunski, administrativno-tehnički, i drugi poslovi vezani za ostvarivanje prava iz oblasti socijalne i dječje zaštite na teritoriji ovih opština.

Stručni kolegijum obrazovan je kao stručno savjetodavno tijelo direktora Centra i njegova djelatnost regulisana je čl. 16.-19. Pravilnika.

Za svo vrijeme od osnivanja do danas, Centar je imao status pravnog lica, pečat i štambilj i organe upravljanja čiji su se nazivi mijenjali , u skladu sa propisima koji su važili za oblast socijalne i dječje zaštite.

Kancelarijsko i arhivsko poslovanje u Centru, odvija se na osnovu Uredbe o Kancelarijskom i arhivskom poslovanju organa dražavne uprave.