JU Centri za socijalni rad

SOS1.jpg
SOS1.jpg
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
previous arrow
next arrow

Korisnik je pojedinac odnosno porodica, koji su ostvarili pravo iz socijalne i dječje zaštite, odnosno za koje se sprovodi postupak za ostvarivanje prava.

Socijalna i dječja zaštita ima za cilj unaprjeđenje kvaliteta života i osnaživanje za samostalan i produktivan život pojedinca i porodice.

       U ostvarivanju ciljeva socijalne i dječje zaštite, posebno se štite:

1) dijete:

-       bez roditeljskog staranja;

-       čiji roditelj nije u stanjuda se o njemu stara;

-       sa smetnjamaiteškoćama u razvoju;

-       u sukobu sa zakonom;

-       koje zloupotrebljava alkohol, drogu ili druga opojna sredstva;

-       koje je žrtva zlostavljanja, zanemarivanja, nasiljau porodici i eksploatacije ili kod kojeg postoji opasnost da će postati žrtva;

-       žrtva trgovine ljudima;

-       kojem roditelji nijesu saglasni oko načinavršenjaroditeljskogprava;

-       koje se zatekne van mjesta prebivališta bez nadzora roditelja, usvojioca ili staratelja;

-       trudnica bez porodične podrške i odgovarajućih uslova za život;

-       samohrani roditelj sa djetetom bez porodične podrške i odgovarajućih uslova za život;

-       kojem je usljed posebnih okolnosti i socijalnog rizika potreban odgovarajući oblik socijalne zaštite.

2) odraslo i staro lice:

-       sa invaliditetom;

-       koje zloupotrebljava alkohol, drogu ili druga opojna sredstva;

-       koje je žrtva zanemarivanja, zlostavljanja, eksploatacije i nasilja u porodici ili kod kojeg postoji opasnost da će postati žrtva;

-       žrtva trgovine ljudima;

-       koje je beskućnik;

-       trudnica bez porodične podrške i odgovarajućih uslova za život;

-       samohrani roditelj sa djetetom bez porodične podrške i odgovarajućih uslova za život;

-       kojem je usljed posebnih okolnosti i socijalnog rizika potreban odgovarajući oblik socijalne zaštite.

Prava može ostvariti crnogorski državljanin sa prebivalištem na teritoriji države.

Prava iz socijalne i dječje zaštite utvrđena Zakonom o socijalnoj i dječjoj zaštiti i međunarodnim ugovorom može ostvariti lice koje ima status stranca sa odobrenim privremenim boravkom ili stalnim nastanjenjem u državi, u skladu sa posebnim zakonom.

Korisnik ima pravo na zaštitu ličnih podataka iz dokumentacije koja se obrađuje za potrebe izvještaja, odnosno za evidencije, uključujući i one koje se tiču njegove ličnosti, ponašanja i porodičnih okolnosti i načina korišćenja prava iz socijalne i dječje zaštite.

U pogledu zaštite ličnih podataka korisnika primjenjuju se propisi o zaštiti podataka o ličnosti.

Novčanom kaznom od 250 eura kazniće se korisnik ako ne da istinite podatke o prihodima i imovini, kao i o drugim okolnostima od kojih zavisi ostvarivanje prava iz socijalne i dječje zaštite, kao i tokom njihovog korišćenja.