Projekat porodični saradnik se realizuje u saradnji sa MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNOG STARANJA, NVO PORODIČNI CENTAR, UNDP, UNICEF i CENTAR ZA SOCIJALNI RAD.

U okviru projekta Reforme socijalne i dječije zaštite u toku poslednjih godina učinjeni su napori na razvoju servisa za podršku porodicama i smanjenju broja djece u institucijama socijalne i dječije zaštite te, jačanju potencijala porodica kako bi djeca ostala u svojim prirodnim porodicama.

Obzirom da se ustanove dječije zaštite u Crnoj Gori nalaze u procesu transformacije ,a vođeni iskustvom transformisanih ustanova iz zemalja zapadne Evrope ,Ministarstvo rada i socijalnog staranja , UNICEF, UNDP u saradnji sa NVO sektorom smatra da je jedan od pravaca transformacije upravo upotreba svih resursa za podršku biološkoj porodici.

Cilj projekta “Porodični saradnik „ je da se izgrade resursi koji će omogućiti biološkim porodicama da razviju svoje snage kako bi djeca ,posebno ona mlađa od 3 godine, odrastala u toplom porodičnom okruženju , u svojoj porodici.

Specifični ciljevi projekta su da se:

-Spriječi izmještanje djeteta iz svoje porodice i unaprijedi funkcionisanje biološke porodice

-Pomogne u procesu reintegracije djeteta u svoju porodicu ,koje je bilo privremeno smješteno u instituciju,hraniteljstvo ili kod srodnika ;

-Pravovremeno reaguje na različite situacije u porodici u smislu prevencije nasilja,zanemarivanja i zlostavljanja,

-Pomogne sistemu da pruži adekvatnu zaštitu i podršku djetetu i porodici,koja će biti u najboljem interesu djeteta.