JU Centar za socijalni rad za opštinu

                                                                    Herceg Novi

previous arrow
next arrow
Slider

KONTAKT ZA MEDIJE

Ana Nikčević  - PR služba

E-mail:  ana.nikcevic@mrs.gov.me

Adresa: Rimski trg 46

Pretraga

Jezik

Dana 11.03.2020. godine stručni radnici JU Centra za socijalni rad za opštinu Herceg Novi, Emrah Jefkaj (dipl.psiholog/Rukovodilac službe za djecu i mlade, odrasla i stara lica) i Jelena Čavić ( dipl.socijalna radnica/voditeljka slučaja) učestvovali su u jutarnjem programu RT  Herceg Novi sa ciljem promovisanja hraniteljstva kao privremenog oblika zaštite za djecu bez roditeljskog staranja, kao i za djecu čiji je razvoj ometen  raznim porodičnim prilikama.

 

image001U nastojanjima da se u socijalnoj  i dječijoj zaštiti, gdje je fokus na klijenta, unaprijede prava i usluge koje se pružaju korisnicima socijalne i dječije zaštite, a sa ciljem unaprijeđenja kvaliteta života korisnika prava i usluga, sa pravom se pristupilo promociji porodičnog smještaja -hraniteljstva kao najoptimalnijeg oblika zbrinjavanja korisnika socijalne zaštite, kojima je potreban  privremeni smještaj uslijed različitih  porodičnih okolnosti.

 U skladu sa tim, stručni radnici JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi su dana 07.03.2020. godine realizovali promociju porodičnog smještaja - hraniteljstva. Promocija je sprovedena na trgu Nikole Đurković i to tokom bazarnih dana za vrijeme fešti od Mimoze.

 

 

 

 

 

image003

 

 

 

Cilj promocije jeste podizanje svijesti građana  o problemima sa kojima se suočavaju naše najranjivije kategorije i da se podijeli odgovornost društva za brigu o djeci kojima je potrebna naša  zaštita.

 

 

 

 

 

 

 

 

image005

Tokom  trajanje promocije građani su imali prilike da dobiju  informacije o hraniteljstvu, kao privremenom obliku zaštite djece bez roditeljskog staranja, odnosno djece čiji je razvoj ometen raličitim porodičnim prilikama. Pružene su i informacije koje o djetetovim zagarantovanim prava da žive u toplom, sigurnom i stimulativnom porodičnom orkuženju.

 

 

 

 

 

 

image009

 

Tokom navedene promocije veliki broj građana je iskazalo zaintereseovanje, na način što su željeli da se informišu o porodičnom smještaju-hraniteljstvu. Takođe, promocija je bila propraćena od strane lokalnih medija.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dana 07.12.2019. godine i 08.12.2019. godine u Kolašinu održana je obuka za stručne radnike u oblasti socijalnog rada i socijalne politike, koja se odnosila na unaprijeđenja kapaciteta stručnih radnika/ca u oblasti socijalnog rada i socijalne politike za rad sa osobama iz LGBTI zajednice. Obuku su sprovodile nevladine organizacije Juventas i Queer Montenegro, uz finansijsku podršku Evropske unije posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori. Obuka je održana u hotelu ,,Four points“ Kolašin u periodu od 06-08 decembra 2019. godine.

Stručne radnice Centra za socijalni rad za opštinu Herceg Novi, Cvjetković Ljubice, dipl. socijalna radnica i Koprivica Biljana, dipl.pravnica, rukovodilac službe za materijalna davanja, prisustvovale su dvodnevnoj obuci koja je prevashodno održana u cilju unapređenja znanja i kompetencija stručnih radnika što bi doprinjelo kvalitetnijem radu sa članovima LGBT zajednice u Crnoj Gori i prevazilaženja izvjesnih predrasuda, koje bi mogle dovesti do stigmatizacije i neprofesionalnog odnosa.

