JU Centri za socijalni rad

KONTAKT ZA MEDIJE

Lela  Vuković - PR menadžer

E-mail:  lela.vukovic@mrs.gov.me

Adresa: Rimski trg 46

Pretraga

Jezik

Ovaj Priručnik namijenjen je supervizorima u centrima za socijalni rad u Crnoj Gori, a njegova svrha je da pomogne u planiranju i samom sprovođenju supervizijskog procesa. Priručnik je nastao kao rezultat potrebe za jačanjem kapaciteta stručnih radnika, kao i samih supervizora, imajući u vidu da je supervizija na crnogorskom području na samom početku razvoja.
U okviru procesa reforme sistema socijalne i dječje zaštite, uvedene su brojne promjene u funkcionisanju centara za socijalni rad. Jedna od njih je uvođenje supervizije koja obezbjeđuje da se kroz profesionalnu podršku i učenje unaprijedi kvalitet rada stručnih radnika u centrima za socijalni rad, a time poboljša i kvalitet zaštite korisnika. Supervizija ima važnu ulogu: stručnjacima, u saradnji sa supervizorom, omogućeno je da uče iz sopstvenih iskustava, da tragaju za rješenjima problema s kojima se suočavaju u praksi, kao i da usvajaju djelotvorne mehanizme suočavanja s promjenama i stresom.
Priručnik je dragocjen za ovladavanje tehnikama i vještinama neophodnim za kvalitetno odvijanje procesa supervizije. Praktičarima je omogućeno da koriste predložene forme obrazaca za individualni plan razvoja voditelja slučaja, evidenciju za praćenje rada na slučajevima i druge korisne materijale.
Publikovanje Priručnika realizovano je kroz saradnju Ministarstva rada i socijalnog staranja, Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu i Kancelarije UNDP.

Preuzmite priručnik:

SUPERVIZIJA U CENTRU ZA SOCIJALNI RAD-PRIRUCNIK ZA SUPERVIZORE

Na poziv Ministarstva rada i socijalne politike Makedonije, delegacija Ministarstva rada i socijalnog staranja, boravila je u posjeti Skoplju dana, 11. i 12. maja 2017. godine, kako bi nastavili započetu saradnju na razvoju informacionih sistema i razmjene iskustava za informatičku obradu socijalnih usluga. 
 
Delegaciju u sastavu Dragan Raketić, generalni direktor Direktorata za informatiku, statistiku i analitiku, Dragan Đukanović, savjetnik ministra, Ana Stijepović, direktorica Centra za socijalni rad Podgorica, Suzana Milović, rukovodilac PJ centra za socijalni rad Golubovci, Vaselj Dušaj, direktor JU Zavod Komanski most i Aleksandra Višnjić, rukovoditeljka projekta ISSS - Socijalni karton iz UNDP-a primio je ministar rada i socijalne politike Ibrahim Ibrahimi sa saradnicima, gdje je razgovarano o daljoj saradnji ovih institucija.
 

U toku ove posjete predstvanicima iz Crne Gore prezentovani su softver za usvajanje djece, kao i interkonektivnost za elektronsku, automatsku razmjenu podataka (71 web servis) koje koristi 12 institucija za potrebe Ministarstva rada i socijalne politike i 30 Centara za socijalni rad u Makedoniji. Uprava za elektronsko zdravstvo, pri Ministarstvu zdravlja je predstavila softver "Moj Termin". Pacijenti imaju elektronski dosije, a kroz ovaj softver se zakazuju svi specijalistički pregledi, evidentira se i prati rad doktora, izdavanje e-recepata, e-uputa, i dr.

PR služba Ministarstva rada i socijalnog staranja

Preuzeto sa: http://www.mrs.gov.me/vijesti/172330/SAOPsTENJE-Delegacija-Ministarstva-rada-i-socijalnog-staranja-posjetila-Ministarstvo-rada-i-socijalne-politike-Makedonije.html

Save

Save

Save

Save

Save

prezentacija isss 141014Na konferenciji koju je Ministarstvo rada i socijalnog staranja organizovalo u cilju promocije projekta „Socijalni karton-Informacioni sistem socijalnog staranja“, (ISSS) ministar Bošković je rekao da će ovaj sistem omogućiti korišćenje socijalnih davanja onima koji se nalaze u stanju socijalne potrebe.

ISSS se odnosi na građane koji su već ostvarili prava iz oblasti socijalne i dječje zaštite, tačnije koji su korisnici: materijalnog obezbjeđenje, tuđe njege i pomoći, lične invalidnine, dječjeg dodatka itd, kao i na one koji će tek podnijeti zahtjev CSR za ostvarivanja nekog od prava ili usluga, bez obzira da li će ostvariti pravo na njih. U ISSS naći će se podaci koji se odnose na materijalna davanja, starateljstvo, probleme u ponašanju, zlostavljanje, zanemarivanje, nasilje u porodici, ekspoloataciju, vršenje roditeljskih prava itd.

Testna faza ISSS započeta je u julu u Centru za socijalni rad Nikšić, a trenutno se podaci unose u Podgorici, Baru, Ulcinju, Šavniku i Plužinama. Do 15. decembra je planiran unos podataka u svim centrima za socijalni rad u ISSS.

Projekta ISSS se ralizuje u saradnji sa UNDP-jem, a njegova vrijednost je 1.279.979 eura, od čega Vlada Crne Gore participira sa 90% ukupne vrijednosti projekta, a UNDP sa 10% ukupne vrijednosti.

