JU Centar za socijalni rad za opštine

                                                                    Bar i Ulcinj

KONTAKT ZA MEDIJE

Lela  Vuković - PR menadžer

E-mail:  lela.vukovic@mrs.gov.me

Adresa: Rimski trg 46

Pretraga

Jezik

Centar za socijalni rad Bar

 

 Prostorije područne jedinice Ulcinj

 

Istorijat

 

Skupština opštine Bar i Skupština samoupravne interesne zajednice za socijalnu i dječiju zaštitu Bara donjele su 21.11.1985.g. Odluku o osnivanju Centra za socijalni rad u Baru koja je objavljena dana 27.12.1985.g. u “Sl.list SRCG” br. 24/85 – opštinski propisi a stupila na snagu osmog dana od dana objavljivanja. Za prvog direktora izabran je Pavle Vučićević, socijalni radnik koji je još početkom šezdesetih godina prošlog vijeka bio izabran za prvog predsjednika Saveza društva socijalnih radnika Crne Gore. Centar je sa radom počeo u februaru 1986.g. u novoj zgradi namjenski rađenoj i projektovanoj za ove potrebe kao poklon Baru od Republike Srbije nakon katastrofalnog zemljotresa koji je zadesio grad 1979.g.

Centar je počeo raditi sa pet radnika. Osim direktora bili su uposleni socijalni radnik -pripravnica Katica Kovač koja i danas radi u Centru kao dipl. socijalna radnica , zatim radnica na

administrativno finansijskim poslovima Nada Đurović , arhivar Indira Ibrišimović i na poslovima održavanja higijene i kurirskim poslovima Dušanka Jović. Nekoliko mjeseci kasnije uposlena je i pravnica Snežana Markoč.

Rad u Centru se po kazivanju Katice Kovač odvijao sa puno entuzijazma. Stručni dio kolektiva je radio sve poslove iz ove oblasti. Materijalna sredstva su bila ograničena. Terenski rad je bio otežan , jer Centar nije imao automobil , pa se teren obilazio pješice ili autobusom. I pored pra

ktičnih teškoća na koje se nailazilo u radu , u kolektivu je vladao duh jedinstva i solidarnosti i na ličnom i na profesionalnom planu. Radna atmosfera je bila pozitivna i težilo se postizanju maksimalnog profesionalizma i afirmaciji nove ustanove u sredini u kojoj je ta djelatnost bila marginalizovana, nedovoljno poznata i priznata.

Po prestanku postojanja Samoupravne interesne zajednice za socijalnu i dječiju zaštitu Bara i penzionisanjem 01.07.1988.g. prvog direktora Centra Pavla Vučićevića , za novog direktora je izabran Ljubinko Krstajić , dipl. pravnik iz Bara. Tada u Centar prelaze i radnici Samoupravne interesne zajednice za socijalnu i dječiju zaštitu Ivo Pepđonović koji je radio na poslovima dječijeg dodatka i Milica Dinić koja je obavljala finansijske poslove.

Dana 22.12.1990.g. Skupština Socijalističke Republike Crne Gore donjela je Odluku o osnivanju centara za socijalni rad u Socijalističkoj Republici Crnoj Gori (“Sl.list SRCG” br. 46/90) kojom je osnovala Centar za socijalni rad , sa sjedištem u Baru , za opštine : Bar i Ulcinj .

U početku su radnici Službe Ulcinj Mehmet Duraku, sada rukovodilac Područne jedinice Ulcinj i Amir Elezagić, socijalni radnik radili u barskom Centru da bi nešto kasnije nastavili da poslove iz svog djelokruga obavljaju u Ulcinju.

Nakon Ljubinka Krstajića za novog direktora biva biran Nikola Kovačević, dipl.pravnik . Njegovim izborom za pomoćnika ministra u Ministarstvu, Ljubinko Krstajić biva ponovo izabran za direktora Centra. U vrijeme ovih direktora dogodile su se značajne promjene na unaprjeđenju rada ove ustanove i kadrovskom popunjavanju sa neophodnim i kvalitetnim stručnim kadrom. Nakon smrti Ljubinka Krstajića za direktora Centra je 08.11.2004.g. izabran Slobodan Đonović koji ovu dužnost i danas obavlja.