Coming out, kao i njegove faze, definisanje pojma homofobije, teškoća sa kojima se suočavaju pripadnici LGBTI populacije, kao i njihove porodice porijekla, trans identiteti, pojam seksualnosti i seksualne orijentacije, profesionalni pristup u radu sa predstavnicima LGBT populacije, kao i lična iskustva pripadnika, koji su uejdno bili i predavači, u vidu vježi ,,živa biblioteka“, dio su obuke koja je ostavila prostor za sučeljavanje različitih mišljenja i stavova.

Sticanje novih znanja svakako će doprinijeti jačanju profesionalizma, razumjevanju položaja i potreba članova LGBTI zajednice u smislu poštovanja njihovih ljudskih prava, kao ravnopravnih članova ovog društva, prevazilaženju i suzbijanju homofobije, te samim tim boljem funkcionisanju društva kao cjeline.

Dana 22.12.2019. godine Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi organizovao je dodjelu novogodišnjih paketića. Ovom događaju prisustvovalo je oko 60-oro  od ukupno  150-oro djece koja se nalaze na evideniciji ovog Centra kao korisnici nekih od prava i usluga iz socijalne i dječije zaštite. U narednom periodu stručni radnici dodijelit će paketiće i djeci koja ovog dana nisu prisustvovala.

231219 3

 

Novogodišnje paketiće donirali su mnoga javna i privatna preduzeća iz opštine Herceg Novi, kao i „ Rotary klub“ iz Crne Gore.

231219 4

 

Stručni radnici Centra za socijalni rad Herceg Novi organizovali su pozitivnu atmosferu kroz uređanje prostora i slušanje novogodišnjih dječjih pjesama, te su kroz dodjelu paketića u djeci pobudila osjećanje radosti i zadovoljstva.

 

 

 

Učenici Osnovne škole ,,Milan Vuković“ i to odeljenje V-3 zajedno sa profesoricom razredne nastave Koljenšić Slavicom i učenici V-4 zajedno sa Šturanović Marijom donirali su Centru za socijalni rad za opštinu Herceg Novi novogodišnje paketiće za djecu iz socijalno ugroženih porodica.

231219 2


Centar za socijalni rad za opštinu Herce Novi podržao je takvu akciju, radi razvijanja empatije kod djece, kao i zahvalio se Osnovnoj školi ,,Milan Vuković“ na razumjevanju i iniciranoj akciji.

Vršnjačko nasilje je sve prisutnija pojava u savremenom društvu. Veliki broj istraživača, ali i praktičara koji se nastoje boriti sa ovom problematikom, zauzimaju stav da je vršnjačko nasilje odraz cjelokupne društvene situacije. Statistički podaci su poražavajući, jer isti bilježe podatak da je uzrasna granica iz godine u godinu niža, odnosno da se povećava broj mladih i maloljetnih koji su dio nekog nasilja-kao nasilnici, žrtve ili svjedoci nasilja.

image001

Spuštanje starosne granice podrazumjeva i sve veću prisutnost nasilja u školskoj sredini. Iz tog razloga mnogi stručnjaci iz oblasti humanističkih studija ulažu napore da detektuju rizične faktore koji bi se mogli dovesti u korelaciju sa tom pojavom, na koji način bi imalo elemenata za djelovanje na preventivnom nivou. Problemom vršnjačkog nasilja u školama treba da se bavi cjelokupo društvo, kako njegove institucije, porodica, tako i druge društvene grupe, koje mogu dati značajan doprinos borbi protiv nasilja. Nasilju među učenicima u školi se mora dati odgovarajuća pažnja i tretman. Reakcije zajednice na pojavu nasilja među učenicima u školi moraju biti efikasne, adekvatne i pravovremene.

