JU Centri za socijalni rad

KONTAKT ZA MEDIJE

Sead Šahman - PR služba

E-mail:  sead.sahman@mrs.gov.me

Adresa: Rimski trg 46

Pretraga

Jezik

PRAVILNIK O SADRŽINI I OBLIKU INDIVIDUALNOG PLANA AKTIVACIJE I NAČINU SPROVOĐENJA MJERA SOCIJALNE UKLJUČENOSTI RADNO SPOSOBNIH KORISNIKA MATERIJALNOG OBEZBJEĐENJA

PRAVILNIK O BLIŢIM USLOVIMA ZA IZVRŠENJE INSTITUCIONALNE MJERE UPUĆIVANJE U VASPITNU USTANOVU NEZAVODSKOG TIPA

PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA ZA PRUŽANJE I KORIŠĆENJE, NORMATIVIMA I MINIMALNIM STANDARDIMA USLUGE SMJEŠTAJA ODRASLIH I STARIH LICA

PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA ZA PRUŽANJE I KORIŠĆENJE USLUGA PORODIČNOG SMJEŠTAJA-HRANITELJSTVA I PORODIČNOG SMJEŠTAJA

PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA ZA PRUŽANJE I KORIŠĆENJE USLUGA, NORMATIVIMA I MINIMALNIM STANDARDIMA USLUGA ZA SMJEŠTAJ DJECE I MLADIH U USTANOVU I MALU GRUPNU ZAJEDNICU

PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA ZA PRUŽANJE I KORIŠĆENJE, NORMATIVIMA I MINIMALNIM STANDARDIMA USLUGA PODRŠKE ZA ŽIVOT U ZAJEDNICI

PRAVILNIK O VISINI SREDSTAVA ZA RAZVOJ, ODNOSNO FINANSIRANJE USLUGA SOCIJALNE I DJEČJE ZAŠTITE I KRITERIJUMIMA ZA NJIHOVU RASPODJELU

PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA I MJERILIMA ZA UTVRĐIVANJE CIJENA USLUGA DNEVNOG BORAVKA, POMOĆI U KUĆI I PERSONALNE ASISTENCIJE, KOJE OBEZBJEĐUJE DRŽAVA

PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA ZA PRUŽANJE I KORIŠĆENJE, NORMATIVIMA I MINIMALNIM STANDARDIMA SAVJETODAVNO-TERAPIJSKIH I SOCIJALNO-EDUKATIVNIH USLUGA

PRAVILNIK O UTVRĐIVANjU LISTE KATEGORIJA KORISNIKA POSEBNIH POVOLjNOSTI U KORIŠĆENjU USLUGA UNIVERZALNOG SERVISA

PRAVILNIK O VISINI SREDSTAVA ZA RAZVOJ, ODNOSNO FINANSIRANJE USLUGA SOCIJALNE I DJEČJE ZAŠTITE I KRITERIJUMIMA ZA NJIHOVU RASPODJELU

PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA ZA PRUŽANJE I KORIŠĆENJE, NORMATIVIMA I MINIMALNIM STANDARDIMA USLUGE SMJEŠTAJA U PRIHVATILIŠTU-SKLONIŠTU

PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA I MJERILIMA ZA UČEŠĆE KORISNIKA, RODITELJA ODNOSNO SRODNIKA U PLAĆANJU TROŠKOVA USLUGA PODRŠKE ZA ŽIVOT U ZAJEDNICI, SAVJETODAVNO-TERAPIJSKIH I SOCIJALNO-EDUKATIVNIH USLUGA I USLUGA SMJEŠTAJA