Dana 22.10.2018. godine u 12 časova u prostorijama Sale Skupštine opštine Pljevlja održan je „Dan otvorenih vrata“ Centra za socijalni rad za opštine Pljevlja i Žabljak na temu: Zaštita od nasilja u porodici i rad Multdisciplinranog tima za zaštitu od nasilja u porodici i nasilja nad djecom.
Navedeni događaj je privukao veliku zaintersovanost građana opštine Pljevlja tako da je sastanku prisustvovalo više od 90 građana, između ostalog prisustvovali su i predstavnici ključnih sektora koji su uključeni u proces zaštite djece i odraslih od nasilja u porodici i to: predstavnici Uprave policije CB Pljevlja, Osnovnog suda u Pljevljima, Suda za prekršaje u Bijelom Polju-Odjeljenja u Pljevljima, Sekretarijata za društvene djelatnosti- Opštine Pljevlja, JU Srednje stručne škole Pljevlja, JU OŠ “Salko Aljković” Pljevlja, JU OŠ “Boško Buha” Pljevlja, JU OŠ “Ristan Pavlović” Pljevlja, JU Gimnazija “Tanasije Pejatović” Pljevlja i NVO “Bona Fide” Pljevlja.
Dan otvorenih vrata Centra za socijalni rad je otvorila direktorica Centra Branka Danilović. Imenovana je pozdravila prisutne i posebno se zahvalila što su se odazvali u velikom broju. Između ostalog, direktorica je sve prisutne podsjetila na obavezu prijavljivanja nasilja u porodici i istakla da smo svi kao građani u obavezi prijaviti nasilje, jer ko ne reaguje učestvuje!
Predstavanici Centra Dženana Muslić i Marinko Vujanović su informisali prisutne o fenomenu nasilja u porodici, mogućnostima i načinima zaštite žrtava porodičnog nasilja. Prezentovana je ulogu Centra za socijalni rad u postupanju, prevenciji i zaštiti od nasilja u porodici i značaj Multidisiplinarnog tima za teritoriju opštine Pljevlja.
Prisutni su informisani da članove Multidisciplinarnog tima čine predstavnici ključnih sektora na teritoriji opština Pljevlja koji su uključeni u proces zaštite djece i odraslih od nasilja u porodici. Upoznati su da je opšti cilj rada MDT je prevashodno da se unaprijedi dobrobit djece i odraslih žrtava, putem sprečavanja nasilja nad djecom i nasilja u porodici, da se osigura postojanje brzog i koordinisanog postupka, koji štiti dijete i odrasle žrtve od daljeg nasilja i obezbjeđuje im odgovarajuću rehabilitaciju i reintegraciju u funkciji najboljeg interesa djeteta odnosno odrasle žrtve i drugih naročito osjetljivih članova porodice.
Na kraju prisutinima se obratila Sabina Talović, direktorica O.C. “Bona Fide” Pljevlja i zajedno sa svojim volonterkama pročitala je tri prikaza slučaja- žrtava porodičnog nasilja i na taj način dala jasnu poruku da su građani u obavezi prijaviti nasilje a da žrtve porodičnog nasilja treba da progovore o svom iskustvu kako bi dobile adekvatnu pomoć i podršku odnosno zaštitu.
Prisutnima je podjeljena publikacija “Zaštita od nasilja u porodici –Moja prava”
Centar za socijalni rad za opština Pljevlja i Žabljak će u budućem periodu imati još jedan dan otvorenih vrata na temu Porodičnog smještaja - hraniteljstva.