IMG 8398

IMG 8508Međutim, svakako je najisplativije djelovati na preventivnom nivou, te je tako veoma značajno raditi sa djecom i mladima u domenu širenja kvantuma znanja, kako bi isti bili upoznati i osnaženi da prepoznaju nasilje, kao i da isti zauzmu negativan stav prema toj pojavi. Takođe, značajno je i da se upoznaju sa određenim preporukama koje se odnose na korake u situacijama kada uoče nasilje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shodno tome, Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi koji takođe bilježi rast vršnjačkog nasilja prepoznao je značaj prevnitivnog djelovanja,  te je u periodu od 04-17 decembra održao predavanja-interativne radionice na temu ,,Vršnjačko nasilje" za učenike V razreda.

IMG 8370

IMG 8394

 

Navedene radionice  realizovali su stručni radnici iz Službe za djecu i mlade i to Emrah Jefkaj  (diplomirani psiholog i porodični savjetnik) i Jelena Čavić (diplomirana socijalna radnica i specijalna pedagoškinja).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMG 8496Radionice su sprovedene:

  • dana 04.12.2019. godine u OŠ ,,Orjenski bataljon" Bijela i u JU Dječiji dom ,,Mladost" Bijela;
  • dana 10.12.2019. godine u OŠ ,,Ilija Kišić" Zelenika;
  • dana 13.12.2019. godine u OŠ ,,Milan Vuković" Savina;
  • dana 17.12.2019. godine u OŠ ,,Dašo Pavičić" Topla.

 

 

 

 

 

 

image007IMG 8270

Prvi dio radionice je bilo Predavanje na temu ,,Bullying-a" sa ciljem da se učenici upoznaju sa osnovim termina, informacijama, podacima koji se tiču vršnjačkog nasilja, ali i sa određenim preporukama kako treba da se ponašaju u tim situacijama. Predavanje sa namjerom širenjem kvantuma znanja bilo je prikazano u vidu Prezentacije.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMG 8274Drugi dio se odnosio na prikazivanje dva animirana videa (prvi se odnosio na situaciju vršnjačkog nasilja, a drugi na prihvatanje različitosti) sa namjerom da utiče na razvijanje svijesti, odgovornosti i empatije. Nakon prikaza klipova otvorena je diskusija sa đacima po princpicu ABC modela.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMG 8277

Treći dio-učenicima je pročitana kratka priča o dječaku koji je doživio vršnjačko nasilje. Nakon toga, dobili su zadatak da se stave u poziciju: vršnjaka, direktora škole, roditelja, nastavika predsjednika države, te da iznesu svoje mišljenje kako bi oni rješili situaciju nasilja da se nalaze

u nekim od ovih uloga. Djeca su uspješno uradila ovaj dio radionice, ponudili su razna prosocijalna, maštovita rješenja u skladu sa njihovim uzrastom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMG 8372Četvrti dio radionice se odnosio na prikazivanje kratkog videa o pravima i obavezama djece.

Atmosfera tokom radionice bila je pozitivna, djeca su bila vrlo zainteresovana, aktivna i uključena u svaki segment. Smatramo da smo ovom radionicom uspijeli djeci približiti samu problematiku vršnjačkog nasilja, da smo im pružili bitne informacije u rješavnju konfliktnih situacija, kao da smo im razvili i probudili empatiju, odnosno osjećanje za prihvatanje različitosti. Osnaženi su da lakše prepoznaju, ali i da prijave nasilje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Djeca iz svih škola izražavali su otvoreno svoja mišljenja o negativnim posljedicama vršnjačkog nasilja, kao i prepoznavali su djecu koja zbog specifičnih osobina mogu biti targetirana kao žrtve vršnjaškog nasilja. Takođe, otvoreno su govorili o svojim osjećanjima u odnosu na djecu sa smetnjama I teškoćama u razvoju I njihovom položaju u društvu. Djecu su davala jasna rješenja I to kada bi imali moć odlučivanja uveli bi zakone kojim bi zabranili bilo koju vrstu nasilja, pomogli žrtvama nasilja, kao I djeci koja čine nasilje, jer smatraju da I toj djeci potrebna pomoć. Jasno su rekli ,,Stop nasilju nad djecom”

IMG 8422

 

Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi takođe će se  u narednom periodu  baviti preventivnim djelovanjem u lokalnoj zajednici, a sve sa ciljem preveniranja rizičnog ponašanja kod djece.