Preuzeto sa sajta ministarstva rada i socijalnog staranja

http://www.minradiss.gov.me/informacije/socijalnikarton/142562/Prezentacija-Socijalnog-kartona-Infomacionog-sistema-za-socijalno-stranje.html

Save

ministar boskovic isss 290914Izlaganje ministra Predraga Boškovića na prezentaciji projekta "Informacioni sistem socijalnog staranja - Socijalni karton": ,,Informaciomi sistem socijalnog staranja – Socijalni karton je jedan od prioritetnih projekata koji se realizuju u Ministarstvu rada i socijalnog staranja. Moram reći da smo 2013. godinu iskoristili da zaokruzimo sistem reforme socijalne i dječije zaštite. Usvajanjem novog Zakon o socijalnoj i dječijoj zaštiti postavili smo temelje za potpuno drugačije sagledavanje socijalne politike Crnoj Gori. Uspostavljnje Socijalnog kartona, treba da predstavlja krunu u procesu reforme koju realizujemo. Jasne procedure i načini komunikacije omogućiće kvalitetno vođenje evidencije u okviru socijalne politike. Ovaj porjekat smo priveli kraju, i moram izraziti zhavalnost našem partneru UNDP-u, sa kojim ostvarujemo jednu kvalitetnu saradnju ne samo u okviru ovog projekta, već i projekta suzbijanja rada na crno što će biti naš prioritetni zadatak u narednoj godini.

Na kraju bih samo naveo jedan primjer na koji smo naišli tokom testne faze projekta u opštini Nikšić. Tokom testiranja projekta Socijalni karton utvrđeno je da oko 50 porodica u opštini Nikšić prima materijano obezbijeđenje, i ako su nosioci toga prava umrli, a porodice nijesu obavijestile Centar za socijalni rad o smrti nosioca prava. Uparivanjem podataka, kroz ovaj projekat, sa podacima MUP-a i opštine Nikšić, otkrili smo upravo ovo. Ovi rezultati nam daju signal da će ovaj porojekat omogućiti kvalitetno usmjeravanje sredstava onima koji se nađu u stanju socijalne potrebe, i omogućiti kvalitetnije sagledavanje socijalne slike i vođenje socijalne politike. Planirano je da se sa primjenom projekta počne 1. januara 2015. godine."

Preuzeto sa sajta ministarstva rada i socijalnog staranja

http://www.minradiss.gov.me/informacije/socijalnikarton/142064/Izjava-ministra-Boskovica-na-promociji-Informacionog-sistema-socijalnog-staranja-Socijalni-karton-na-INFOFESTU.html

konferencija isss 301113Ministarstvo rada i socijalnog staranja, Granski sindikat zaposlenih u socijalnoj djelatnosti Crne Gore i UNDP organizovali su dana 30.11.2013. godine, konferenciju „Socijalni karton – Informacioni sistem socijalnog staranja” za direktore i stručne radnike centara za socijalni rad.

Projekat Socijalni karton - Informacioni sistem socijalnog staranja (ISSS) se odnosi na građane koji su već ostvarili prava iz oblasti socijalne i dječje zaštite, kao i na one koji će tek podnijeti zahtjev za ostvarivanja ovih prava.

Preko ISSS će se prikupljati podaci od relevantnih institucija i vršiti periodična provjera dokaza predviđenih zakonom za ostvarvanje prava iz socijalne i dječije zaštite. Ovaj projekat će omogućiti generisanje podataka o podnosiocima zahjteva koji ne ispune uslove za sticanje prava iz socijalne i dječije zaštite, i razloge neispunjavanja uslova, koji će doprinijeti u procesu definisanje socijalne politike, istaknuto je na konferenciji.

Socijalni karton, za postojeće i buduće korisnika prava iz oblasti socijalne i dječije zaštite, biće značajan sa više aspekata. Prevashodno smanjiće se troškovi podnosioca zahtjeva, jer će se u centirma za socijalni rad raditi po principu "sve na jednom mjestu", ostvariće se bolja dostupnost usluga i davanja, povećaće se transparetnost postupka i poboljšati monitoring i praćenje potreba socijalno ugroženih kategorija.

Ovaj projekat će zaposlenima u centima za socijalni rad omogućiti automatsku provjeru dokaza potrebnih za ostvarivanje prava, ali i efikasnije obavljanje poslova trijaže, vođenja upravnog i vanupravnog postupka, kao i kvalitetnije i efiktivnije obavljanje poslova.Na konferenciji je zaključeno da će Projekat „Socijalni karton – Informacioni sistem socijalnog staranja”, pored prodrške reformi sistema socijalne i dječje zaštite, poboljšati usmjeravanje sredstava za socijalna davanja, smanjiti troškova administriranja sistema, poboljšati kvalitet i dostupnost podataka iz sistema socijalnog staranja, osigurati osnovni skup podataka i relevantnih izvještaja za menadžment i kreiranje politike sistema socijalnog staranja, poboljšati ukupne usluge građana, posebno ugroženih i ranjivih kategorija stanovništva.

Konferenciju su otvorili Goran Kuševija,direktor Direktorata za socijalni staranje i dječiju zaštitu u Ministarstvu rada i socijalniog staranja, Rastislav Vrbensky, stalni koordinator Sistema UN i stalni predstavnik UNDP u Crnoj Gori, Ivan Mitrović, predsjednik Granskog sindikata i Sreten Mrvaljević, direktor JU “Lovćen - Bečići”.

Preuzeto sa sajta ministarstva rada i socijalnog staranja

http://www.minradiss.gov.me/informacije/socijalnikarton/171186/SAOPsTENJE-Konferencija-Socijalni-karton-Informacioni-sistem-socijalnog-staranja.html

Save