IMG 8418

,,Učešće djeteta u postupcima iz porodičnih odnosa“

Kancelarija UNICEF-a u saradnji sa Centrom za obuku nosilaca pravosudne funkcije organizovala je dvodnevnu obuku u hotel Verde u Podgorici pod nazivom ,,Učešće djeteta u postupcima iz porodičnih odnosa“, a koji se tiče primjene novousvojenih rješenja Porodičnog zakona (2017.).

111219 3

Obuku su realizovali sledeći predavači: Vesna Begović (sudijica Vrhovnog suda Crne Gore), prof. Nevena Petrušić (profesorica Pravnog fakulteta u Nišu), Dijana Popović Gavranović (socijalna radnica-lice za podršku djetetu) i dr Milica Pejović Muilovančević (dječija psihijtarica-sudski vještak).  Navedenoj obuci prisustvovali su sudije, advokati i socijalni radnici iz Centara za socijalni rad.

Ispred Centra za socijalni rad Herceg Novi prisustvovala je socijalna radnica, Jelena Čavić, stručna radnica iz Službe za djecu mlade, odrasla i stara lica.  Na navedenoj obuci učesnici su imali prilike da razmjene iskustva sa sudijama o pitanjima iz prakse koja se odnose na djecu koja se pojavljuju u porodično pravnim predmetima, najčešće u brakorazvodnim postupcima.

Zavod za socijalnu i dječiju zaštititu je uz finansijsku podršku kancelarije UNICEF-a u Crnoj Gori organizovao dvodnevnu obuku u Podgorici u prostorijama Zavoda za socijalnu i dječiju zaštitu, od 02-03 decembra 2019. godine, na temu ,, Prava djeteta i njihova primjena u socijalnoj i dječijoj zaštiti“.

111219 2

Predavanje relizovali su predavači iz Beograda i to Nikola Grujičić (pravnik) i Lidija Milovanović (psihološkinja). Na navedenoj obuci ispred Centra za socijalni rad  za opštinu Herceg Novi prisustovali su stručni radnici iz Službe za djecu, mlade, odrasla i stara lica i to: Emrah Jefkaj (psiholog/rukovodilac), Vesna Bojić Crnogorčević (pedagogica), Jelena Pavlović (socijalna radnica) i Jelena Čavić (socijalna radnica).

111219 1Navedeni program obuke pružio je znanja i vještine koja su neophodna kako bi stručnjaci za zaštitu djece u centru za socijalni rad mogli da razumiju koncept dječijih prava, ali i ulogu međunarodnih standarda i nadzora nad ostvarivanjem dječijih prava. Cilj obuke jeste doprinos ostvarivanju zaštite djece u Centru za socijalni rad na osnovu međunarodnih standarda ostvarivanja prava djeteta i Konvencije o pravimam djeteta.

Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama obilježen je i u Herceg Novom predavanjem o nasilju nad ženama i porodičnom nasilju, koje je organizovao Centar za socijalni rad u saradnji sa opštinskim Sekretarijatom za lokalnu samoupravu. „Stop nasilju nad ženama, stop nasilju u porodici“, poruka je sa događaja u velikoj sali Skupštine opštine, kojem su prisustvovali odbornice i odbornici lokalnog parlamenta, kao i predstavnici  institucija i medija, kao i učenici srednje škole JU SMŠ ,,Ivan Goran Kovačić".

,,Nasilje nad ženama i uopšte nasilje u porodici su problemi o kojima moramo govoriti svakog dana. Svaka žrtva nasilja u bilo kom dijelu Crne Gore predstavlja poraz za cijelo društvo i svakog pojedinačno. Zato međusektorska saradnja i bliska saradnja ustanova na lokalnom i državnom nivou, NVO-a i međunarodnih organizacija predstavlja bitan aspekt u borbi protiv nasilja kao i u edukaciji velikog broja građana" istakla  je sekretarka za lokalnu samoupravu Opštine Herceg Novi, Vesna Samardžić.

slika (4)Branka Grubor Božović savjetnica za rodnu ravnopravnost iz Sekretarijata za društvene djelatnosti i sport saopštila je da taj sekretarijat obilježava  kampanju 16 dana aktivizma protiv nasilja u porodici počev od 2007. godine.

Takođe, istakle je da je cilj kampanje da se ,,nasilje nad ženama predstavi kao kršenje ljudskih prava. Nasilje u porodici je zakonom zabranjeno, svako od nas ako zna za neki slučaj porodičnog nasilja treba da ga prijavi. Prijava nasilja je obaveza državnih institucija, zdravstvenih, obrazovnih i drugih ustanova, a ne samo žrtve i članova njene porodice.  Kampanja je poziv svima da se uključe u rješavanje problema nasilja nad ženama, ne samo dok ona traje, nego da se utiče na svijest javnosti da se prijavljuju slučajevi nasilja".

slika (2),,U Crnoj Gori značajne promjene u tretmanu porodičnog nasilja počinjemo bilježiti od donošenja Zakona o zaštiti od nasilja u porodici iz 2010. godine, kao i Protokola o postupanju, prevenciji i zaštiti od nasilja u porodici iz 2011. i 2018.godine. Cilj protokola jeste da se uspostavi i podstakne multidisciplinarna saradnja s jasno razrađenim postupanjima svakog sistema: policije, CSR, zdravstva, pravosuđa, uz akcentovanje obaveze svih institucija da se sa posebnim senzibilitetom odnose prema svim slučajevima, posebno gdje su djeca uključena u situacije porodičnog nasilja“ naveo je direktor Centra za socijalni ra za opštinu Herceg Novi, Vladimir Delić.

Jelena Čavić, Emrah Jefkaj i Vesna Bojić Crnogorčević iz stručnog tima Centra za socijalni rad za opštinu Herceg Novi upoznali su prisutne sa oblicima i odlikama nasilja nad ženama, ciklusom nasilja, predrasudama koje postoje, posljedicama koje ono ostavlja kako na žrtvu tako i na cjelokupnu porodicu, regulatornim okvirom u ovoj oblasti, statističkim podacima kojima raspolaže CSR Herceg Novi, kao i načinima zaštite i podrške žrtvama nasilja.

,,Nasilje u porodici danas se smatra jednim od  globalnih problema koji je direktno povezan sa narušavanjem temeljnih ljudskih prava članova porodice. Nasilje se  više ne tretira isključivo kao problem pojedinca i njegove porodice, već se počinje naglašavati odgovornost države u preduzimanju odgovarajućih mjera, te propisuje odgovornost svih stručnjaka za prijavljivanje nasilja“ istakla je socijalna radnica CSR Herceg Novi, Jelena Čavić.

slika (3)Prema izvještaju Centra za socijalni rad, u 2018. godini evidentirano je ukupno 178 žrtava porodičnog nasilja, među kojima duplo više žena nego muškaraca. Podaci pokazuju da je veliki broj djece koja su svjedoci nasilja, te da je najučestaliji oblik psihološko-emocionalno nasilje, a potom fizičko, ekonomsko i seksualno.

„Evidentan je rast porodičnog nasilja. Od 2013. do 2018. godine je za gotovo šest puta veći rast žrtava porodičnog nasilja“, istakao je psiholog CSR Herceg Novi, Emrah Jefkaj predstavljajući uporedne podatke Centra o evidentiranim slučajevima porodičnog nasilja tokom perioda od šest godina. On je saopštio da ovaj podatak zabrinjava, ali i da se navedeni podatak može interpretirati i na drugi način, jer pokazuje da su  žrtve osnažene da prepoznaju, ali i da prijave nasilje, što upućuje da isti imaju veće povjerenje u institucije sistema.

Vesna Bojić Crnogorčević, pedagogica CSR Herceg Novi govorila je o mjerama podrške i zaštite žrtvama nasilje, te je tako istakla sledeće: ,,Što se tiče specijalizovanih usluga pružanja podrške žrtvama, od 2018. godine godine CSR Herceg Novi realizuje projekat ,,Krizni centar, koji je podržan od straneslika (5) UNDP. U okviru projekta ,,Krizni centar“ koji je namjenjen žrtvama nasilja sa područja Boke Kotorske, na koji način žrtve imaju pravo na smještaj u trajanju do tri dana. Takođe, tokom njihovog boravka u ,,Krizni centar“ žrtve  pored smještaja i ishrane ostvaruju psiho socijalnu i pravnu pomoć“.

Generalna skupština Ujedinjenih nacija je 1999. godine proglasila 25. novembar za Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, kako bi se podigla svijest o činjenici da su žene širom svijeta žrtve različitih vidova nasilja.

Aktivizam koji traje 16 dana u svrhu borbe protiv nasilja nad ženama jeste globalna, svijetska kampanja koju obilježava 1,700 organizacija u preko 100 država svijeta. Kampanja počinje 25. novembra Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama, a završava 10. decembra Međunarodnim danom ljudskih prava.

Centar za socijalni rad Herceg Novi je, uz podrsku Ministarstva rada i socijalnog staranja i Unicefa, a u okviru nastavka kampanje ”Svako dijete treba porodicu” 10 Novebra 2015 god. u Dvorani park u Herceg Novom, organizovali dane otvorenih vrata posvecenim hraniteljstvu.

Takodje, Centar za socijalni rad Herceg Novi u javnim obracanjima, kontinuirano  promovise hraniteljstvo, sa ciljem  pronalaska hranitelja za djecu bez roditeljskog staranja, da bi se na taj nacin umjesto u institucijama, djeca podizala i odrastala u porodicnom okruženju.

Hraniteljstvo predstavlja privremeni oblik zastite djeteta, koje nema adekvatno roditeljsko staranje. Hraniteljska porodica njeguje djete, brine se o njegovom zdravlju, vaspitanju i obrazovanju, pruzajuci mu prijeko potrebnu toplinu porodicnog doma, dok Drzava obezbjedjuje naknadu za rad hranitelja i boravak djeteta u hraniteljskoj porodici. Hraniteljstvo moze pruziti par, ili porodica, koja ima zelju i mogucnost da djetetu obezbjedi njegu, pomoc i uslove za zivot neophodne za njegov pravilan rast i razvoj. Status hraniteljske porodice moze dobiti par ili porodica koja ispunjava uslove propisane zakonom i koja je od strane strucnih radnika ocjenjena podobnom da na najbolji moguci nacin zadovolji potrebe djeteta.

U Centru za socijalni rad herceg Novi zainteresovani gradjani mogu da dobiju sve neophodne informacije vezane za hraniteljstvo.

U Centru za socijalni rad Herceg Novi je u toku i realizacija projekta “Porodični saradnik”  sa Nevladinom organizacijom  “Porodični centar” uz podrsku Ministarstava Rada i socijalnog staranju u cilju podizanja resursa, koji ce omoguciti bioloskim porodicama da razviju svoje snage kako bi djeca, pogotovo ona mladja od 3 godine odrastala u toplom porodicnom okruzenju.

Centar za socijalni rad Herceg Novi u saradnji sa Ministarstvom rada i socijalnog staranja i UNDP-ja realizuje i projekat stanovanje uz podrsku, a koja je namjenjena mladima koji su bili sticenici Djecijeg doma “Mladost”u Bijeloj. Cilj ove usluge je osposobljavanje i osnazivanje korisnika za samostalan zivot u zajednici.